Vlada Republike Srbije Strategija za smanjenje siromaštva
Vlada Republike
Srbije

Vodič kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja
za projekte NVO, lokalnih samouprava, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika


Decembar 2006. 
Uvodnik Inostrani izvori finansiranja Domaći izvori finansiranja Indeks

Uvodnik

O Vodiču kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja

Tim za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, zajedno sa domaćim i međunarodnim partnerima koji učestvuju u sprovođenju Strategije za smanjenje siromaštva (SSS), pripremio je Vodič kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja, za projekte NVO, lokalnih samouprava, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u Srbiji. Vodič treba da doprinese boljoj informisanosti svih partnera o sredstvima za realizaciju najrazličitijih programskih i projektnih aktivnosti, za koja mogu konkurisati nevladine organizacije, opštine, mala i srednja preduzeća, preduzetnici i pojedinci.

Ovaj Vodič odgovara na veoma često pitanje koje čujemo po čitavoj Srbiji: kome da pošaljemo svoj konkretan predlog projekta. U tom smislu Vodič olakšava posao svima koji već znaju šta im je potrebno, koju promenu žele da naprave i šta treba da urade da do nje dođu. Zbog toga svaka dva meseca objavljujemo dopunjenu verziju Vodiča sa najnovim podacima i distribuiramo ga velikom broju zainteresovanih korisnika.

Trudili smo se da Vodič bude dovoljno informativan, ali i praktičan za upotrebu i tako bude dodatna pomoć u prikupljanju sredstava od međunarodnih donatora i državnih institucija. Neki od donatorskih programa nisu uključeni u ovo izdanje Vodiča zbog ograničenog vremenskog okvira trajanja programa, ali očekujemo da će oni biti predstavljeni u sledećem izdanju. Molimo vas da nam skrenete pažnju na sve eventualne propuste, ali i date sugestije kako da sledeće izdanje napravimo primerenijim potrebama korisnika.

Jedan od glavnih principa primene SSS jeste njena implementacija na lokalnom nivou. Preporuka SSS je da svaka opština treba da napravi svoj integrativni strateški razvojni plan koji će iskorititi preporuke SSS kao osnov za definisanje lokalnih razvojnih prioriteta i rešavanje prepoznatih problema. Nadamo se da će, kroz olakšavanje pristupa sredstvima, Vodič doprineti uključivanju većeg broja aktera iz lokalne zajednice u proces planiranja čime će i implementacija planova biti izvesnija.

Na ovaj način strateško planiranje na lokalnom nivou biće značajna baza za razvoj opština, pripremu za proces evropskih integracija i  harmonizaciju aktivnosti donatora koji deluju na lokalnom nivou.

Zahvaljujemo se svima koji su učestvovali u ovoj inicijativi i nadamo se da će Vodič kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja ispuniti svoju svrhu i biti dodatni podsticaj za uključivanje svih onih koji mogu da doprinesu sprovođenju preporuka Strategije za smanjenje siromaštva u Srbiji i unapređenju kvaliteta života svih njenih građana i građanki.

 

Tim za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije

O Vodiču kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja:
Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom

Svi koji rade i planiraju dobro poznaju dve faze pripreme projekta: pretvaranje ideje u konzistentan plan akcija sa jasnim ciljevima i rokovima koji se moraju ostvariti i drugu, kada za realizaciju treba potražiti finansijska sredstva donatora. Ko god da je radio na pripremi projekata može potvrditi da je lakše pripremiti projekat nego ga finansirati.

Donatorska sredstva, ne samo da su ograničena, nego se moraju tražiti na različitim adresama i koristiti pod uslovima koje retko ko poznaje do detalja.

Stoga, inicijativa Tima Vlade za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva da se sačini pregled potencijalnih sredstava za koje nevladine organizacije, lokalne samouprave, mala i srednja preduzeća i preduzetnici mogu direktno da apliciraju kod raznih donatora,predstavlja dragocenu pomoć brojnim društvenim partnerima da svoje incijative i realizuju. Borba protiv siromaštva i ublažavanje njegovih teških posledica na mnoge ljude, koji se sami i bez pomoći sa strane ne mogu nadati boljem životu, vrlo je težak posao. Lakše je ako se teret podeli između društvenih partnera – državnih organa i institucija i društvenih organizacija i udruženja građana. Jednostavno upućivanje na donatorske adrese i upoznavanje sa uslovima za podnošenje projekata očekujemo da će doprineti da se mnogi dobri projekti i inicijative brže i efikasnije realizuju na dobrobit onih kojima su najpotrebniji. Nadamo se da smo stvorili efikasan instrument koji će olakšati identifikovanje potreba i omogućiti efikasno povezivanje sa donatorima. Voleli bismo ako bi lakša dostupnost i bolje poznavanje donatora imalo za rezultat nove ideje, inicijative i projekte jasno usmerene na rešavanje problema siromaštva u najugroženijim zajednicama.

Zahvaljujemo se svima koji su učestvovali u realizaciji ovoga projekta.

Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom

Inostrani izvori finansiranja

1. ACDI/VOCA

(print)

(povratak na vrh strane)

USAID partner u Srbiji

Naziv programa

Ekonomski program "Revitalizacija zajednice kroz demokratsku akciju"

Cilj programa/projekta

Stvaranje novih radnih mesta, ubrzani ekonomski rast i razvoj privatnog preduzetništva.

Oblast podrške

Ekonomski razvoj

Geografska oblast

22 opštine u centralnoj Srbiji (Aranđelovac, Batočina, Čačak, Ćuprija, Jagodina, Gornji Milanovac, Mladenovac, Lapovo, Ljig, Kragujevac, Kraljevo, Knić, Požarevac, Paraćin, Rekovac, Rača, Smederevska Palanka, Smederevo, Svilajnac, Topola, Velika Plana i Vrnjačka Banja)

Ko može da konkuriše?

Nije navedeno

Konkursne procedure i vremenski rok

Nije navedeno

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

Do jula 2007.godine

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

E-mail: officekg@acdivoca.org.yu, Tel/Faks: 034 331145;

E-mail: officebg@acdivoca.org.yu, Tel/Faks: 011 2850451;

www.acdivoca.org.yu

2. Alfred Frendli stipendije za novinarstvo

(print)

(povratak na vrh strane)

"The Alfred Friendly Press Fellowships"

Naziv programa

Alfred Frendli stipendije za novinarstvo

Cilj programa/projekta

"Alfred Frendli stipendije za novinarstvo" (AFPF) je američka nevladina, neprofitna organizacija koja pruža priliku novinarima iz zemalja u razvoju da rade kao izveštači u američkim novinskim agencijama. Stipendije u okviru programa, koji traje od marta do septembra, dodeljuju se jednom godišnje profesionalnim novinarima koji rade u štampanim medijima (oko 10 novinara), starosti između 25 i 35 godina.

Oblast podrške

Svake godine AFPF dovodi oko 10 novinara i urednika na sredini karijere - prosečne starosti između 25 i 35 godina - u Ameriku na šestomesečnu obuku tokom koje se novinari temeljno i kroz praksu upoznaju sa profesionalnim i etičkim standardima američkih štampanih medija.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Izveštači i urednici iz zemalja u razvoju, na sredini karijere, prosečne starosti između 25 i 35 godina.

Konkursna procedura i vremenski rok

Popunjeni obrasci za prijavljivanje za stipendije za 2007. godinu podnose se kancelariji AFPF do 1.9.2006. Prijave pristigle po isteku ovog roka neće biti uzete u razmatranje za 2007. godinu.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Stipendija pokriva sve troškove putovanja (međunarodno i u Sjedinjenim državama), zdravstveno osiguranje, i mesečni iznos za pokrivanje osnovnih troškova života. Preporučuje se da stipendisti ponesu sa sobom dodatni novac. Iznos stipendije nije dovoljan za izdržavanje supružnika ili dece i zato preporučujemo da stipendisti u Americi borave sami.

Trajanje projekta

6 meseci

Ograničenja i posebni zahtevi

Odlično znanje govornog i pisanog engleskog jezika, pošto su sve aktivnosti na engleskom; najmanje tri godine profesionalnog novinarskog iskustva u štampanim medijima; da je kandidat trenutno zaposlen u nekoj nezavisnoj novinskoj agenciji u okviru štampanih medija u zemlji čiji je državljanin/državljanka; da je na početku ili na sredini karijere; da pokazuje rešenost da se posveti novinarskom poslu u svojoj zemlji. Tipičan AFPF stipendista ima 29 godina, 6 godina novinarskog iskustva u štampanim medijima, i boravio je kratko ili nikada nije bio u SAD.    Zbog načina izveštavanja u SAD, prednost se daje kandidatima koji imaju odlične kompjuterske veštine i poseduju vozačku dozvolu.

Kontakt

Alfred Friendly Press Fellowships

1616 H Street, NW, Third Floor

Washington, DC 20006

Tel: 202-737-4414 Fax: 202-737-4416

E-mail: info@pressfellowships.org

www.pressfellowships.org

3. Ambasada Kraljevine Holandije

(print)

(povratak na vrh strane)

"Royal Netherlands Embassy"

Naziv programa

Program malih projekata ambasade (Matra/KAP)

Cilj programa/projekta

Cilj Matra/KAP programa je podsticanje razvoja otvorenog, pluralističkog i demokratskog društva. Jedna od osnovnih karakteristika ovog programa je da se podržavaju inicijative manjeg obima, one koje nisu spektakularne i često se previđaju.

Oblast podrške

Da bi dobili podršku u okviru Matra/KAP programa, projekti moraju da promovišu proces transformacije u pluralističko, demokratsko društvo putem stvaranja snažnijeg i raznovrsnijeg građanskog društva. Proces transformacije može se odvijati u sledećih 12 oblasti: pravo i zakonodavstvo; državna administracija; javni red i mir i policija; informacije i mediji; ljudska prava/manjine; zaštita životne sredine/NVO; organi nadležni za zaštitu životne sredine; rad i socijalna politika; kultura; blagostanje; zdravstvo; stambena pitanja; obrazovanje.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Organizacije građanskog društva

Konkursna procedura i vremenski rok

Ne postoji rok za konkurisanje. Predlozi projekata biće razmatrani i usvajani u zavisnosti od budžeta.

 • Prijave se podnose ambasadi Holandije ili generalnom konzulatu u zemlji domaćinu
 • Prijave podnose organizatori projekata lično mada im može pomagati i treća strana, na primer holandske NVO
 • Prijave se podnose na standardnom formularu za prijavljivanje i to na engleskom jeziku i/ili zvaničnom jeziku zemlje u kojoj se prijava podnosi
 • Uz predlog projekta treba priložiti i uvodno pismo potpisano od strane podnosioca predloga

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Maksimalni iznos koji može biti dodeljen je 15, 000 €.

Trajanje projekta

Projekat u okviru Matra/KAP programa ne sme trajati duže od 12 meseci.

Ograničenja

Finansijska sredstva iz Matra/KAP programa ne mogu biti dodeljena:

 • Projektima koji se nastavljaju na ranije projekte ili su već bili u toku u vreme podnošenja prijave
 • Za pokrivanje tekućih troškova (plate, fiksne troškove, napr. zakup prostora, struja, voda, gas, itd.)
 • Za dobrotvorne aktivnosti
 • Za pokrivanje troškova putovanja u inostranstvo
 • Za poslovne i privredne aktivnosti;
 • Za aktivnosti u čiju ciljnu grupu spadaju i centralni organi vlasti

Sufinansiranje sa drugim donatorima moguće je ako:

 • Matri bude garantovan vizibilitet
 • Postoji jasan i konkretan opis aktivnosti koje se sprovode u okviru Matra/KAP
 • Drugi izvori finansiranja su takođe navedeni u predlogu projekta
 • Su budžeti izbalansirani

Projekat može dobiti finansijsku podršku samo jednom. Ne obezbeđuje se nastavak finansiranja istog projekta ponovno.

Posebni zahtevi

 • Predlozi pojekata moraju da budu u skladu sa ciiljevima Matra programa
 • Predlog projekta mora da bude u vezi sa jednom od 12 gore navedenih tema
 • Projekat treba da bude lokalna inicijativa
 • Podobnost za dobijanje finansijskih sredstava ograničena je na lokalne troškove
 • Ciljna grupa treba da bude jasno navedena i aktivno uključena u sprovođenje projekta
 • Ciljna grupa treba da snosi deo tereta projekta (finansijskog ili u naturi (in-kind)

Kontakt

Ambasada Kraljevine Holandije

Simina 29, 11000 Beograd    

Tel: 011 - 2023 900; fax: 011 - 2023 999

E-mail: bel-os@minbuza.nl

www.nlembassy.org.yu

Kontakt osobe su g-đa Janna van der Velde i g-đica Nevena Nikolić.

4. Ambasada Sjedinjenih američkih država u Beogradu

(print)

(povratak na vrh strane)

"Embassy of the United States, Belgrade"

Naziv programa

Program malih donacija Komisije za demokratiju

Cilj programa/projekta

Podrška razvoju demokratije i demokratskih institucija u Republici Srbiji

Oblast podrške

Slobodna tržišna ekonomija, angažovanje mladih, građansko društvo, transparentnost u radu organa vlasti, vladavina prava

Geografska oblast

Srbija – akcenat je na područjima van Beograda

Ko može da konkuriše?

Lokalne nevladine organizacije

Konkursna procedura i vremenski rok

Formular za prijavljivanje i uputstva nalaze se na sajtu www.belgrade.usembassy.gov/embassy/pa/dcsgp.html

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Maksimalni iznos – 24.000 USD

Trajanje projekta

Do godinu dana

Ograničenja

Komisija za demokratiju pri ambasadi SAD u Beogradu NE DODELJUJE sredstva projektima: koje predlažu organizacije ili pojedinci koji nisu sa teritorije Srbije; koji su vezani za aktivnosti političkih partija; konferencije i individualna putovanja u inostranstvo; dobrotvorne aktivnosti i humanitarni rad; kampanje za prikupljanje sredstava; komercijalne projekte; umetničke i kulturne projekte; naučna istraživanja; pojedincima koji nisu članovi organizacije koja može da obezbedi održivost projekta na duži rok; onima koji dupliraju postojeće programe.

Posebni zahtevi

Predlozi projekata podnose se na engleskom jeziku; dodatna dokumentacija može biti na srpskom jeziku. Predlozi projekata treba da sadrže sve informacije koje se traže u prijavnom formularu; sume navedene u budžetu projekta izražavaju se u US dolarima. Troškovi koji se odnose na teritoriju van Srbije (transport u inostranstvu, kupovina robe ili plaćanje usluga u inostranstvu, itd.) ne smeju da budu uključeni u budžet za koji se traže sredstva; na plate stalno zaposlenih na realizaciji projekta (menadžer projekta, pomoćnik menadžera, računovođa, itd.) ne treba da odlazi više od 35% od ukupnog predviđenog budžeta za projekat; u budžet treba da budu uključeni i troškovi bankovnih transakcija. Finansijska sredstva se dodeljuju jednokratno. Za dodelu novih sredstava se može ponovo konkurisati ali za projekat koji će se jasno razlikovati od prethodnog koji je finansirala Komisija za demokratiju.

Kontakt

Democracy Commission - Program malih donacija Komisije za demokratiju

Public Affairs Section

U.S. EMBASSY

Kneza Miloša 50, 11000 Beograd

Tel: 011/306-4773;

E-mail: putrej@state.gov

5. Ambasada Velike Britanije u Beogradu – Kancelarija za inostranstvo i Komonvelt

(print)

(povratak na vrh strane)

"British Embassy Belgrade - Foreign and Commonwealth Office"

Naziv programa

Podnosioci predloga projekata iz Srbije mogu da konkurišu za dobijanje sredstava u okviru nekoliko programa. Za detaljnije informacije pogledati zvanični sajt Kancelarije za inostranstvo i Komonvelt www.fco.gov.uk, link na "Programmes":

GOF - "The Global Opportunities Fund" -  podržava projekte širom sveta koji su u skladu sa osam strateških prioriteta međunarodne politike koju sprovodi Kancelarije za inostranstvo i Komonvelt (FCO).

DCF -"Drugs and Crime Fund" - dodeljuje, gde je to moguće, finansijska sredstva za bilateralne i multilateralne projekte u okviru diplomatskih napora na smanjenju kriminaliteta i suzbijanju trgovine drogom.

FCO - "Scholarships and Fellowships program" -  namenjen je podsticanju i usavršavanju pojedinaca koji imaju potencijal da postanu budući lideri i donosioci odluka putem dodeljivanja stipendija za studiranje u Ujedinjenom Kraljevstvu.

"Public Diplomacy Challenge Fund" - cilj programa je da se sve diplomatske misije Velike Britanije podstaknu da preduzmu zanimljive i inovativne aktivnosti u okviru javne diplomatije a u skladu sa ciljevima javne diplomatije na lokalnom nivou i strateškim prioritetima FCO.

Posle serije detaljnih analiza sprovedenih u mnogim odeljenjima pri Vladi Velike Britanije koja se bave aktivnostima vezanim za suzbijanje konflikata, sa ciljem da se pospeši stav Vlade prema ovim aktivnostima kao i njihova efikasnost, u toku 2001. godine osnovana su dva Centra za sprečavanje globalnih konflikata (Global Conflict Prevention Pools).

Ciljevi programa/projekata

Mogu se pročitati na sajtu www.fco.gov.uk, link 'Programmes'.

Oblast podrške

Mogu se pročitati na sajtu www.fco.gov.uk, link 'Programmes'.

Geografska oblast

Srbija. Za projekte koji će se sprovoditi pretežno na Kosovu, potrebno je kontaktirati kancelariju u Prištini.

Ko može da konkuriše?

Sva pravna lica.

Konkursna procedura i vremenski rok

Sve prijave podnose se Ambasadi, na navedenu adresu (ili u elektronskoj verziji). Predlog projekta može da se podnese u formatu u kojem ga je organizacija - podnosilac prijave napisala u originalnoj verziji. Komisija za projekte pri Ambasadi sastaje se svakog meseca i razmatra dostavljene predloge projekata. Projekti koje Ambasada odluči da podrži potom se šalju u London da bi dobili zvanično odobrenje. Ambasada prima predloge projekata u toku cele godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Zavisi od okvira Programa. Videti sajt www.fco.gov.uk, kliknuti na 'Programmes'

Trajanje projekata

Do tri godine.

Posebni zahtevi i ograničenja

Ne dodeljujemo sredstva za izgradnju infrastrukture/građevinske radove, humanitarnu pomoć, projekte čiji je cilj kupovina materijala ili opreme, itd. Pogledati zvanični sajt www.fco.gov.uk, kliknuti na 'Programmes'.

Kontakt

Ambasada velike Britanije u Beogradu - British Embassy Belgrade, Resavska 46

Mrs. Sladjana Pavlovic, PPD Assistant

Sladjana.pavlovic@fco.gov.uk  

Tel: + 381 11 2645 055

www.britishembassy.gov.uk

6. Američka fondacija za razvoj (ADF)

(print)

(povratak na vrh strane)

"America's Development Foundation (ADF)"

USAID partner u Srbiji

Naziv programa

CRDA-E, Ekonomski Program "Revitalizacija zajednice kroz demokratsku akciju"

Cilj programa

CRDA-E je program za razvoj civilnog društva i za ekonomski razvoj: promocija ekonomskog razvoja u lokalnim zajednicama, izgradnja poverenja između građana i vlade, i mobilizacija građana da se angažuju u poboljšanju kvaliteta života. ADF koja realizuje CRDA-E se pozicionira tako što stavlja naglasak na stvaranju održivog izvora prihoda i zapošljavanju u sledećim oblastima: razvoj poljoprivrednog sektora, razvoj turizma, razvoj MSP, ekonomsko okruženje, promociju trgovanja i pristupa tržištu, reproduktivno zdravlje, životnu sredinu i ostale inicijative.

Oblast podrške

Ekonomski razvoj, pojačana građanska participacija u procesima donošenja odluka.

Geografska oblast

Vojvodina i opštine Veliko Gradište, Golubac, Kladovo, Negotin, Kučevo, Bor, Majdanpek, Žagubica, Malo Crniće, Petrovac na Mlavi, Despotovac i Žabare

Ko može da konkuriše?/ Konkursne procedure i vremenski rok

ADF realizuje CRDA-E program kroz Udruženja za razvoj zajednica (Community Development Associations, CDA) koje postoje u svakoj opštini u njihovoj oblasti odgovornosti.

Članovi grupa su zajednice, civilno društvo, poljoprivredne zadruge i predstavnici privrede u opštinama. Predloge projekata za CRDA-E finansijsku pomoć mogu podneti samo CDA. Za više informacija, molimo vas kontaktiraje ADF kancelariju u Novom Sadu (kontakt je naveden na kraju teksta).

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

N/A

Trajanje projekta

ADF realizovani CRDA-E program se završava u maju 2007 godine.

Ograničenja

N/A

Posebni zahtevi

Deo finansijskih sredstava za projekat mora biti obezbeđen od strane zajednice, opštine i/ili drugih lokalnih ili međunarodnih partnera.

Kontakt

ADF, CRDA-E program

Jovana Subotića 18, 21000 Novi Sad

Tel: 021/522-277

Faks: 021/524-546

Kontakt osoba: Jelena Burgić, Osoba za odnose sa javnošću

E-mail: jelena@adf.org.yu

www.adf.org.yu

7. Američki saveti

(print)

(povratak na vrh strane)

"American Councils"

Kancelarija za obrazovanje i kulturu pri Vladi SAD

Programi:

Naziv programa

Program za usavršavanje mlađeg univerzitetskog kadra (JFPD) 2006-2007

Cilj programa/projekta

Program ima za cilj da pomogne razvoj visokog školstva, akademskog znanja i demokratskog društva u zemljama Evrope i Azije. Programom je predviđeno da univerzitetski nastavnici iz Srbije provedu neko vreme u odabranim visokoškolskim institucijama u SAD, i to putem otvorenog konkursa. Program je namenjen univerzitetskim nastavnicima koji planiraju da se vrate u svoje zemlje gde će nastaviti da predaju i da se bave drugim profesionalnim aktivnostima.

Oblast podrške

Razvoj visokog školstva

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Na konkurs se mogu prijaviti pojedinci koji predaju u visoko-obrazovnim institucijama priznatim od strane Ministarstva za obrazovanje i sport Republike Srbije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Svi zainteresovani kandidati treba da podnesu popunjenu prijavu kancelariji Američkih saveta u Beogradu. Obrazac za prijavljivanje dostupan je na vebsajtu Kancelarije www.americancouncils.org.yu  ili na  www.jfdp.org. Program će biti objavljen u leto 2006. Rok za prijavljivanje je početak septembra 2006.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Dodeljuje se puna stipendija koja uključuje troškove putovanja do SAD i nazad, unutar SAD, zdravstveno osiguranje, mesečnu stipendiju i fond za profesionalno usavršavanje.

Trajanje projekta

Jedan semestar.

Ograničenja

Stipendisti dobijaju vizu J-1 i po povratku iz SAD moraju dve godine provesti u svojoj zemlji da bi ponovo mogli da konkurišu za američku vizu.

Posebni zahtevi

Kandidati treba da imaju dve godine iskustva u nastavi u institucijama visokog obrazovanja i da mogu da putuju u SAD početkom januara 2007. godine kako bi proveli ceo semestar na nekom američkom univerzitetu.

Naziv programa

Razmena mladih lidera/ki između SAD i Srbije i Crne Gore (A-SMYLE) 2007-2008

Cilj programa/projekta

Program pruža priliku učenicima da saznaju više o građanskoj odgovornosti i aktivizmu u okviru lokalnih zajednica, da na licu mesta vide kako se sprovodi demokratija u SAD, kao i da upoznaju mlade Amerikance sa svojom zemljom i kulturom. Program je nastao sa ciljem da se mladim ljudima u SCG pruži prilika da razviju veštine koje će im biti potrebne da uvedu svoju generaciju u 21. vek i da promovišu uzajamno razumevanje između naroda SAD i SCG. Po završetku programa, učesnici će postati deo studentske mreže čiji je cilj da društvo u kojem živimo učini boljim kroz razne korisne aktivnosti u okviru zajednica i promovisanje građanskog društva.

Oblast podrške

Obrazovanje

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Isključivo učenici upisani u srednju školu, ne institucije

Konkursna procedura i vremenski rok

Svi zainteresovani kandidati treba da podnesu popunjenu prijavu kancelariji Američkih veća u Beogradu. Obrazac za prijavljivanje dostupan je na vebsajtu Kancelarije www.americancouncils.org.yu  ili na www.americancouncils.org.  Program će biti objavljen u leto 2006. Testiranje će se sprovesti u 10 gradova u SCG: Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Kragujevcu, Nišu, Zaječaru, Prijepolju, Vranju, Podgorici i Baru.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Dodeljuje se puna stipendija koja uključuje troškove putovanja u SAD i zemlji, zdravstveno osiguranje i mesečnu stipendiju za pokrivanje troškova života.

Trajanje projekta

Godinu dana

Ograničenja

Stipendisti treba da ispunjavaju uslove potrebne za dobijanje J-1 vize i po povratku iz SAD moraju da provedu 2 godine u svojoj zemlji da bi ponovo mogli da konkurišu za vizu. Kandidati koji su u proteklih 5 godina boravili u SAD duže od 3 meseca ne mogu ući u uži izbor.

Posebni zahtevi

Kandidati treba da budu u mogućnosti da putuju za SAD u avgustu 2007. godine i da provedu godinu dana u američkoj porodici, kao i da pohađaju lokalnu srednju školu.

Kontakt

Američki saveti - American Councils, Resavska 58/1, Beograd

Tel/Fax: +381 11 265 7940; +381 11 265 7354; +381 11 265 7362;

E-mail: info@americancouncils.org.yu, www.americancouncils.org.yu

8. Balkanski fond za demokratiju

(print)

(povratak na vrh strane)

"The Balkan Trust for Democracy", Projekat Nemačkog Maršal fonda;  USAID partner u Srbiji

Naziv programa

Povezivanje građana sa državnom upravom; Regionalna saradnja

Cilj programa/projekta

Program Povezivanje građana sa državnom upravom  dodeljuje sredstva lokalnim i nacionalnim organizacijama koje rade na poboljšanju uključivanju građana u rad državnih organa, podsticanju participatornog odlučivanja u rešavanja problema, aktivnog građanstva, političkih reformi, građanskog obrazovanja, nadzora nad radom državnih organa i na drugim kreativnim i efikasnim projektima vezanim za demokratsko konsolidovanje; i

Regionalna saradnja – program se uklapa u gore navedene kriterijume ali je cilj da se podrže projekti kojima se podstiču napori na uspostavljanju prekogranične i regionalne saradnje kako bi se razmenjivali primeri najbolje prakse, rešavali zajednički problemi demokratskog razvoja i stvarale mreže kontakata između vlada, nevladinih organizacija, građanskih inicijativa i drugih institucija koje rade na boljem razumevanju i saradnji širom regiona.

Geografska oblast

Srbija (i susedni region za regionalnu saradnju)

Ko može da konkuriše?

Sredstva se dodeljuju lokalnim građanskim grupama i nevladinim organizacijama u zemlji, lokalnim i nacionalnim vladama, obrazovnim institucijama i medijima iz zemalja koje mogu da konkurišu.

Konkursna procedura i vremenski rok

Formulari za prijavljivanje dostupni su na našem vebsajtu. Obično kontaktiramo organizaciju koja je konkurisala za donaciju 6 do 10 nedelja od dana podnošenja prijave.

Minimalni/maksimalni iznos

Dodeljujemo sredstva u rasponu d 5.000 do 75.000 USD. Većina donacija kreće se u rasponu od 10.000 do 25.000 USD.

Trajanje projekta

Nema ograničenja

Ograničenja

Pojedinci i političke partije ne mogu da konkurišu za sredstva. Organizacije koje nisu iz zemlje domaćina ne mogu da konkurišu za direktne donacije. Međutim, uzimaju se u razmatranje projekti koji se realizuju u okviru saradnje između stranih i lokanih organizacija. Balkanski fond ne dodeljuje sredstva za akademska istraživanja, stipendije, putovanja, humanitarnu pomoć, projekte povratka izbeglica i interno raseljenih lica, verske aktivnosti, šeme mikrofinansiranja, inicijative za razvoj poslovnog sektora, kreiranje i održavanje vebsajtova, umetnost i nauku.

Kontakt

Dobračina 44, 11000 Beograd

+381 11 3036 454

+381 11 3288 022

E-mail: balkantrust@gmfus.org

www.gmfus.org/balkantrust

9. Centralno-evropska inicijativa

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv Programa

Od istraživanja do nagrade za preduzetništvo 

Cilj programa/projekta

Cilj projekta Od istraživanja do nagrade za preduzetništvo je omogućiti stvaranje novih preduzeća kroz praktičnu primenu znanja iz oblasti javnih istraživanja do inovativnih projekata (izvedeno na osnovu istraživanja).

Oblast podrške

Komercijalizovanje istraživačkih inovacija 

Geografska oblast

EU CEI i CEI van EU (aplikanti iz Srbije mogu da konkurišu)

Ko može da konkuriše?

Istraživači i naučnici

Konkursna procedura i vremenski rok

Prethodni rok za prijave (16 juni 2006) je produžen do 31. oktobra 2006[1]

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos koji se dodeljuje za individualne predloge je EUR 15.000. Najveći deo ove finansijske podrške mora biti korišćen za finansiranje profesionalnih konsultantskih usluga za procenu izvodljivosti osnivanja kompanije sa određenim profilom.

Trajanje projekta

/

Ograničenja

Uslovi i ograničenja za dodelu finansijskih sredstava za CEI Od Istraživanja do preduzeća 2006, je na raspolaganju na sajtu  www.ceinet.org

Posebni zahtevi

Kriterijumi za procenu predloga uključuju, između ostalog, potencijal komercijalnog uspeha i nivo tehnološke inicijative.

Kontakt

G-đa Giulietta Del Fabbro

Tel +39 040 77 86 745

Fax +39 040 77 86 783

E-mail: delfabbro@cei-es.org

www.ceinet.org  

[1] Rok za podnošenje prijava je istekao tokom izrade Vodiča, te sugerišemo da redovno proveravate sajt CEI.

10. Kooperativa holandskih fondacija za Centralnu i Istočnu Evropu

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Socijalna tranzicija u Srbiji (realizuje se u partnerstvu sa Balkanskim fondom za lokalne inicijative (pogledati p. 48)

Cilj programa-projekta

Program donacija "Socijalna tranzicija u Srbiji" ima za cilj podršku prosecu tranzicije sistema socijalne zaštite kroz obezbeđivanje donacija lokalno orijentisanim nevladinim organizacijama koje se na aktivan i kreativan način bave problemima socijalne zaštite.

Oblasti kojima pružamo podršku

Projekati treba da su usmereni na socijalno marginalizovane grupe uključujući: osobe i decu sa invaliditetom, HIV pozitivne osobe i obolele od SIDE, decu i odrasle sa poremećajima u ponašanju, sve grupe pogođene bolestima zavisnosti, ugrožena stara lica, samohrane majke, žene i decu žtrve porodičnog nasilja, beskućnike, decu bez roditeljskog staranja, bivše osuđenike/ce, nacionalne manjine, izbegla i raseljena lica itd. bez obzira na nacionalnu, versku i polnu pripadnost. Projekti koji predviđaju renoviranje i opremanje objekata, nabavku opreme i nameštaja za potrebe prostora koji će koristiti ciljne grupe obuhvaćene programom takođe će biti razmatrene.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše za donaciju?

Sve registrovane nevladine, neprofitne organizacije iz Srbije koje se bave pitanjima socijalne brige. Nacionalne organizacije smeštene van zajednice na koju se prijava odnosi, međunarodne organizacije, državne institucije, vladina tela i profitne inicijative ne odgovaraju uslovima ovog konkursa, te se ne mogu ni prijaviti.

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijave primamo tokom cele godine.

Minimalna/maksimalna suma koja se dodeljuje

Do 15 000 eura.

Trajanje projekta

Nema ograničenja.

Ograničenja

·   Podrša neće biti dodeljena projektima koji se odnose na: institucionalna/operativna podrška organizacijama, školarinu, istraživanja, štampanje publikacija koje nisu integralni deo projekta, konferencije, međunarodna i studijska putovanja, humanitarnu pomoć, religiozne teme.

Posebni zahtevi

Projekti treba da nude rešenja koja će doprineti pozitivnim promenama u trenutnom sistemu socialne zaštite i promovisati i predstaviti alternativene metode i tretmane u socijalnoj zaštiti (kako u radu tako i u prevenciji).

Prioritet će biti dat inicijativama koje:

 • mogu poslužiti kao model za druge organizacije
 • aktivno uključuju ciljnu grupu u sprovođenje aktivnosti i promovišu princip samopomoći
 • promovišu lokalna partnerstva i međusektorsku saradnju
 • ojačavaju kapacitete lokalnih NVO koje ostvaruju značajan uticaj na razvoj lokalne zajednice.

Kontakt

Koordinator za Srbiju: Jan Riemersma, Hilversum, Holandija

kontakt preko: Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF)

Gospodar Jevremova 45/III-8

11000 Beograd, Srbija 

Tel: +381.11.2622-511

      + 381. 11. 3288- 721

      +381. 11.3288-723

Fax: + 381. 11. 2629-374

E-mail: office@bcif.org

www.bcif.org

11. CHF International/Srbija

(print)

(povratak na vrh strane)

USAID partner u Srbiji

CRDA, Revitalizacija lokalnih zajednica kroz demokratsku akciju

Cilj programa/projekta

Jačanje učešća građana  kroz demokratske procese u okviru lokalnih zajednica; poboljšanje socijalne i fizičke infrastrukture; podsticanje dijaloga između različitih etničkih grupa; stvaranje boljih uslova za zapošljavanje i ekonomski razvoj i unapređivanje životne sredine putem jačanja svesti o važnosti ove oblasti.

Oblast podrške

Ekonomski razvoj, programi za stabilnost

Geografska oblast

Opštine u  Istočnoj i Južnoj Srbiji – Zaječar, Niš, Pirot, Pčinjski i Jablanički okrug

Ko može da konkuriše? / Konkursna procedura i vremenski rok

CHF sprovodi aktivnosti kroz rad Veća za razvoj lokalnih zajednica (CDC) i Radne grupe za jačanje ekonomskog okruženja (EEE). Ove dve grupe formiraju se u svim opštinama u kojima CHF deluje. Njihovi članovi su predstavnici zajednica i preduzeća iz regiona kao i predstavnici opština. Predlog projekta može da bude podnet samo od strane CDC-a ili EEE-a.

Za dodatna obaveštenja kontaktirajte kancelarije CHF International-a u Srbiji ili posetite naš vebsajt, www.chfserbia.org.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Prosečni iznos koji se dodeljuje po projektu je 20,000 USD

Trajanje projekta

CRDA program se završava 15. jula 2007.

Ograničenja

Nisu navedena

Posebni zahtevi

Najmanje 50% učešća u deljenju troškova

Kontakt

CHF Beogradska kancelarija

11000 Beograd, Ljutice Bogdana Ia/III

tel/fax 381 11 3672 809

osoba za kontakt: Maja Radičanin, Izvršni Asistent

E-mail: mradicanin@chfserbia.org

www.chfserbia.org

12. Češka Republika

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Transformaciona Saradnja (TS)

Cilj programa/projekta

Transformaciona Saradnja (TS) je program koji podržava demokratski proces i odbranu ljudskih prava. Fokusiran je na uspostavljanje i jačanje demokratskih instituciija, vladavine prava, civilnog sektora, kao i principa dobre uprave (good governance) kroz programe edukacije, širenja informacija, razmene mišljenja i iskustava, naročito razmena iskustava u oblastima vezanim za nenasilan otpor protiv totalitarnih režima i procesa društvenih transformacija koji slede, razmena iskustava sličnih onim kroz koje je Češka Republika kao i ostale zemlje centralne i istočne Evrope prošla tokom osamdesetih i devedesetih godina.

TS je namenjen prioritetnim zemljama Češke spoljne politike i diplomatije. Osnovna karakteristika TS je sistematska saradnja sa organizacijama civilnog društva i sa nevladinim organizacijama.  

Oblici transformacione saradnje

 • Trening - školske posete, stipendije, seminari i konferencije
 • Publikacije
 • Studiranja, radne posete, razmena studenata ili mladih ljudi, eksperata, mladih političara, novinara kao i predstavnika nevladinih organizacija
 • Kulturne manifestacije, prezentacije institucija za kulturu i obuku
 • Projektne aktivnosti koje su inicirane samostalno od aktera iz zemalja primaoca sredstava

Oblast podrške

a) Edukacija u oblastima od ključnog značaja za proces društvene transformacije (ekonomija, pravosuđe, zakonodavstvo, vojska i bezbednost, obrazovani sistem, socijalni sistem, državna uprava i lokalna samouprava, rehabilitacija političkih zatvorenika, reforme posebnih službi I vojske, restitucija, privatizacija)

b) Promovisanje civilnog sektora i odnosa sa lokalnim zajednicama, zatim promovisanje aktivnosti nevladinih organizacija (naročito onih koji se bave aktivnostima vezanih za oblast- društvene transformacije), učešće u procesu donošenja odluka 

c) Promovisanje osnivanja i rada lokalnih nezavisnih medija kao i unapređenje uslova rada u novinarstvu

d) Pružanje pomoći u rešavanju problema vezanih za nedemokratsku vladavinu, i/ili praksu represivnih režima, kao i prevazilaženje problema koji su iz njih proizašli; obezbeđivanje podrške progonjenim osobama ili grupama; promovisanje alternativnih načina za širenje informacija

e) Naučna istraživanja vezana za ekonomske, društvene, socio-psihološke, zakonodavne promene

f) Finansijska pomoć (kо-finansiranje) projekata za prethodno navedene oblasti

traženjem finansijskih sredstava iz EU fondova ili od drugih međunarodnih organizacija

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

NVO, lokalne zajednice i mediji

Konkursna procedura i vremenski rok

Odabir projekata se vrši  konkursom koji se uobičajeno objavljuje izmedju 15.11. do 29.12.2006.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Predvidjen budžet za 2007, po informacijama dobijenim od strane Češkog Ministarstva za Spoljne Poslove iznosi 650.000 EUR za 9 država u regionu, odnosno 70.000 EUR po zemlji.

Trajanje projekta

Zavisi od vrste aktivnosti

Ograničenja

Minimalno učešće primaoca sredstava je 10%

Posebni zahtevi

TS sa zemljama primaocima sredstava ima oblik aktivnosti i projekata na bilateralnoj i multilateralnoj osnovi. Aktivnosti i projekti se planiraju i pripremaju imajući u vidu potrebe zemalja primaoca sredstava i sa ciljem da se ostvare maksimalni rezultati sa minimalnim sredstvima.

 Aktivnosti i projekti se realizuju ili direktno od strane MIP (diplomatske misije u inostranstvu) ili od strane partnerskih institucija/organizacija kroz projekte koji su delimično ili u potpunosti finansirani iz sredstava TS.

Kontakt

Adresa: Bulevar Kralja Aleksandra 22, Beograd

Telefon: +381 11 3230 133,+381 11 3230 134

E-mail: Commerce_Belgrade@mzv.cz

13. Ekumenski fond solidarnosti za žene (EWSF)

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Ekumenski fond solidarnosti za žene

Cilj programa/projekta

Podrška ženama kao inicijatorima i akterima promena u verskim zajednicama i u društvu kroz podršku i povezivanje pojedinaca i grupa koji se bave pitanjima rodne ravnopravnosti, izgradnje mira i pomirenja, ekumenske i među-religiozne saradnje, podsticanje umrežavanja i među-granične saradnje

Oblast podrške

Kroz javno zastupanje, umrežavanje, i jačanje kapaciteta: unapređenje rodne ravnopravnosti, mira i pomirenje, ekumenska i među-religiozna saradnja

Geografska oblast

Bosna & Hercegovina, Hrvatska, Makedonia, Crna Gora i Srbija

Ko može da konkuriše?

 • Formalne i ne-formalne ženske grupe koje razvijaju saradnju između žena, kao i saradnju između žena različitih etničkih pripadnosti i veroispovesti;
 • Mešovite rodne grupe koje osnažuju žene kao aktere promene za žene i društvo;
 • Žene pojedinke koje imaju potencijal da naprave promene u zajednici

Konkursne procedure i vremenski rok

Konkursi izlaze početkom marta i početkom septembra. Kompletni aplikacioni formulari se mogu dobiti od kancelarije EWSF, a rokovi za prijavu su 31. mart i 30. septembar. Aplikacije se mogu poslati elektronski.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Maksimalni iznos je 3.000 EUR po predlogu

Trajanje projekta

Realizacija projekta može trajati do godinu dana.

Ograničenja

Projekti koji neće biti podržani od strane EWSF: oni koji su realizovani van geografskog regiona EWSF; organizacije i grupe koje zagovaraju netoleranciju i nasilje; promociju samo jedne verske, etničke i nacionalne grupe; političke organizacije ili partije; renoviranje ili nabavku imovine; interne konferencije za samo jednu organizaciju; distribuciju humanitarne pomoći; istraživački projekti koji nisu u skladu sa misijom i ciljevima EWSF-a; stvaranje profita

Posebni zahtevi

Projekti čiji su dugoročni ciljevi podrška ženama da:

 • Slobodno razvijaju lične sposobnosti, da donose odluke bez ograničenja koja se odnose na rodne uloge i da aktivno učestvuju u procesima donošenja odluka u svojim zajednicama
 • Podržavaju inkluzivni i održivi proces za društvo u kojem vlada mir i pomirenje, u zemljama gde EWSF deluje kroz pun doprinos žena
 • Podstiču duboko razumevanje i poštovanje prema religijskoj raznolikosti kao pozitivnu dimenziju razvoja civilnog društva u zemljama gde EWSF deluje.

Kontakt

Ekumenski fond solidarnosti za žene

Ul. Svetog Roka 7

21310 Omiš, Hrvatska

Tel: +385 21 862 599

Fax: +385 21 757 085

E-mail: ewsf@ewsf.hr

14. Evropska fondacija za kulturu

(print)

(povratak na vrh strane)

"European Cultural Foundation"

Naziv programa

Balkanski fond za kulturne inicijative

Cilj programa/projekta

Sredstva se dodeljuju nezavisnim kulturnim projektima u regionu Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, SCG i Kosovo) i to je suštinski zadatak ECF-a. U proširenoj Evropskoj uniji, u kojoj postoji manjak fondova za međugranične projekte, mi verujemo da je pružanje podrške  malim  i srednjim kulturnim organizacijama od velike važnosti za uspostavljanje saradnje i podsticanje kulturne dimenzije Evrope koja je puna različitosti.

Oblast podrške

Naše trenutne oblasti interesovanja su: interkulturalna kompetencija i saradnja između zemalja; pojačano prisustvo u umetnosti i medijima; strategije za rušenje kulturne izolacije; kulturna dimenzija proširivanja EU; strategije za menjanje kulturne infrastrukture; kreativna reakcija na trenutna politička pitanja; razvijanje zajedničkog javnog i kulturnog prostora u Evropi.

Geografska oblast

Srbija i region Balkana

Ko može da konkuriše?

Nezavisne kulturne organizacije (NVO) iz Albanije, BiH, Hrvatske, Makedonije, SCG i Kosova mogu da konkurišu pojedinačno ili u partnerstvu sa nekom drugom organizacijom. U svakom projektu treba da učestvuje bar jedna od navedenih zemalja.

 

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijave će biti uzete u obzir samo ako su podnete u elektronskoj formi (on-line) na web strani http://www.eurocult.org/application-forms. Prijave poslate poštom, kao dodatak e-mejlu, ili u bilo kojoj drugoj formi neće biti uzete u razmatranje. Kada pošaljete prijavu elektronskim putem, dobićete automatski odgovor da je prijava primljena. Kada se završi spoljna procena predloga projekata, Odeljenje za dodelu fondova će vas kontaktirati, obično 8 do 10 nedelja po isteku roka za prijavljivanje.

Prvi rok za prijavljivanje na konkurs je 1/07/2006. Posle jula, rokovi će biti usklađivani sa ECF programom za dodelu sredstava (napr. 15/09/2006, 20/03/2007, itd.)

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznosi variraju od 5.000 do 30.000 EUR. Prosečni iznos sredstava po projektu je između 10.000 i 15.000 EUR. ECF ne pokriva više od 80% ukupnog budžeta za projekat.

Trajanje projekta

Nije određeno

Ograničenja

Ne podržavamo: aktivnosti usmerene samo na akademski sektor ili koje predstavljaju tradicionalne pristupe istraživanju i obrazovanju (napr. školske ili fakultetske razmene, stipendiranje, istraživačke ili obrazovne programe koji su kreirani u tradicionalnim institucijama); konvencionalne pristupe u nastavi umetnosti ili terapiji umetnošću; dodelu nagrada, takmičenja; folklorne manifestacije i projekte usmerene na očuvanje evropskog nasleđa; akcije koje može da finasira stručna javnost ili privatni umetnički fondovi (napr. troškovi jednokratnog izvođenja nekog dela ili izložbe umetničkog rada, troškove izvođenja istog dela na raznim mestima ili operativne troškove u okviru redovnih aktivnosti organizacije); pojedinačna književna dela, prevode ili tekuće troškove serijskog objavljivanja publikacija ili kulturnih prikaza (međutim, publikacije kojima se dokumentuje zajednički projekat mogu da budu uključene u budžet za koji se traže sredstva); inicijative čisto turističkog karaktera; projekti čija realizacija zavisi isključivo od naših sredstava; organizacije koje žele da realizuju projekat bez jakih partnera. Napominjemo da sredstva dodeljujemo za održavanje festivala samo pod izuzetnim okolnostima, u slučajevima kad se sadržaj festivala uklapa u trenutnu sferu interesovanja ECf-a. 

Prednost će imati stručne organizacije koje rade na savremenim projektima u sektoru kulture. Ne podržavamo komercijalne organizacije, državne institucije, amaterske organizacije, organizacije fokusirane prvenstveno na obrazovanje, religiju ili kulturno nasleđe, ili projekte koje su organizovala studentska tela. Na konkurs se ne mogu prijaviti pojedinci, ni osobe koje traže stipendiju ili pokrivanje troškova boravka.

 ECF raspolaže sa dva fonda za mobilnost iz kojih se pomažu pojedinci-profesionalci iz kulturnog sektora: KORAK dalje i Fond Roberto Cimeta. Za dodatne informacije u vezi sa prijavljivanjem na konkurs posetite naš vebsajt.

Posebni zahtevi

Ne postoji poseban uslov u pogledu broja zemalja koje treba da budu zastupljene. Za nas je bitno da vidimo da postoji stvarna međugranična saradnja u svim fazama realizacije projekta - planiranju, razvijanju i implementaciji. Ne zanimaju nas površni konzorcijumi koji se prave samo radi prikupljanja sredstava. Regionalni i mali projekti imaju istu važnost kao i veliki pan-evropski projekti saradnje. Međutim, uglavnom ne dodeljujemo sredstva  za lokalne ili bilateralne projekte koji mogu biti finasirani iz domaćih ili regionalnih fondova.

Pored očiglednog značaja za oblasti koje su u našoj sferi interesovanja, predlozi projekata treba da imaju i sledeće karakteristike: originalnost, visoke profesionalne standarde, čvrsta zajednički dogovorena partnerstva, da mogu da ostvare uticaj (ne samo u stručnim ili tradicionalnim krugovima), održivost, eksperimentisanje, dostupne i prenosive praktične rezultate, evropski značaj, jasnu i preciznu argumentaciju, jaku komunikacijsku strategiju, izbalansiran budžet i sredstva iz raznih izvora.

Kontakt

Evropska fondacija za kulturu – European Cultural Foundation

Isabelle Schwarz, Cultural Policy Development Manager

Tel:+31 20 573 38 68

Fax: +31 20 675 22 31           

E-mail: ischwarz@eurocult.org

www.eurocult.org

15. Evropska unija – Evropska agencija za rekonstrukciju

(print)

(povratak na vrh strane)

"European Union - European Agency for Reconstruction"

Programi:

Evropska agencija za rekonstrukciju je zadužena za rukovođenje glavnim programima pomoći koju Evropska Unija upućuje Republici Srbiji (Crna Gora, Kosovo pod UN Administracijom), i bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji.

Pored fondova kojima rukovodi EAR, Vodič sadrži regionalne programe Evropske unije kojima rukovode druge institucije.

Programi namenjeni za saradnju susednih zemalja (Neighbourghood Programmes)

Susedski programi su novi instrumenti EU namenjeni za pomoć i promociju preko-granične saradnje van granica EU. Programi su fokusirani na promovisanje održivog socio-ekonomskog razvoja , zaštitu životne sredine, borbu protiv organizovanog kriminala, unapredjenje granične kontrole i promovisanju saradnje 'ljudi sa ljudima' .

Programi imaju za cilj smanjenje razlike u stopi razvijenosti između regiona van granica EU i promovisanju socio-ekonomske  saradnje između lokalnih zajednica kao i saradnja u oblasti kulture. Pozivi za projektne predloge su u skladu sa pravilima programa EU za eksternu pomoć. Ovi fondovi su distribuirani kroz takozvane grant šeme, mehanizme koji omogućavaju direktne finansijske grantove korisnicima. Svaki projekat pojedinačno ima određene prioritete i ograničenja koje treba uzeti u obzir prilikom apliciranja.

Ministarstvo za Ekonomske odnose sa inostranstvom je zadužena institucija za koordinaciju i implementaciji programa, dok je Evropska Agencija za Rekonstrukciju ima ugovornu nadležnost. Lokalne kancelarije su otvorene za unapređenje kordinacije i aktivnosti na lokalu.

Naziv programa

Jadranski novi susedski program

"Adriatic New Neighbourhood Programme (ANNP) INTERREG/CARDS"

Cilj programa/projekta

Unapređenje saradnje jadranskih italijanskih regija i tzv. zemalja istočnog Jadrana (Hrvatska, Albanija , BiH i SCG)

Oblast podrške

 1. Unapređenje održivog razvoja , urbanih, ruralnih i priobalnih teritorija, životne sredine, energetske efikasnosti, unapredjivanje transporta, telekomunikacije,mreža, informacionih i komunikacionih usluga i energetskog i vodovodnog sistema;
 2. Integracija pograničnih regiona, prevazilaženje barijera i perifernih uslova podsticanjem razvoja poslovnih preduzeća i stvarajući povoljnu sredinu za razvoj malih i srednjih preduzeća (MSP-a), uključujući i turistički i sektor ribarstva, i unapredjivanje konkurentnosti proizvodnog sistema;
 3. Jačanje institucija, sistema harmonizacije, jačanje pravosudne i administrativne saradnje, razvijanje lokalnih inicijativa za otvaranje novih radnih mesta, pomoć pri socijalnoj integraciji i  stvaranje mogućnosti na tržištu rada, stimulacija i valorizacije  ljudskih i institucionalnih resursa,  istraživačka oprema, edukacija, kultura, zdravstveni i civilni sistemi.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Sve organizacije i institucije koje su u statutu definisane kao neprofitne.

Konkursna procedura i vremenski rok

Različito za svaki konkurs. Sve informacije se pravovremeno objavljuju na sajtu Ministarstva za ekomske odnose sa inostranstvom http://www.evropa.sr.gov.yu/Isdacon/PublicSite1/NP_Programmes.aspx    

Trajanje programa

Konsultovati sajt  Ministarstva http://www.evropa.sr.gov.yu/Isdacon/PublicSite1/NP_Programmes.aspx

Ograničenja

Različito za svaki poziv, a sve informacije su pravovremeno objavljene na sajtu Ministarstva za ekomske odnose sa inostranstvom http://www.evropa.sr.gov.yu/Isdacon/PublicSite1/NP_Programmes.aspx

Posebni zahtevi

Različito za svaki poziv, a sve informacije su pravovremeno objavljene na sajtu Ministarstva za ekomske odnose sa inostranstvom http://www.evropa.sr.gov.yu/Isdacon/PublicSite1/NP_Programmes.aspx

Kontakt

Sanda Šimić - šefica Odseka za upravljanje programima prokogranične i regionalne saradnje

Tel: 011 3346 591, 011 3346 874; e-mail: sanda@mier.sr.gov.yu,

Mirjana Nožić - koordinatorka Programa; e-mail: mnozic@mier.sr.gov.yu

Jelena Milosavljević – saradnica; jmilosavljevic@mier.sr.gov.yu,

Tel: 011 3346 591, 011 3346 874

Naziv programa

INTERREG III B CADSES Susedski program

"INTERREG III B CADSES Neighbourhood Programme"

Cilj programa/projekta

Promocija održivog ekonomskog i socijalnog razvoja, saradnja na rešavanju zajedničkih problema u sektorima zaštite životne sredine, zdravstva i borbe protiv organizovanog kriminala kao i obezbeđivanje efikasnih i sigurnih granica.

Oblast podrške

 1. Promocija prostornog razvoja i aktivnosti za socijalnu i ekonomsku koheziju;
 2. Efikasni i održivi sistemi saobraćaja i pristup informacionom društvu;
 3. Promocija i upravljanje prirodnim bogatstvima i kulturnim nasleđem;
 4. Zaštita životne sredine, upravljanje resursima i prevencija nepogoda.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Sve organizacije i institucije koje su u statutu definisane kao neprofitne.

Konkursna procedura i vremenski rok

Različito za svaki konkurs za prikupljanje projekata (po pravilima EU od 60 do 90 dana) a sve informacije su pravovremeno objavljene na sajtu Ministarstva za ekomske odnose sa inostranstvom  http://www.evropa.sr.gov.yu/Isdacon/PublicSite1/NP_Programmes.aspx

Aplikacije koje u predviđenom roku stignu na adresu Zajedničkog tehničkog sekretarijata u Drezdenu, prateći procedure Evropske Unije, prolaze kroz faze evaluacije i selekcije od strane nezavisnih ocenitelja. Formira se jedinstvena rang lista predloga projekata. Najuspešniji predlagači projekata dobijaju donaciju Evropske Unije. Sledi implementacija projekata i monitoring.

Trajanje programa

Program po sadašnjim pravilima traje do 2006. godine a u toku je priprema programa za novi finansijski period EU od 2007.-2013. godine.

Ograničenja

Sva ograničenja definisana su u Uputstvu za aplikante koje se može naći na sajtu Ministarstva za ekomske odnose sa inostranstvom
http://www.evropa.sr.gov.yu/Isdacon/PublicSite1/NP_Programmes.aspx

Posebni zahtevi

Svi zahtevi definisani su u Uputstvu za aplikante koje se može naći na sajtu Ministarstva za ekomske odnose sa inostranstvom http://www.evropa.sr.gov.yu/Isdacon/PublicSite1/NP_Programmes.aspx

Kontakt

Sanda Šimić - šefica Odseka za upravljanje programima prokogranične i regionalne saradnje

Tel: 381 11 3346 591, 381 11 3346 874; e-mail: sanda@mier.sr.gov.yu,

Ivana Đuranović – koordinatorka Programa; e-mail: idjuranovic@mier.sr.gov.yu,

Tel: 381 11 3346 591, 381 11 3346 874

www.mier.sr.gov.yu

Naziv programa

Susedski program Bugarska - Srbija & Crna Gora 2004-2006.

"Neighbourhood programme Bulgaria - Serbia & Montenegro 2004 -2006."

Cilj programa/projekta

Unapređenje održivog razvoja u pograničnim oblastima, zajednički rad na rešavanju zajedničkih izazova, obezbeđivanje efikasne i sigurne granice i razvoj malih projekata direktne saradnje kroz jačanje infrastrukture za podršku prekograničnoj saradnji, unapređenje održivog ekonomskog razvoja u pograničnoj oblasti putem ekonomske valorizacije njenih potencijala, stvaranje novih partnerstava u prekograničnoj saradnji i jačanje operativnih prekograničnih kontakata.

Oblast podrške

Podsticanje održivog ekonomskog razvoja kroz ekonomsku saradnju (trgovina, transport i logistika, usluge i turizam) kao i intervencije za zaštitu, očuvanje, unapređenje i upravljanje prirodnim bogatstvima, biodiverzitetom i prirodnim resursima. Podrška socijalnoj, institucionalnoj i ekonomskoj koheziji kroz saradnju između institucija i zajednica na lokalnom nivou; unapređenje mreže za saradnju između preduzeća; unapređenje lokalnih inicijativa i inovacija za povećanje zaposlenosti i preduzetništva; i zajednička promocija proizvoda na postojećim i novim tržištima; kulturna razmena i aktivnosti vezane za obrazovanje.

Geografska oblast

Na teritoriji Srbije Programom su obuhvaćeni sledeći okruzi: Borski, Zaječarski, Nišavski, Pirotski, Jablanički i Pčinjski

Ko može da konkuriše?

Sve organizacije i institucije koje su u statutu definisane kao neprofitne.

Konkursna procedura i vremenski rok

Različito za svaki konkurs za prikupljanje projekata (po pravilima EU od 60 do 90 dana) a sve informacije su pravovremeno objavljene na sajtu Ministarstva za ekomske odnose sa inostranstvom http://www.evropa.sr.gov.yu/Isdacon/PublicSite1/NP_Programmes.aspx

Aplikacije koje u predviđenom roku stignu na adresu Zajedničkog tehničkog sekretarijata u Perniku, prateći procedure Evropske Unije, prolaze kroz faze evaluacije i selekcije od strane nezavisnih ocenitelja. Formira se jedinstvena rang lista predloga projekata. Najuspešniji predlagači projekata dobijaju donaciju Evropske Unije. Sledi implementacija projekata i monitoring.

Trajanje programa

Program po sadašnjim pravilima traje od 2004.-2006. godine a u toku je priprema programa za novi finansijski period EU od 2007.-2013. godine. Predviđeno je da se objavljuje po jedan konkurs za prikupljanje projekata godišnje

Ograničenja

Sva ograničenja definisana su u Uputstvu za aplikante koje se može naći na sajtu Ministarstva za ekomske odnose sa inostranstvom
 http://www.evropa.sr.gov.yu/Isdacon/PublicSite1/NP_Programmes.aspx

Posebni zahtevi

Svi zahtevi definisani su u Uputstvu za aplikante koje se može naći na sajtu Ministarstva za ekomske odnose sa inostranstvom http://www.evropa.sr.gov.yu/Isdacon/PublicSite1/NP_Programmes.aspx

Kontakt

Sanda Šimić - šefica Odseka za upravljanje projektima prekogranične i regionalne saradnje

Tel: 011 3346 591, 011 3346 874; e-mail: sanda@mier.sr.gov.yu,

Kristina Ašković – koordinatorka Programa; e-mail: kaskovic@mier.sr.gov.yu,

Tel: 381 11 3346 591, 381 11 3346 874

Lokalna kancelaraija u Nišu:

Vladimir Pandurov; Milan Marjanović

Tel: 381 18 291 340; 291 341, 381 18 291 344, 381 18 291 345, 2381 18 91 348

e-mail:vladimir.pandurov@mier.sr.gov.yu; milan.marjanovic@mier.sr.gov.yu

Naziv programa

Susedski program Madjarska - Srbija & Crna Gora 2004-2006

"Neighbourhood programme Hungary - Serbia & Montenegro 2004 -2006."

Cilj programa/projekta

Približavanje ljudi, zajednica i privrednih subjekata pograničnih oblasti u cilju stvaranja čvrste osnove za ekonomski i društveni razvoj kroz razvoj infrastrukture, sistem zaštite prirodnih resursa, jačanje veza između lokalnih zajednica.

Oblast podrške

Jačanje prostornog, fizičkog i infrastrukturnog integriteta regija obuhvaćenih programom;

Promocija inicijativa za saradnju u cilju olakšavanja integracije tržišta i povećane koherentnosti lokalnih zajednica.

Geografska oblast

Na teritoriji Srbije Programom su obuhvaćeni svi okruzi na teritoriji AP Vojvodine i grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Sve organizacije i institucije koje su u statutu definisane kao neprofitne.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs je otvoren od 14.08. i traje do 13.11. Sve informacije su pravovremeno objavljene na sajtu Ministarstva za ekomske odnose sa inostranstvom  http://www.evropa.sr.gov.yu/Isdacon/PublicSite1/NP_Programmes.aspx

Aplikacije koje u predviđenom roku stignu na adresu Zajedničkog tehničkog sekretarijata u Budimpešti, prateći procedure Evropske Unije, prolaze kroz faze evaluacije i selekcije od strane nezavisnih ocenitelja. Formira se jedinstvena rang lista predloga projekata. Najuspešniji predlagači projekata dobijaju donaciju Evropske Unije. Sledi implementacija projekata i monitoring.

Trajanje programa

Program po sadašnjim pravilima traje od 2004.-2006. godine a u toku je priprema programa za novi finansijski period EU od 2007.-2013. godine. Predviđeno je da se objavljuje po jedan konkurs za prikupljanje projekata godišnje.

Ograničenja

Sva ograničenja definisana su u Uputstvu za aplikante koje se može naći na sajtu Ministarsvta za ekomske odnose sa inostranstvom
 http://www.evropa.sr.gov.yu/Isdacon/PublicSite1/NP_Programmes.aspx

Posebni zahtevi

Svi zahtevi definisani su u Uputstvu za aplikante koje se može naći na sajtu Ministarstva za ekomske odnose sa inostranstvom http://www.evropa.sr.gov.yu/Isdacon/PublicSite1/NP_Programmes.aspx

Kontakt

Sanda Šimić - šefica Odseka za upravljanje programima prokogranične i regionalne saradnje

Tel: 011 3346 591, 011 3346 874; e-mail: sanda@mier.sr.gov.yu,

Ivana Đuranović – koordinatorka Programa; e-mail: idjuranovic@mier.sr.gov.yu,

Tel: 381 11 3346 591, 381 11 3346 874

Lokalna kancelarija u Subotici:

Zoran Krtinic; Relja Burzan

Tel: 381 24 553 003

E-mail: zkrtinic@mier.sr.gov.yu ; rburzan@mier.sr.gov.yu

Naziv programa

Susedski program Rumunija -Srbija & Crna Gora 2004-2006

"Neighbourhood programme Romania - Serbia & Montenegro 2004 -2006"

Cilj programa/projekta

Unapređenje kontakata između lokalnih zajednica i jačanje kulturne, socijalne i ekonomske saradnje kao i smanjenje postojećih razlika u stepenu razvoja regiona predstavlja osnovni cilj Programa

Oblast podrške

1. Lokalni ekonomski i društveni razvoj

- Podrška saradnji u oblasti privrede i poljoprivrede

- Saradnja javnih službi na lokalnom nivou

- Podrška manjim projektima u oblasti zaštite životne sredine i razvoja lokalne infrastrukture

- Saradnja u oblasti razvoja turizma

2. "Ljudi sa ljudima" akcije

- Mali projekti – direktna saradnja među ljudima

Geografska oblast

Na teritoriji Srbije Programom su obuhvaćeni sledeći okruzi: Severno-banatski okrug, Srednje-banatski okrug, Južno-banatski okrug, Braničevski i Borski okrug. 

Ko može da konkuriše?

Sve organizacije i institucije koje su statutom definisane kao neprofitne mogu konkurisati u okviru Susedskog programa Rumunija-Srbija i Crna Gora.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs u okviru Susedskog programa Rumunija - Srbija i Crna Gora je otvoren 20.09. i traje do 18.12.. Aplikacije koje u predviđenom roku stignu na adresu Zajedničkog tehničkog sekretarijata u Temišvaru, prateći procedure Evropske Unije, prolaze kroz faze evaluacije i selekcije od strane nezavisnih ocenitelja. Formira se jedinstvena rang lista predloga projekata. Najuspešniji predlagači projekata dobijaju donaciju Evropske Unije. Sledi implementacija projekata i monitoring.

Trajanje projekta

Projekti u okviru 1. prioriteta : Lokalni ekonomski i društveni razvoj mogu trajati najduže 24 meseca i ne kraće od 12 meseci.

Projekti u okviru prioriteta 2 " Ljudi sa ljudima" mogu trajati od 6 do 12 meseci.

Ograničenja

Sva ograničenja definisana su u Uputstvu za aplikante koje se može naći na sajtu Ministarstva za ekomske odnose sa inostranstvom http://www.evropa.sr.gov.yu/Isdacon/PublicSite1/NP_Programmes.aspx

Posebni zahtevi

Svi zahtevi definisani su u Uputstvu za aplikante koje se može naći na sajtu Ministarstva za ekomske odnose sa inostranstvom http://www.evropa.sr.gov.yu/Isdacon/PublicSite1/NP_Programmes.aspx

Kontakt

Sanda Šimić - šefica Odseka za upravljanje programima prokogranične i regionalne saradnje

Tel: 011 3346 591, 011 3346 874; e-mail: sanda@mier.sr.gov.yu,

Jelena Milosavljević – koordinatorka Programa; e-mail: jmilosavljevic@mier.sr.gov.yu,

Tel: 011 3346 591, 011 3346 874, www.mier.sr.gov.yu

Lokalna kancelarija u Vršcu:

Ms Elizabeta Stanimirov, Mr Marcel Bajka

Tel: 013 800 113, fax: 013 800 115

e-mail: elizabeta.stanimirov@mier.sr.gov.yu; marcel.bajka@mier.sr.gov.yu

Lokalna kancelarija u Boru: Ms Vasilija Stanić, vasilija.stanic@mier.sr.gov.yu

Naziv programa

Evropska inicijativa za demokratiju i ljudska prava (EIDHR)

"European Initiative for Democracy and Human Rights (EIDHR)"

EIDHR je program Evropske unije čiji je cilj promovisanje i podrška zaštiti ljudskih prava, demokratiji i sprečavanju konflikata u trećim zemljama. Program se sprovodi prvenstveno u saradnji sa NVO i međunarodnim organizacijama a njime rukovodi Kancelarija za saradnju EuropeAid-a pri Evropskoj komisiji.

Učešće: Sredstva, namenjena posebno NVO sektoru, dodeljuju se za regionalne ili nacionalne predloge projekata. U principu, za sredstva mogu da konkurišu sve zemlje Zapadnog Balkana; međutim, godišnji prioriteti i vrsta pomoći (za makro ili mikro projekte) mogu se razlikovati od zemlje do zemlje.

Evropska komisija ima na raspolaganju tri osnovna načina za sprovođenje strategije EU u ovim oblastima:

a) Projekti koji su dobili sredstva putem konkursa , pri čemu sredstva dobijena od Evropske komisije nisu manja od 300,000 evra, i koje realizuju organizacije koje se bave pitanjima građanskog društva, uključujući lokalne organe uprave (ali isključujući zvaničnu državu, nacionalne i međunarodne vladine organizacije ili institucije). Na ovaj način obezbeđuje se ne samo transparentan proces selekcije, već i široko učešće građanskog društva kao partnera u ostvarivanju ciljeva EIDHR

b) Mikro-projekti su mali projekti u vrednosti manjoj od 100.000 EUR a sprovode ih direktno Delegacije Evropske komisije u određenim zemljama. Njihov cilj je podržavanje aktivnosti manjeg obima na zaštiti ljudskih prava i demokratizaciji koje sprovode NVO u zemlji.

c) Ciljani projekti -  ove projekte biraće Evropska komisija za ostvarivanje posebnih ciljeva koji se ne mogu realizovati kroz projekte odobrene na konkursu ili mikro-projekte. Na ovaj način Komisija može da aktivno traži i planira nove inicijative za rešavanje konkretnih potreba, sa partnerima koje sama izabere, a to su uglavnom međunarodne i regionalne organizacije.

Trenutno u Srbiji nije otvoren ni jedan konkurs. Više informacija naći ćete na vebsajtu http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/

Naziv programa

Program OMLADINA (2000-2006)

"The Youth Programme (2000-2006)"

Akcija 1 (Mladi za Evropu), Akcija 2 (Evropska volonterska služba) i Akcija 5 (Mere podrške).

Cilj programa/projekta

Program za mlade (2000-2006) je program Evropske unije za mobilnost i neformalno obrazovanje, a ciljna grupa su mladi ljudi starosti od 15 do 25 godina. Program podržava i međunarodnu saradnju sa drugim partnerskim zemljama, uključujući sve države Zapadnog Balkana.

Oblast podrške

Akcija 1 (Mladi za Evropu),

Razmenom mladih povezuju se grupe mladih ljudi iz različitih sredina iz dve ili više zemalja  kojima se pruža prilika da diskutuju o različitim temama  i da pri tom uče o drugim zemljama i kulturama.

Akcija 2 (Evropska volonterska služba)

Pojedinci starosti između 18 i 25 godina provode 12 meseci u inostranstvu kao volonteri uključeni u različite lokalne projekte.

Akcija 5 (Mere podrške)

Mere podrške su instrumenti čiji je cilj pružanje pomoći svima koji su uključeni u aktivnosti mladih ili su zainteresovani za pitanja i probleme mladih da naprave i razvijaju projekte i inicijative u kontekstu YOUTH programa. Za dodatne informacije u vezi sa obukom, pogledajte vebsajt  www.SALTO-YOUTH.net

Geografska oblast

Program je otvoren za mlade iz 31 evropske zemlje. Mladi iz Srbije mogu da konkurišu za akcije 1, 2 i 5.

Ko može da konkuriše?

Vidi gornji tekst

Konkursna procedura i vremanski rok

Zavise od vrste aktivnosti ili instrumenata. Zvanični aplikacioni formulari za projekte se mogu preuzeti sa internet prezentacije Evropske komisije i Resursnog centra SALTO-YOUTH SEE, pošto Srbija nema nacionalnu agenciju koja je nadležna za administrativno upravljanje programom.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Zavisi od vrste aktivnosti ili instrumenata

Trajanje projekta

Zavisi od vrste aktivnosti ili instrumenata

Ograničenja

Samo su  Akcija 1, Akcija 2 i Akcija 5 otvorene za saradnju sa trećim zemljama.

Posebni zahtevi

U zavisnosti od vrste aktivnosti ili instrumenata.

Kontakti

Informacije i pomoć u razvijanju projekata između zemalja obuhvaćenih YOUTH programom (tj. Članica i zemalja koje će uskoro postati članovi) i zemalja Zapadnog Balkana, možete dobiti u SALTO-YOUTH centru za Istočnu Evropu koji se nalazi u Ljubljani (www.salto-youth.net/see ), http://europa.eu.int/comm/youth/.

Kontakt tačka za program OMLADINA u Srbiji:

Grupa "Hajde da..."
Resavska 21/5
11000 Beograd
Srbija
tel: 381 11 3230 474
tel./fax: 381 11 3343 820
http://www.hajdeda.org.yu/omladina   

http:// www.programomladina.org

Naziv programa

Šesti i sedmi okvirni program za istraživanje i razvoj

"FP6 - Sixt Framework Porgamme of EU; FP7 - Seventh Framework Programme"

Cilj programa/projekata

Stvaranje evropskog istraživačkog prostora kroz naučnoistraživačku saradnju evropskih zemalja. Učešće u Programima omogućeno je svim pravnim licima (po nacionalnom, međunarodnom ili evropskom zakonu) koja su uključena u istraživački rad ili u širenje ili upotrebu naučnoistraživačkih rezultata.

Oblast podrške

Razvoj naučnoistraživačke saradnje evropskih zemalja u svim naučnim oblastima.

Geografska oblast

Sve zemlje članice Evropske unije, pridruženi članovi, kandidati za članstvo, treće zemlje i ostale zemlje navedene u Programima.

Ko može da konkuriše?

Pravila učestvovanja u Programu, kao i mogućnosti  dobijanja finansijske podrške od Evropske komisije, različita su u zavisnosti od grupe zemalja kojoj pripada pravno lice (detaljne infomacije na zvaničnom sajtu Okvirnih programa: http://www.cordis.lu/fp6/stepbystep/who.htm

Konkursna procedura i vremenski rok

U zavisnosti od poziva za prijavljivanje predloga projekata. Detaljne infomacije na zvaničnom sajtu: http://www.cordis.lu/fp6/stepbystep/home.html

Trajanje projekta

Trajanje programa FP6: 2002-2006; FP7: 2007-2013. Pozivi za prijavljivanje predloga projekata, u okviru FP6, objavljuju se više puta u toku godine. Detaljne informacije na sajtu: http://cordis.europa.eu/fp6,

Ograničenja i posebni zahtevi

Pravila učešća, kao i ograničenja, definisana su u Pozivima za prijavljivanje predloga projekata.

Kontakt

http://www.mntr.sr.gov.yu/fp6

Naziv Programa

TEMPUS 

Trans - evropska mobilna šema za univerzitetske studije (Trans-European mobility scheme for university studies), omogućava univerzitetima zapadnog Balkana, istočne Evrope, centralne Azije, i partnerskih zemalja Mediterana da saradjuju sa zemljama članicama EU na modernizaciji projekta u okviru projekata visokog obrazovanja.

Nakon političkih promena nastalih u oktobru 2000. godine, Srbija i Crna Gora dobile su priliku da učestvuju u Tempusu III.

Cilj programa/projekta

TEMPUS program pomaže reformu visokog obrazovanja i implementaciju principa bolonjskog procesa na univerzitetima. 

Oblast podrške

- Restruktuiranje i modernizacija dosadašnjih programa, kao i formiranje novih programa za studiranje na dodiplomskom i postdiplomskom nivou, uvodjenje modularnih struktura studiranja i prebacivanja stečenih bodova (kredit)a)

- Modernizacija nastavnih metodologija i opreme

- Štampanje i izdavanje nastavnih materijala i udžbenika

Geografska oblast

Programske linije su dostupne svim institucijama visokog obrazovanja, bez obzira ne njihov geografski položaj

Ko može da konkuriše?

Institucije visokog obrazovanja – univerziteti (državni i privatni), relevantne ustanove (Minstarstvo obrazovanja, Rektorati)

Nastavno osoblje (profesori i asistenti) institucija visokog obrazovanja i predstavnici studentskih organizacija i univerziteta

Konkursne procedure i vremenski rok

Postoje dva tipa institucionalnih projekata i jedan tip induvidualnog granta:

1. Zajednički evropski projekti (JEP): prijave se primaju jednom godišnje i to:                 15 Decembar

Upustvo za  podnosioce molbe i JEP prijave mogu se preuzeti na Tempus web stranici:  http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/deadlines_en.html

2. Projekti strukturnih i komplementarnih mera (SCM): prijave se primaju dva puta godišnje: 15. Februara; 15. Oktobra 

Upustvo za  podnosioce molbe i SCM on-line prijave dostupne su na Tempus web strani:  http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/deadlines_en.html

3Individualni Mobility Grantovi (Individual Mobility Grants) (IMG) za pokrivanje troškova posećivanja instuticija u zemaljama članicama EU:  prijave se primaju dva puta godišnje: 15. Februara; 15. Oktobra 

Upustvo za  podnosioce molbe i IMG on-line prijave dostupne su na Tempus webstrani: http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/deadlines_en.html

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Maksimalni iznos za Zajedničke evropske projekte jeste – 300.000 EUR (za dvogodišnje projekte), 500.000 EUR (za trogodišnje projekte)

Maksimalni iznos za Projekte strukturnih i komplementarnih mera - 150.000 EUR (za jednogodišnje projekte)

Individualni Mobility Grantovi: 840 EUR – za jednu nedelju boravka i 6720 EUR za osam nedelja boravka u zemljama EU

Trajanje projekta

Zajednički evropski projekti – 2 ili 3 godine

Projekat strukturnih i komplementarnih mera – 1 godina

Individualni Mobility Grantovi – 5 dana (min), 8 nedelja (max)

Ograničenja

JEPs i SCMs Projekti moraju da uključe najmanje dva univerziteta iz dve različite zemlje članice EU zemlje i jedan univerzitet iz partnerske zemlje (Srbija) 

IMG projekti su dostupni za posetu institucijma visokog obrazovanja u zemljama članicama EU i zemljama kandidatima za ulazak u EU (Bugarska, Rumunija, Turska)

Posebni zahtevi

Projekti moraju da budu u skladu sa procesom implementacije principa Bolonjske deklaracije koji se primenjuju šriom Evrope: 

 1. Primena sistema koji omogućavaju lakše prepoznavanje i razumevanja kvalifikacija
 2. Primena sistema koji se u osnovi zasniva na dva studijska ciklusa, dodiplomska i postdiplomska
 3. Uspostavljanje bodovnog sistema studiranja poput evropskog sistema transfera bodova
 4. Promocija mobilnosti kroz prevazilaženje prepreka koje stoje na putu uspešnom praktikovanju slobode kretanja
 5. Promocija evropske saradnje u obezbedjivanju kvaliteta sa ciljem razvijanja sličnih kriterija i metodologija
 6. Promocija neophodnih evropskih dimenzija u visokom obrazovanja, kao što su: razvoj kurikuluma, medju institucionalna saradnja, šeme pokretljivosti i integrisani programi studiranja, treninga i istraživanja 

Kontakt

TEMPUS kancelarija za Srbiju

G-dja Sofija Dukić, kordinatorka za Srbiju

Ul. Lazarevićeva 9/14, 11000 Beograd
Tel: (381) 11 3233409
Fax: (381) 11 32 33409
mob: (381) 63 567801
E-mail: tempusscg@sbb.co.yu
www.tempusscg.net ,www.ec.europa.eu/tempus

16. Fond Braće Rokfeler

(print)

(povratak na vrh strane)

"Rockefeller Brothers Fund"

Naziv programa

RBF Ključna mesta

Cilj programa/projekta

Demokratska praksa

CILJ: Poboljšati rad, odgovornost i transparentnost vlade putem sprovođenja sledećih strategija:

 • Podržati razvoj i sprovođenje unutrašnjih reformi u odabranim vladinim/državnim institucijama.
 • Pomoći vladinim zvaničnicima, parlamentarcima i novim liderima iz javnog sektora da steknu veštine neophodne za uspešno upravljanje.
 • CILJ: Jačanje grupa građana koji su aktivno uključeni u izgradnju demokratije putem sprovođenja sledećih strategija:
 • Pružanje podrške državnom obrazovanju i komunikacionim aktivnostima kojima se promoviše dublje razumevanje odgovornosti i koristi koje proističu iz stvaranja otvorenog društva, kao i osposobljavanje građana da učestvuju u demokratskim procesima.
 • Promovisanje građanskog angažovanja omladine, uključujući aktivnosti kojima se razvijaju liderske veštine i napore da nove ideje zažive u javnom životu i na svim društvenim nivoima.
 • Jačanje građanskog društva kao bitnog činioca robusne demokratske političke kulture.

Održivi razvoj

CILJ: Podržati napore na stvaranju i negovanju ekonomski, ekološki i socijalno održivih urbanih i ruralnih zajednica kroz procese koji će podrazumevati aktivno učešće raznih zainteresovanih strana/interesnih grupa i primenu sledećih strategija:

 • Podsticanje  stvaranja i sprovođenja eksperimentalnih urbanih, ruralnih i regionalnih planova koji podrazumevaju aktivno učešće javnosti.
 • Promovisanje inkluzivne saradnje kako bi se podstaklo racionalno korišćenje prirodnih i kulturnih resursa.
 • Pružanje podrške naporima koji se ulažu na integrisanju znanja, vrednosti i veština neophodnih za održivi razvoj u sistem formalnog obrazovanja i doživotno obrazovanje.

Oblast podrške

Vidi pod "Cilj programa"

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Strana organizacija ili institucija koja konkuriše za sredstva Fonda mora da pruži dokaz RBF-u da, ukoliko bi bila registrovana u SAD, bila bi oslobođena plaćanja poreza ili da bi projekat za koji se traže sredstva u SAD bio okarakterisan kao obrazovni ili dobrotvorni.

Konkursna procedura i vremenski rok

Potrebno je prvo poslati pismo/zahtev za dodelu sredstava. Potencijalni kandidati ne treba da šalju kompletne predloge projekata pre nego što im Fond to zatraži. Zahtev mora biti napisan na engleskom jeziku i poželjno je da bude poslat u elektonskoj formi na:  grants@rbf.org

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Mada je Fond do sada davao donacije organizacijama i programima koji su bili od posebnog interesa, prosečni iznos sredstava koja se dodeljuju je 75.000 USD. Ova suma se obično isplaćuje u toku jedne godine a ne duže od tri.

Trajanje projekta

Od jedne do tri godine

Ograničenja i Posebni zahtevi

Preporučujemo kandidatima da dobro prouče uputstva i smernice i da pregledaju spisak donacija koje je Fond nedavno dodelio.

Kontakt

William S. Moody, Program Officer for the Serbia and Montenegro

437 Madison Avenue, 37th floor, New York, 10022-7001
Tel: 212-812-4200, Faks: 212-812-4299

E-mail: grants@rbf.org     

www.rbf.org

17. Fond za obrazovanje Roma

(print)

(povratak na vrh strane)

"The Roma Education Fund (REF)"

Naziv programa/projekta

Fond za obrazovanje Roma

Cilj programa/projekta

Cilj Fonda za obrazovanje Roma je da doprinese smanjenju jaza između obrazovnih ishoda Roma i ne-romske populacije, uključujući i desegregaciju obrazovnih sistema prvenstveno (ali ne i jedino) u  Centralnoj i Istočnoj Evropi i u onim zemljama koje su se formalno pridružile Dekadi uključivanja Roma.

Oblast podrške

Fond za obrazovanje Roma podržava istraživačke projekte, studije i evaluacije koje pomažu stvaranju uspešnih politika i programa za uključivanje Roma u nacionalne obrazovne sisteme. Fond podržava razmenu ideja, stavova i iskustava između zemalja Dekade, ali i sa bilo kojom drugom zemljom koja ima iskustva sa uključivanjem Roma u obrazovni sistem. REF promoviše aktivno uključivanje romskih organizacija kao i Roma, stručnjaka i univerzitetskih profesora, u kreiranje i sprovođenje politika i programa.

Predviđene su četiri kategorije sredstava:

 1. Sredstva koja se dodeljuju sa ciljem da se sprovede sistematska reforma i poboljša obrazovanje Roma, uključujući i proporcionalno uvećanje projekata koji su namenjeni gore navedenoj svrsi – očekujemo da će se najviše sredstava dodeljivati u okviru ove kategorije.
 2. Sredstva za sprovođenje i testiranje pilot-projekata namenjenih obrazovanju Roma.
 3. Sredstva za analiziranje pitanja i problema vezanih za obrazovanje Roma i za razvijanje politike i institucionalnih kapaciteta.
 4. Sredstva kojima će se podstaći veće interesovanje Roma za obrazovanje na svim nivoima.

Geografska oblast

Srbija (članica Saveta Evrope)

Ko može da konkuriše?

Vlade, nevladine organizacije, privatne organizacije. Sredstva iz sve četiri kategorije dodeljuju se  privatnom i javnom sektoru, kao i kombinacijama ova dva (partnerstva).

Konkursna procedura i vremenski rok

Ako želite da konkurišete za sredstva, molimo pošaljite REFu:

· Obrazac za prijavljivanje, u elektronskoj formi (navedite sve potrebne informacije)

· Biografije ključnih osoba koje će raditi na projektu

· Popunjenu Prijavu poslati na: info@romaeducationfund.org

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Sredstvima iz kategorije 2 i 3 može se pokriti do 100% ukupnih troškova. Sredstva iz kategorije 2 obično ne prelaze iznos veći od 200.000 EUR. Sredstva iz kategorije 3 dodeljuju se samo za pružanje tehničke pomoći i podrazumevaju iznos do 100.000 EUR.

Trajanje projekta

Nije određeno.

Ograničenja

Vidi pod "ko može da konkuriše"

Posebni zahtevi

U razmatranju svih projekata za koje se traže sredstva, Fond se rukovodi sledećim principima:

 • Predlog projekta treba da bude u skladu sa ciljevima i principima Fonda i sa prioritetima navedenim u Akcionom planu za Dekadu uključivanja Roma;
 • Iz predloga projekta treba da se vidi da će u razvijanje i sprovođenje projekta biti direktno uključeni Romi i da će imati vodeću ulogu;
 • Predlog projekta podržava obrazovanje i/ili obuku Roma;
 • Iz predloga projekta mora da se vidi da će od projekta najviše koristi imati romska populacija, što ne znači da njime neće biti obuhvaćeni i siromašni koji nisu Romi; 
 • Ako je u projekat uključen javni sektor, iz predloga projekta mora da se vidi da postoji jasna opredeljenost ovog sektora da usvoji i razvija odgovarajuću politiku, što podrazumeva i da određena sredstva iz javnog budžeta budu izdvojena za sprovođenje projekta;
 • Predlog projekta i iznos sredstava potrebnih za njegovo sprovođenje treba da imaju značaj u odnosu na konkurentske predloge projekata iz zemalja koje učestvuju u Dekadi uključivanja Roma;
 • Predlozi projekata čiji je cilj analiza problema vezanih za obrazovanje Roma i pružanje pomoći u razvijanju politike i institucionalnih kapaciteta (kategorija 3) treba da budu u okvirima istraživačkog i analitičkog rada čiji će nalazi i preporuke podržati ciljeve i principe Fonda.

Za projekte iz kategorije 1 i 4 očekuje se da budu delom finansirani sredstvima iz javnog sektora, ukoliko je predviđeno da projekat sprovodi ovaj sektor. Prednost će se takođe dati projektima koji će biti u velikom meri sufinasirani ili će se za njih dobiti nematerijalna sredstva (in-kind), čime će se smanjiti ulaganje Fonda.

Kontakt

Kancelarija REF u Budimpešti:
Váci u. 63, 1056 Budapest , Hungary

Tel: + 36-1-235-8030
E-mail: info@romaeducationfund.org 

http://www.romaeducationfund.org/

18. Fondacija Alfred Mozer

(print)

(povratak na vrh strane)

"Alfred Mozer Foundation"

Naziv programa

Međunarodna fondacija za socijalnu demokratiju

Cilj programa/projekta

Podrška razvoju socijalne demokratije namenjena socijal-demokratskim partijama, kao i ženskim i omladinskim organizacijama povezanim sa socijal-demokratskim partijama.

Oblast podrške

Politička obuka

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Socijal-demokratske partije, omladinske i ženske organizacije povezane sa socijal-demokratskim partijama

Konkursna procedura i vremenski rok

Rok je svake godine u novembru, formular za prijavljivanje nalazi se na vebsajtu.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Zavisi od projekta

Trajanje projekta

Zavisi od projekta

Ograničenja

Pruža se isključivo obuka. Ne dodeljuju se direktna finansijska ili materijalna sredstva.

Posebni zahtevi

U zavisnosti od potreba (prijave mogu slati samo socijal-demokratske partije ili organizacije povezane sa ovim partijama)

Kontakt

Poštanski fah 1310, 1000 BH Amsterdam, Holandija

Menadžer projekta: Kirsten Meijer,

telefon: +31 20 5512 228

fax: +31 20 5512 250

E-mail: kmeijer@pvda.nl

www.alfredmozerstichting.nl

19. Fondacija Čarls Stjuart Mot

(print)

(povratak na vrh strane)

"C.S. Mott Foundation"

Naziv programa

Građansko društvo

Cilj programa/projekta

Povećanje učešća javnosti u donošenju odluka, jačanje filantropije i neprofitnog sektora, i podsticanje procesa suočavanja sa prošlošću.

Oblast podrške

Nevladine organizacije

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

NVO i neprofitne organizacije

Konkursna procedura i vremenski rok

Prvobitno pismo interesovanja sa detaljima projekta, pa onda kompletan predlog projekta; bez vremenskih ograničenja

 

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nema limita

Trajanje projekta

Minimum 2 godine

Ograničenja

Pojedinci ne mogu da apliciraju

Posebni zahtevi

Više informacija naći ćete na sajtu  www.mott.org

Kontakt

Charles Stewart Mott Foundation
Walter Veirs, Program Officer

E-mail: wveirs@mott.org

20. Fondacija Kralja Boduena, Brisel, Belgija

(print)

(povratak na vrh strane)

"The King Baudouin Foundation, Brussels, Belgium"

Naziv programa

Prava manjina u praksi u Jugoistočnoj Evropi (2004-2008)

Cilj programa/projekta

Podsticanje promene politike na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou kako bi se prevazišla diskriminacija i javno zagovaralo učešće manjina u svim zemljama jugoistočne Evrope. Ovaj program je namenjen nevladinim organizacijama, lokalnim i državnim vlastima i administraciji; lokalnim i državnim medijima; međunarodnim organizacijama.

Oblast podrške

Javno zastupanje za prava manjina i bolje medju-etničke odnose.

Geografska oblast

Sve zemlje jugoistočne Evrope

Ko može da konkuriše?

Lokalne i nacionalne nevladine organizacije iz zemalja jugoistočne Evrope i medjunarodne NVO aktivne u jugoistočnoj Evropi.

Konkursna procedura i vremenski rok

Fondacija prima prijave na dva načina:

Primamo predloge projekata od organizacija sa kojima već imamo kontakt (strateške donacije). Smernice za pisanje strateških predloga projekata dostupne su organizacijama koje su već bile izabrane.

Povremeno podržavamo predloge projekata koji spadaju u naš program prioriteta i smernica (male donacije). Za njih nije potreban formular za prijavljivanje. Za prvi kontakt dovoljno je propratno pismo koje sadrži kratak opis projekta i okvirni iznos sredstava potrebnih za njegovo sprovodjenje.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Do 40.000 EUR (strateške donacije), do 10.000 EUR(male donacije)

Trajanje projekta

Najviše 24 meseca (strateške donacije); do 12 meseci (male donacije)

Ograničenja

Sredstva se ne dodeljuju pojedincima ili za čisto istraživačke projekte

Posebni zahtevi

Potrebno je da postoje i drugi donatori

Kontakt

Fabrice de Kerchove, Menadžer Projekta

King Baudouin Foundation

rue Brederode 21, B-1000 Brussels - Belgium

Tel: +32-2-549 02 45; Fax: +32-2-549 03 11

Mob. +32-(0)476-41 92 51

E-mail: dekerchove.f@kbs-frb.be   

www.kbs-frb.be

21. Forum Sid Program za Balkan

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Fond za mlade

Cilj programa/projekta

Podrška lokalnim omladinskim inicijativama kroz koncept mladi-za-mlade.

Oblast podrške

Pitanja vezana za omladinu, rod (gender), ekologiju, obrazovanje, socijalnu brigu, organizaciju slobodnog vremena mladih, rad sa mladima u okviru zajednica, kulturu i umetnost.

Geografska oblast

Novi Sad i Subotica sa okolinom.

Ko može da konkuriše?

Omladinske grupe (registrovane i neformalne) koje čine bar tri osobe.

Konkursna procedura i vremenski rok

Važeća procedura Fonda za mlade, formulari za prijavljivanje i propratni material su dostupni. Sledeći ciklus za konkurisanje: jesen 2006.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

50-500 EUR

Trajanje projekta

Do 6 meseci

Ograničenja

Program je namenjen isključivo mladima. Ne prihvata se sufinansiranje.

Posebni zahtevi

Nove inicijative zasnovane na utvrđenim potrebama mladih u lokalnim zajednicama.

Kontakt

Komisija u Novom Sadu

Isidora Isakov, koordinatorka

Novi Sad, Maksima Gorkog 42

Tel: 021/451516

E-mail: Isidora.isakov@forumsyd.org

Komisija u Subotici

Tijana Antić, koordinatorka

Subotica, Beogradski put 47

Tel: 024/670170

E-mail: Tijana.antic@forumsyd.org

22. Freedom House

(print)

(povratak na vrh strane)

USAID partner u Srbiji

Naziv programa

Program unapredjenja odnosa medju etnickim zajednicama na Kosovu

Cilj programa/projekta

Program unapredjenja odnosa medju etnickim zajednicama na Kosovu zapoceo je u septembru 2006. godine. Cilj programa usmeren je na doprinos smanjivanju etnickih tenzija na Kosovu. Program osnazuje lokalne multietnicke organizacije sa Kosova i podržava napore koje one ulazu u organizovanju javnih kampanja i realizaciji projekata koji su usmereni na poboljsanje medjuetnickih odnosa na Kosovu. Ovaj program je fokusiran na kljucne probleme, kao sto su:  sloboda kretanja, obrazovanje, medju-etnicki projekti mladih, religijske slobode, saradnja unutar lokalnih zajednica, monitoring ljudskih prava, slobodno i objektivno izvestavanje medija o ljudskim pravima, kulturni dogadjaji u multietnickim zajednicama.

Program je namenjen nevladinim organizacijama registrovanim na Kosovu. Program pruža integrisan paket donacija, kroz

 1. grant program
 2. program treninga za ogranizacije podrzane preko grant programa i
 3. internship program u Novom Sadu i Beogradu
Ovaj dvogodisnji program finansiran je od strane regionalne kancelarije USAID-a.

Oblast podrške

Poboljsanje medjuetnickih odnosa i zastita manjinskih prava na Kosovu.

Geografska oblast

Srbija (Kosovo)

Ko može da konkuriše?

Nevladine organizacije sa Kosova

Konkursna procedura i vremenski rok

2 meseca. Konkurs na koji se zainteresovane organizacije mogu javiti bice objavljen na srpskom jeziku u listu Jedinstvo i na albanskom jeziku u listu Koha Ditore. Objavljivanje konkursa se ocekuje u novembru 2006.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

USD 10.000 – 20.000

Trajanje projekta

24 meseca

Ograničenja

Partijske aktivnosti, neregistrovane organizacije, pojedinci.

Posebni zahtevi

Orgaznicije koje mogu da apliciraju moraju biti registrovane na teritoriji Kosova.

Kontakt

Freedom House Serbia

Zmaj Jovina 34, 11000 Beograd

Tel: + 381 11 3025 850

Fax: + 381 11 3025 851

E-mail: beograd@yu.freedomhouse.org

www.freedomhouse.org

23. Handicap International

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

SHARE-SEE –  Samopomoć i zagovaranje za prava i jednake mogućnosti u jugoistočnoj Evropi

"Self-help and Advocacy for Rights and Equal Opportunities in South East Europe"

Cilj programa

Jačanje kapaciteta organizacija osoba sa invaliditetom i osnaživanje pokreta osoba sa invaliditetom u njegovoj zagovaračkoj ulozi, sa posebnim akcentom na:

 • Povećanju kapaciteta i poboljšanju životnog standarda time što će se organizacijama osoba sa invaliditetom omogućiti pristup obrazovanju, obuci i mogućnostima za zaposlenje
 • Donošenju zakonodavstva kojim će se eliminisati diskriminatorne prakse i obratiti pažnja na specifična prava i specifične uslove koji nepovoljno utiču na sposobnosti ljudi da ostvare svoja prava i da prate sprovođenje ovog zakona
 • Fizičkoj sredinu koja bi trebalo da bude planirana ili prilagođena tako da postane pristupačna svima, i to bi trebalo da bude političko pitanje, uključujući i ruralne predele,
 • Poboljšanju pristupa organizacija osoba sa invaliditetom novim tehnologijama, posebno informacionim tehnologijama,
 • Podizanju nivoa svesti zajednice i stepena integracije marginalizovanih ljudi sa invaliditetom u produktivni život zajednice
 • Omogućavanju pristupa postojećim i alternativnim službama i uslugama.

Oblast podrške

U toku je 6. konkurs za projekte. Šesti poziv za projekte predlaže sledeće teme:

Zagovaranje poboljšanja zakonodavstva koje ima direktan uticaj na osobe sa invaliditetom, sa posebnim naglaskom na antidiskriminaciji; Zagovaranje pristupa obrazovanju; Zagovaranje zapošljavanja; Zagovaranje pristupa i podrške uslugama i službama na lokalnom nivou; Zagovaranje poboljšanja pristupacnosti.

Program SHARE SEE ohrabruje inicijative sa elementima međudržavne saradnje, uključivanja žena i ženskih grupa i partnerstva među različitim OOSI, ostalim organizacijama, institucijama i lokalnim vlastima.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Oganizacije osoba sa invaliditetom

Aplikacione procedure/vremenski rok

Podložni promenama pri svakom novom konkursu.

Videti na http://www.share-see.org/serbian/callf6_ser.htm

Trajanje projekta

Do kraja 2008. godine

Posebni zahtevi

Poziv otvoren samo za organizacije osoba sa invaliditetom, postavljaju se novi zahtevi i uslovi za svaki konkurs

Ograničenja

Poziv otvoren samo za organizacije osoba sa invaliditetom

Kontakt

Zoltan Mihok, zoltan.mihok@hi-see.org , tel: 381 11 30 66 986

24. HELP

(print)

(povratak na vrh strane)

Programi:

Naziv programa

Podrška nacionalnoj strategiji za zatvaranje kolektivnih centara

Cilj programa/projekta

Integracija izbeglica, zatvaranje kolektivnih centara

Oblast podrške

Izgradnja alternativnog smeštaja (stambenih zgrada), aktivnosti kojima se omogućava izbeglim licima i socijalno ugroženim osobama iz ciljnih opština da ostvare prihod.

Geografska oblast

Aleksinac, Kikinda, Petrovac, Obrenovac

Ko može da konkuriše?

Saradnja sa Komesarijatom za izbeglice i zatvaranje kolektivnih centara u skladu sa prioritetima Vlade Srbije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Informativna  kampanja u saradnji sa opštinama i Komesarijatom (vremenski rok zavisi od opština)

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

IGA – u proseku 1.200 EUR + obuka za određena zanimanja i poslovanje

Zidanje kuća – zavisi od lokacije

Trajanje projekta

12-15 meseci

Ograničenja i Posebni zahtevi

Ne postoje.

Kontakt

Rukovodilac projekta: Raimondo Bertoli  - Bertoli@help-ev.de

Naziv programa

Podrška održivom razvoju na lokalnom nivou u SCG kroz otvaranje novih poslovnih mogućnosti.

Cilj programa

Podrška strategijama za održivi razvoj na lokalnom nivou putem pružanja pomoći  osobama koje započinju privatni posao.

Oblast podrške

Ekonomski razvoj

Geografska oblast

Leskovac, Vranje, Pirot

Ko može da konkuriše?

Socijalno ugrožene osobe koje imaju dobre poslovne ideje.

Konkursna procedura i vremenski rok

Informativna kampanja je završena.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

U proseku 1.200 EUR u materijalnim sredstvima + obuka

Trajanje projekta

18 meseci

Kontakt

Rukovodilac programa:  Joanna Melinska Melinska@help-ev.de

HELP - Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Reuterstr. 39

D - 53115 Bonn

Tel: +49 (0) 228 91529-0

Fax: +49 (0) 228 91529-99

www.help-ev.de

Naziv programa

Smanjenje siromaštva kroz pružanje pomoći za otvaranje privatnog biznisa i društveno-ekonomske integracije izbeglica i interno raseljenih lica.

Cilj programa

Smanjenje siromaštva, podrška započinjanju biznisa, razvoj turizma.

Oblast podrške

Ekonomski napredak za ciljne grupe, uključujući izbeglice, interno raseljena lica, socijalno ugrožene osobe koje imaju dobre poslovne ideje.

Geografska oblast

Kragujevac, Kraljevo, Užice

Ko može da konkuriše?

Socijalno ugrožene osobe koje imaju dobre poslovne ideje.

Konkursna procedura i vremenski rok

Informativna kampanja u opštinama počinje u martu.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Maksimalno  2.000 EUR + obuka

Trajanje projekta

Projekti koji traju duže od 20 meseci mogu dobiti produženje roka na još 12 meseci.

Kontakt

Rukovodilac programa:  Joanna Melinska – Melinska@help-ev.de

25. HIVOS

(print)

(povratak na vrh strane)

Humanistički institut za saradnju sa zemljama u razvoju, Hag, Holandija "Humanist Institute for Cooperation with Developing Countries", The Hague, The Netherlands

Programi:

Cilj programa/projekta

Izgradnja građanskog društva – ima za cilj jačanje demokratskog odlučivanja i poboljšanje uslova za odlučivanje tako da niko ne bude izuzet.

Glavni cilj: jačanje uloge siromašnih i marginalizovanih žena i muškaraca u procesu odlučivanja kao i stvaranje uslova da se njihovi interesi uspešno zastupaju.

Održivi ekonomski razvoj  - usmeren je na ekonomske aspekte razvoja u kontekstu socijalne i ekološke održivosti.

Glavni cilj : poboljšati ekonomski položaj siromašnih i marginalizovanih muškaraca i žena tako da održivost bude zagarantovana.

Ove dve oblasti su jasno povezane. One su dve strane istog novčića: komplementarne su ali i neophodan preduslov ako želimo da se ostvari pravda i razvoj mogućnosti za marginalizovane ljude.

Oblast podrške

U oblasti Održivog ekonomskog razvoja HIVOS je specijalizovan za dve teme: Životna sredina i održivi razvoj, i Ekonomske aktivnosti i kreditne olakšice. U oblasti izgradnje građanskog društva, HIVOS je fokusiran na sledeće teme: Ljudska prava i AIDS, rodna jednakost, Žene i razvoj,  Kultura i umetnost. HIVOS posvećuje posebnu pažnju kompjuterskoj tehnologiji (ICT). Stav HIVOSA je da lakši pristup jeftinim i demokratskim IT aplikacijama ubrzava razvojne procese.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

NVO koje ispunjavanju uslove navedene u daljnjem tekstu.

Konkursna procedura i vremenski rok

Hivos dodeljuje sredstva za specifične aktivnosti (finansiranje projekata), programe ili samim organizacijama. U slučaju Institucija za mikro-finansiranje (MFI) i drugih komercijalnih aktivnosti, podrška se dodeljuje u vidu zajmova, garancija i participacije.

Možete proveriti da li možete da konkurišete u našoj virtuelnoj kancelariji gde možete podneti predlog projekta u elektronskoj formi i/ili skinuti obrazac za prijavljivanje direktno sa vebsajta: http://www.hivos.org/

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

-  Hivos nema minimalni ni maksimalni iznos koji se dodeljuje. 

-  Prosečna visina donacije je 45.000 EUR godišnje.

-  Hivos raspolaže i mikro-fondovima za nove i eksperimentalne programe (max. 10.000 EUR).

Trajanje projekta

-  Ugovori se prave na jednu do četiri godine.

-  Prosečno trajanje ugovora je tri godine.

-  Sredstva koja se dodeljuju prvi put treba da budu iskorišćena u roku od dve godine.

-  Po pravilu, partnerski odnos ne sme da traje duže od 10 godina.

Ograničenja

Hivos koordinira dodelu sredstava sa drugim holandskim i evropskim organizacijama za razvoj. Ukoliko vaša organizacija već ima ugovor o saradnji sa Novib, ICCO, Cordaid-om, Plan NL-om ili Terre des Hommes NL, onda ne može konkurisati za sredstva kod Hivos-a.

Posebni zahtevi

Najvažniji kriterijumi kojima se rukovodimo prilikom izbora projekata kojima ćemo dodeliti sredstva proističu iz Hivos-ove opšte politike:

-  Organizacija koja konkuriše treba da bude iz zemlje ili regiona u kojem Hivos deluje;

-  Ciljevi organizacije treba da budu u skladu sa opštom politikom Hivos-a i sektorskim prioritetima;

-  Organizacija mora biti sekularna (nepovezana sa crkvom ili verskom zajednicom);

-  Organizacija mora biti nevladina;

-  Organizacija treba da vodi brigu o rodnoj jednakosti, zaštiti životne sredine i ljudskim pravima;

-  Organizacija treba da ima dobre organizacione kapacitete;

-  Organizacija treba da bude orijentisana na ostvarivanje rezultata;

-  Organizacija treba da ima dobar finansijski plan.

Kontakt

Hivos
Raamweg 16, P.O. box 85565
2508 CG The Hague
Tel: +31 70 376 5500; Fax: +31 70 362 4600
E- mail: info@hivos.nl

www.hivos.nl

26. Institut za održive zajednice (ISC)

(print)

(povratak na vrh strane)

Institute for Sustainable Communities, USAID partner u Srbiji

Naziv programa

Inicijativa civilnog društva za javno zastupanje - Civil Society Advocacy Initiative (CSAI)

Cilj programa/projekta

Podrška civilnom društvu u Srbiji da utiče na javnu politiku, da nadgleda rad vlade, i da provodi održive kampanje javnog zastupanja u vezi sa različitim pitanjima reforme. Teži da poboljša legalno i regulatorno okruženje da bi se omogućilo da NVO funkcionišu sa što više slobode i uticaja, i da poveća podršku privatnog sektora civilnom društvu, kroz partnerstvo između javnog i privatnog sektora, kroz filantropiju i na druge načine.

Oblast podrške

Građansko (civilno) društvo

Geografska oblast

Širom Srbije

Ko može da konkuriše?

Organizacije civilnog društva (uključujući NVO, "think tanks", istraživački instituti, udruženja privrednika, itd.)

Konkursne procedure i vremenski rok

Treba da se odluči

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Treba da se odluči

Trajanje projekta

2006-2011

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Institut za održive zajednice

Beograd, Srbija

Tel: +381 11 3830960

E-mail: info@iscserbia.org

27. Institut za otvoreno društvo – Budimpešta

(print)

(povratak na vrh strane)

"Open Society Institute" – Budapest

Naziv programa

Inicijativa za reformu lokalne uprave i javnih službi

Cilj programa/projekta

Inicijativa za refomu lokalne uprave i javnih službi (LGI) promoviše demokratsko i uspešno upravljanje u zemljama koje su deo mreže Soros fonda. Iako je LGI je osnovan prvenstveno kao služba za dodeljivanje finansijske podrške, program danas aktivno pokreće, organizuje i podržava obuke, tehničku pomoć, analize politika, regionalno umrežavanje i napore koje Soros fond ulaže u oblastima dobrog upravljanja, decentralizacije i reforme državne administracije.

Oblast podrške

Politika kojom se rukovodi  LGI zasniva se na tome da potrebe aktivista građanskog društva, vladine agencije, stručnih udruženja, nacionalnih Soros fondacija i regionalnih mreža) budu u skladu sa resursima kojima LGI raspolaže. Ova politika se svodi na pet širih tematskih oblasti koje su takođe dele na pod-oblasti u okviru kojih LGI sprovodi aktivnosti:

 1. Dobro upravljanje: monitoring i izveštavanje o primerima dobrog upravljanja na sub-nacionalnom nivou; modernizacija kreiranja politike u državnim telima; transparentnost javnih računa (kontrola budžeta, indeks nivoa korupcije u gradovima); etički kodeks u javnim službama; uključivanje javnosti u proces odlučivanja; pristupanje u EU i šira Evropa. 
 2. Poboljšanje Javnih finansija i unapređivanje među-vladinih fiskalnih odnosa; transparentno i ravnopravno prikupljanje i raspodela javnih prihoda; efikasno korišćenje javnih fondova; decentralizacija odgovornosti i rešavanje problema neovlašćenih mandata.
 3. Pružanje usluga od strane javnih službi i urbano rukovođenje: zakonski okvir i ravnopravno subvencionisanje zdravstva, javnog prevoza, obrazovanja, stambene izgradnje, socijalnih službi; ranjive grupe i pristup uslugama; moderna praksa upravljanja uslugom; participatorno strateško planiranje; upravljanje raspoloživim zemljištem i obnova urbanih zona.
 4. Upravljanje multi-etničkim zajednicama (MMCP): uspostavljanje okvira politike vlade u vezi sa etničkim manjinama; sprečavanje sukoba i posredovanje; menjanje većinskih stavova; stvaranje jačeg vođstva među izabranim predstavnicima Roma; omogućavanje manjinama da imaju pristup javnim službama.
 5. Lokalni ekonomski razvoj (LED): planiranje i uspostavljanje regulativa za povećanje potencijala; podsticanje otvaranja malih i srednjih preduzeća (SMP);

Geografska oblast

Jugoistočna Evropa

Ko može da konkuriše?

NVO, centri za razvoj politike, tehničke ekspertske grupe, u retkim slučajevima i državna tela.

Konkursna procedura i vremenski rok

Detaljne informacije na vebsajtu: http://lgi.osi.hu/documents.php?m_id=31

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Maksimalni iznos nije određen, mada u proseku dodeljujemo između 25.000 i 30.000 USD.

Trajanje projekta

Fleksibilno.

Ograničenja

Vidi gornji link.

Posebni zahtevi

Vidi gornji link.

Kontakt

OSI-Budapest, Local Government and Public Service Reform Initiative

P.O. Box 519

1397 Budapest, Hungary

Tel: +36-1-327-3104 lokal 3856;

Fax: +36-1-327-3105

www.lgi.osi.hu

28. Kanadska agencija za međunarodni razvoj (CIDA)

(print)

(povratak na vrh strane)

"Canadian International Development Agency (CIDA)"

Programi

Program za lokalne inicijative (LIP)

Cilj programa/projekta

Program lokalnih inicijativa podržava organizacije civilnog društva u Srbiji kako bi bile što aktivnije i uticajnije u procesu donošenja odluka sa državnim organima i ostalim drugim zainteresovanim stranama.

CIDA LIP podržava civilni sektor u procesu razvoja i implementacije: smernica, strategije za održivost, zastupanje, mehanizama za efektivno planiranje, monitoring i izveštavanje.

Inicijative CIDA LIP programa imaju za cilj  da odgovore potrebama korisnika kroz efikasnu i efektivnu implementaciju projekata u oblastima zdravstva, edukacije i vladavine prava. Glavni ciljevi programa su:

 1. Povećanje kapaciteta organizacija civilnog sektora u izgradnji partnerstva sa vladinim institucijama i stvaranju mreža sa ostalim drugim nevladinim organizacijama. (na nacionalnom i lokalnom nivou)
 2. Povećanje kapaciteta organizacija civilnog sektora sa ciljem jačanja uticaja istih u procesu donošenja odluka sa vladinim institucijama i drugim zainteresovanim stranama (stajkholdera), razvoju i implementaciji projekta  u zdravstvu, jačanje zdravstvenih sistema koji uvažavaju  rodnu ravnopravnost i pomažu marginalizovane grupe.
 3. Povećanje kapaciteta organizacija civilnog sektora sa ciljem jačanja uticaja istih u procesu donošenja odluka sa vladinim institucijama i drugim zainteresovanim stranama kao i procesu razvoja i promocije obrazovanog sistema, koji je sadržajan i fokusiran na oblasti rodna ravnopravnost i marginalizovane grupe, i koji podržava mirovnu koegzistenciju izmedju ljudi
 4. Povećanje kapaciteta organizacija civilnog sektora sa ciljem da pomognu i doprinesu razvoju transparentnog, efektivnog i demokratskog sistema pravosuđa koji će omogućiti primenu vladavine prava,  i uzeti u obzir oblasti kao što su rodna ravnopravnost i marginalizovane grupe.

Oblast podrške

CIDA LIP podržava efikasnu i efektivnu implementaciju projekata u oblastima zdravstva, obrazovanja i vladavine prava

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Organizacije građanskog društva , uključujući neprofitne i nepartijske lokalne nevladine organizacije kao i organizacije u okviru lokalnih zajednica; ili multilaterarne organizacije koje rade na lokalnom nivou ukoliko se ovi projekti sprovode u saradnji sa lokalnim partnerom (partnerima).

Konkursna procedura i vremenski rok

Predlozi projekata podnose se na engleskom jeziku i u elektronskoj formi koordinatoru CIDA SCG LIP programa i u propisanom formatu. Predlozi projekata se razmatraju u regularnim vremenskim razmacima a trenutno procedura odlučivanja o dodeli sredstava projektima koji su dobro dokumentovani traje od 1- 3 meseca.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Minimalni iznos sredstava koja se dodeljuju u okviru Programa za lokalne iniciajtive iznosi $10 000 kanadskih dolara a maksimalni $ 100 000 kanadskih dolara. Većini projekata za koje je do sada konkurisano dodeljena su sredstva znatno manja od maksimalnog iznosa.

Partnerske organizacije treba da kofinansiraju projekat (najmanje 10% od celokupnog budžeta). Taj doprinos može biti novčanog karaktera ili kroz obezbeđivanje drugih sredstava kao što su na primer kancelarijski prostor ili troškovi administracije.

Trajanje projekta

Uobičajeno trajanje projekata podržanih od strane CIDA LIP programa je do jedne godine, ali će se razmatrati i projekti koji duže traju.

Ograničenja

Za koje aktivnosti se ne dodeljuju sredstva:

 1. Razmene, studijska putovanja, obuka na međunarodnom nivou, studije izvodljivosti
 2. Angažovanje međunarodnih eksperata
 3. Učestvovanje u aktivnostima van teritorije Srbije.

Posebni zahtevi

Svi projekti moraju da budu ostvareni u okviru dodeljenih sredstava i u potpunosti ostvarivi. Sredstva iz LIP programa mogu se koristiti za sufinasiranje sa drugim donatorima ako su budžetski okviri jasno razgraničeni, pod uslovom da se dodeljena sredstva isključivo koriste u svrhe za koje su namenjena. Odobreni projekti treba da budu jedinstveni i sredstva njima dodeljena ne smeju da se raspoređuju na druge projekte ili projekte koje kanadska vlada već finasira. Materijali i oprema neophodna za realizaciju projekta treba da budu obezbeđeni iz lokalnih izvora, ukoliko je to moguće.

Dozvoljeno je korišćenje dodeljenih sredstava za pokrivanje administrativnih troškova vezanih za određeni projekat, ali taj iznos ne sme da bude veći od 15% od ukupnog budžeta i mora da bude temeljno obrazložen.

Partnerske organizacije treba da učestvuju u obezbeđivanju sredstava za potrebe projekta (najmanje 10% od ukupnog budžeta). Njihov doprinos treba da bude naveden u budžetu po stavkama i može biti novčani ili u nekom drugom vidu (obezbeđivanje kancelarijskog prostora, radna snaga, itd.) Sredstva dobijena od CIDA LIP programa ne smeju se tretirati kao sredstva same organizacije kako bi se dobila sredstva i od neke druge grupe ili donatora.

Sve organizacije treba da dokažu da su u stanju da uspešno upravljaju sredstvima dobijenim od CIDA LIP i to u predviđenim vremenskim okvirima.

Odredbe Kanadskog zakona o proceni zaštite životne sredine (CEAA) važeće su za sve CIDA LIP projekte. Svi predlozi biće analizirani u skladu sa CEAA smernicama.

Kontakt

Kanadska Ambasada

Jasmina Beba Kuka

tel : +381 11 306 3071;

E-mail: cida_scg_lip@canada.com

Kanadski fond za Srbiju

Cilj programa

Kanadski fond osnovan je pri ambasadi Kanade u Srbiji, sa ciljem da podrži razvoj građanskog društva kroz osnaživanje demokratskog, ekonomskog, kulturnog i socijalnog života ljudi u Srbiji.

Oblast podrške

Razmatraju se projekti iz raznih sektora, uključujući jačanje institucija, zdravstvo, obrazovanje, zaštita životne sredine, ljudska prava vulnerabilnih grupa, kao i projekti za održivi demokratski razvoj i sl. Daje se prednost projektima u kojima se podržava ravnopravnost polova, koji direkto utiču i koriste ženama, omogućivši im sticanje iskustva u radu na projektima.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Cilj programa je da se finansijski pomognu i osnaže aktivnosti zaslužnih pojedinaca, nevladinih grupa i institucija koje nisu poznate i priznate međunarodne agencije niti institucije državne uprave.

Konkursna procedura i vremenski rok

Predlog projekta treba da sadrži detaljan opis projekta koji se sprovodi u jednoj fazi, sa jasno navedenim ciljevima i svrhom projekta kao i očekivanim rezultatima. Sredstva se mogu odobriti jednom podnosiocu predloga i za više projekata u toku jedne fiskalne godine ili u nekoliko uzastopnih fiskalnih godina, i u tom slučaju projekti treba da budu različiti. Treba izbegavati deljenje projekata ili razbijanje na više manjih projekata.

Pri apliciranju za Kanada Fond postoji poseban Vodič i pri tome sve stavke moraju biti detaljno obrazložene kako bi Komisija za izbor projekata uopšte uzela u razmatranje predlog projekta. Komisija se u okviru Ambasade sastaje u regularnim intervalima (svaka 2-3 meseca).

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Maksimalni iznos sredstva koji se može dodeliti projektu je 10.000.00 kanadskih dolara.

Trajanje projekta

Nije određeno

Ograničenja

U principu, vladina tela i organi uprave ne mogu da dobiju sredstva iz ovog fonda. Međutim, ako se radi o oblasti koja je u Kanadi obično u nadležnosti lokalne uprave ili nevladinog sektora, a u Srbiji je u nadležnosti države, pod izuzetnim okolnostima sredstva mogu biti dodeljena projektima koje sprovode organi državne uprave ili neka međunarodna agencija. U ovakvim slučajevima, sredstva se dodeljuju samo ako krajnji korisnici projekta nisu institucije države i nisu tesno povezani ni sa jednom od njih. Sredstva se ne dodeljuju organizacijama iz privatnog sektora koje ostvaruju profit.

Posebni zahtevi

Dodeljena sredstva moraju se koristiti u namenske svrhe. Odobreni projekti treba da budu jedinstveni, i ne treba da dupliraju, dopunjuju ili obezbeđuju uporedno finansiranje onih projekata koji su već finansiraju od strane kanadske vlade.  Sredstva se ne smeju predstavljati kao lična sredstva organizacije prilikom konkurisanja za finansiranje kod drugih grupa ili organizacija. Kanadski fond ne podržava finansiranje studija izvodljivosti.

Sredstva dobijena za izvođenje projekta moraju da budu potrošena u zemlji. Materijali i oprema se nabavljaju na domaćem tržištu i, gde i kada je to moguće, plaćaju u nacionalnoj valuti. Sredstva dobijena od Fonda nisu namenjena za pokrivanje troškova međuregionalne saradnje, stipendije, studijska putovanja, direktne troškove (plate zaposlenih, renta, računi za struju, telefon, itd.), pokrivanje troškova putovanja van zemlje, honorare ili dnevnice eksperata i konsultanata, niti da od njih imaju koristi privatna preduzeća.

Program Partnerstvo za Sutra (PPT)

Cilj programa/projekta

Program Partnerstvo za sutra, Faza II, koji finansira Kanadska agencija za međunarodni razvoj a sprovodi ga Asocijacija univerziteta i koledža u Kanadi, jeste program dodele  grantova manjeg obima. Cilj programa je podsticanje procesa ekonomskih i demokratskih reformi u zemljama Centralne i Istočne Evrope.

Oblast podrške

Programom se podržavaju manji projekti, do 10.000 dolara, čiji je cilj izgrađivanje i jačanje veza i partnerstava između Kanađana i građana Centralne i Istočne Evrope. Uspostavljanjem i održavanjem ovakvih dugoročnih veza olakšaće se jačanje kapaciteta, kako pojedinaca tako i institucija u regionu Centralne i Istočne Evrope, i u isto vreme razvijati kanadsku ekspertizu u radu sa zemljema Centralne i Istočne Evrope.

Geografska oblast

Kanada, Srbija

Ko može da konkuriše?

Program je namenjen učesnicima iz svih sektora, uključujući kanadske i institucije iz Centralne i Istočne Evrope, obrazovne institucije, nevladine organizacije, stručnjaci iz različitih oblasti, privredna preduzeća, pojedince, omladinu, vladine institucije (sa izuzetkom kanadske Savezne vlade).

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijave se dostavljaju AUCC-u svakog 28-og u mesecu, do 17 časova. Od datuma podnošenja predloga projekta do početka realizacije projekta mora da prođe 60 dana. Na primer, ako je planirano da projekat započne u junu, prijava za dobijanje sredstava treba da se podnese do 28. marta.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Sredstvima iz programa plaćaju se troškovi putovanja putnika iz Kanade i Centralne i Istočne Evrope. Putnicima se pokrivaju troškovi avionske karte u ekonomskoj klasi, dnevnice koje pokrivaju jedan deo troškova smeštaja i ishrane, kao i putovanja unutar zemlje (samo putovanja između gradova) u maksimalnom iznosu od 10.000 dolara po projektu.

Trajanje projekata

Nije određeno

Ograničenja i Posebni zahtevi

Sve aktivnosti moraju da sadržavaju komponentu izgradnje kapaciteta i moraju da budu u skladu sa CIDA programskim prioritetima.

Zbog velike potražnje i ograničenosti fondova koji su na raspolaganju, neće biti odobreni svi predlozi projekata. Sredstva se dodeljuju na osnovu kriterijuma koji će primaocima sredstava omogućiti da učestvuju u sledećim aktivnostima:

 • institucionalno povezivanje;
 • radionice i konferencije;
 • programi obuke za posebne sektore;
 • stručne razmene;
 • studijska putovanja;
 • konsultacije u kraćem periodu.

Kontakt

Mr. David Foxall, Head of technical cooperation

Tel: +381 11 306 3000; Faks : +381 11 306 3035

Mr. Srdjan Svircev, Programme Officer

Tel:: +381 11 306 3000; Faks : +381 11 306 3035

Ms. Danijela Sever-Radovanović, Communication and Administration Officer

Tel: +381 11 306 3071; Faks : +381 11 306 3035

E-mail: bgrad-da@international.gc.ca

www.canada.org.yu

29. Kvina til Kvina/Projekti osnaživanja žena

(print)

(povratak na vrh strane)

Kvina til Kvina/Women's Empowerment Projects

Naziv programa

Projekti za osnaživanje žena

Cilj programa/projekta

Fondacija Kvinna till Kvinna pruža podršku ženama iz regiona zahvaćenih ratovima i sukobima. Radimo u partnerstvu sa ženskim organizacijama sa Balkana, Srednjeg Istoka i zemalja u regionu Kavkaza. Podržavamo projekte čiji je cilj osnaživanje žena pishološki i fizički. Namera nam je da žene osnažimo i pomognemo im u izgradnji demokratskog društva.

Oblast podrške

Rodna jednakost, ljudska prava

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Ženske organizacije

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijave se primaju jednom godišnje, uvek 15. septembra, sa predlozima projekata za narednu godinu (proveriti datum svake godine sa kancelarijom u Beogradu). Prijave se podnose na formularu KtK koji se može dobiti u kancelariji KtK u Beogradu. Podnosioci prijave se  o odluci obavešatavaju u decembru.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

10.000-50.000 EUR (sredstva se obično dodeljuju za jednu godinu).

Trajanje projekta

Jedna godina

Ograničenja

Kvinna till Kvinna obično sklapa dugotrajna partnerstva sa lokalnim organizacijama. Većina sadašnjih partnerskih organizacija dobiće sredstva od KtK i u narednoj godini. To znači da su sredstva za nova partnerstva vrlo ograničena.

Posebni zahtevi

Na konkurs se mogu prijaviti samo ženske organizacije.

Kontakt

Kvinna till Kvinna, 29. Novembra 10/4, 11 000 Beograd

tel/faks: 381 11 322 52 20

E-mail: ktk@ktkscg.org

www.iktk.se

30. Mama Keš

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

"Mama Cash"

Fond  Mame Keš namenjen je ženama.

Cilj programa/projekta

Mama Keš se zalaže za društvenu transformaciju i unapređivanje ženskih prava širom sveta. Ona teži stvaranju mirnog i pravednog sveta u kome žene imaju slobodu izbora i osigurana ljudska prava

Oblast podrške

Telesni integritet; ekonomska pravda; mir i sigurnost; umetnost, kultura i mediji; angažovanje i učestvovanje.

Evropa – prioriteti

Odeljenje Mame Keš za Evropu prihvata prijave za projekte koji spadaju u bilo koju od 5 prioritetnih oblasti. Međutim, Mama Keš je posebno zainteresovana za sledeće tri:

 1. ekonomska pravda
 2. telesni integritet
 3. umetnost, kultura, mediji

Mamu Keš naročito interesuju multi-disciplinarni projekti.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Ženske organizacije. Mama Keš ima opšte kriterijume koje organizacije moraju da ispunjavaju da bi mogle da konkurišu. Ona traži da organizacije koje konkurišu:

 • budu male organizacije, lokalnog karaktera i relativno nove;
 • budu inovativne, donose nova saznanja, ruše tabue i da su među prvima koje se određenom tematikom bave;
 • imaju ograničen pristup većim izvorima finansiranja;
 • prvenstveno promovišu svest o ženskim pravima kao i promene zakona, politike i prakse u korist žena;
 • da su ženske organizacije kojima žene rukovode i čine veći deo zaposlenih (napomena: Mama Keš podržava i grupe koje nisu ženske ali se aktivno bave pitanjem rodne jednakosti i imaju inovativne programe kojima se unapređuje položaj žena u društvu);
 • potražuju sredstva koja ne prevazilaze okvire Mame Keš: između 500 i 20,000 evra godišnje po projektu (Mama Keš povremeno odobrava višegodišnje donacije);
 • ne sprovode aktivnosti čiji je prvenstveni cilj ostvarivanje prihoda , ne bave se programima kreditiranja, davanjem socijalne pomoći ili tradicionalnim projektima obuke za sticanje veština.

Konkursna procedura i vremenski rok

Uslov: popuniti konkursnu prijavu sa detaljnim opisom projekta. Razmatranje predloga projekta traje oko 3 meseca.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

500 – 15.000 EUR

Trajanje projekta

1 dan – 1 godina

Ograničenja & posebni zahtevi

Vidi gornji tekst; Mama Keš ne podržava projekte čiji je cilj ostvarivanje prihoda, projekte za smanjenje siromaštva, grupe čiji su lideri muškarci.

Kontakt

Stichting Mama Cash
1e Helmersstraat 17 III, P.O. Box 15686
1001 ND AMSTERDAM, Holandija
Tel: (+31)20 - 689 36 34
Fak: (+31)20 - 683 46 47
E-mail: info@mamacash.nl

www.mamacash.nl

31. Međunarodni centar Ulof Palme

(print)

(povratak na vrh strane)

"The Olof Palme International Center"

Naziv programa

Program saradnje za razvoj zemalja Zapadnog Balkana (učešće građana, unapređivanje političkih partija, razvoj građanskog društva).

Cilj programa/projekta

Doprineti stvaranju demokratske kulture kroz aktivno građanstvo. Podržati razvoj održivog, aktivnog i demokratskog građanskog društva u regionu. Dati podršku stvaranju demokratskog više-partijskog sistema. Naša ciljna grupa/grupe su: žene, omladina, članovi partija, LGBT grupe, građani u širem smislu.  

Oblast podrške

Saradnja na razvoju – demokratija, ljudska prava i rešavanje sukoba, vladavina prava, anti diskriminacija, participacija građana, sloboda govora i jačanje kapaciteta civilnog sektora.

Geografska oblast

Centar deluje u više od 60 zemalja i u 6 regiona (Balkan, Istočna Evropa, Srednji Istok, Latinska Amerika, Afrika, Pod-Sahara). Kancelarija za Srbiju i Crnu Goru nalazi se u Beogradu.

Ko može da konkuriše?

Nevladine organizacije registrovane u Srbiji.

Konkursna procedura i vremenski rok

Predlozi projekata primaju se jednom godišnje. Poslednji rok za slanje projekata jeste 15. avgust tekuće godine. Odluku o dodeli sredstava donosi Odbor Centra Ulof Palme do 15. oktobra, a konačnu odluku donosi evropska organizacija SIDA do kraja godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Minimalni iznos nije utvrđen (obično nije manji od 10 000 evra), maksimalni iznos je 90 000 evra, a u proseku se dodeljuje 30.000 evra.

Trajanje projekta

Podržavamo jednogodišnje projekte, koji traju od 1. januara do 31. decembra.

Ograničenja

Ne dodeljuju se sredstva projektima koji već dobijaju sredstva od neke druge SIDA fondacije.

Posebni zahtevi

Predlozi projekata treba da sadrže snažnu komponentu ravnoteže u rodnoj ravnopravnosti.

Kontakt

Danilo Milic, Koordinator Programa

Zmaj Jovina 34, 11 000 Beograd

Tel: +381 11 3283 079

Faks: +381 11 3283 602

E-mail: danilo.milic@palmecenter.se

www.palmecenter.se

32. Mercy Corps

(print)

(povratak na vrh strane)

USAID partner u Srbiji

Naziv programa/projekta

CRDA (Revitalizacija lokalnih zajednica kroz demokratsku akciju)

Cilj programa/projekta

Izgradnja ekonomski jakih lokalnih zajednica kroz sprovođenje Plana lokalnog ekonomskog razvoja (LED). Plan sadrži programe za otvaranje novih radnih mesta, ostvarivanje dohotka, razvoj poljoprivrede i drugih sektora, revitalizaciju seoskih i gradskih zajednica, edukaciju radne snage i razvoj turističkih potencijala.

Oblast podrške

Ekonomski razvoj

Geografska oblast

Varvarin, Trstenik, Ćićevac, Kruševac, Aleksandrovac, Brus, Blace, Prokuplje, Žitoradja, Kuršumlija, Raška, Novi Pazar, Tutin, Sjenica, Priboj, Prijepolje, Nova Varoš, Ivanjica.

Ko može da konkuriše?

Nije određeno

Konkursna procedura i vremenski rok

Nije određena

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije određen

Trajanje projekta

Nije određeno

Ograničenja

Ne postoje.

Posebni zahtevi

Ne postoje.

Kontakt

Beogradska kancelarija:
Banjički venac 18a
11000 Beograd
+381 11 2669 753
+381 11 2663 583
bgoffice@yu.mercycorps.org

http://www.mercycorps.org.yu/  

33. Nacionalna zadužbina za demokratiju

(print)

(povratak na vrh strane)

"National Endowment for Democracy"

Naziv programa

Nacionalna zadužbina za demokratiju (NED) je privatna, neprofitna organizacija nastala 1983. godine sa ciljem da osnaži demokratske institucije širom sveta kroz akcije nevladinog sektora.

Cilj programa/projekta

Vidi donji tekst

Oblast podrške

NED pomaže projekte kojima se promovišu ekonomske i političke slobode, jako građansko društvo, nezavisni mediji, ljudska prava i vladavina prava. Zahvaljujući fleksibilnom i uspešnom programu donacija, Fond može da pomogne demokratskim aktivistima u raznim prilikama, na primer: u zemljama u tranziciji gde je cilj demokratska konsolidacija; autoritarnim državama gde je cilj liberalizacija i zaštita ljudskih prava.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

NVO

Konkursna procedura i vremenski rok

Odbor direktora NED-a donosi odluku o dodeli sredstava kvartalno.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Više informacije može se naći na sajtu www.ned.org

Trajanje projekta

Više informacije može se naći na sajtu www.ned.org

Ograničenja

Fond ne dodeljuje sredstva pojedincima. Spisak troškova za koje Fond ne dodeljuje pomoć je sledeći (ali nije ograničen samo na navedene troškove): troškovi reprezentacije, pokloni, naknade, donacije, alkoholna pića, razne kazne; aktivnosti koje uključuju fizičko nasilje od strane pojedinca, grupe ili državnih organa; troškovi kampanja za sticanje javnih funkcija; lobiranje usmereno na vršenje uticaja na odluke u vezi sa javnim politikama koje donose lokalni, državni ili savezni organi uprave u SAD; troškovi edukacije, obuke ili informisanja američkog javnog mnjenja o politici ili praksi bilo koje partije ili kandidata za javne funkcije u SAD; aktivnosti koje se smatraju nezakonitim na lokalnom, državnom ili saveznom nivou u SAD; troškovi koji spadaju u kategoriju "raznih troškova" ili "nepredviđenih troškova.

Posebni zahtevi

Odbor procenjuje da li se predlog projekta uklapa u prioritete Fonda i razmatra sledeće faktore: urgentnost programa, njegov značaj u odnosu na posebne potrebe i uslove u određenoj zemlji kao i iskustvo koje kandidat ima u radu na razvijanju demokratije i njegovu posvećenost demokratskim procesima. Fond je posebno zainteresovan za projekte koje žele da pokrenu domaće demokratske grupe. Zainteresovan je i za nepartijske programe čiji je cilj jačanje demokratskih vrednosti u svim sektorima demokratskog političkog spektra

Kontakt

National Endowment for Democracy
1025 F Street NW, Suite 800

Washington DC, 20004

(202) 378-9700

E-mail: info@ned.org

www.ned.org

34. Norveška narodna pomoć – regionalna kancelarija za jugoistočnu Evropu

(print)

(povratak na vrh strane)

"Norwegian People's Aid Southeast Europe – NPA"; Finansiran od strane Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške

Programi:

Naziv programa

NPA radi u regionu Jugoistočne Evrope, napr. u bivšoj Jugoslaviji i Albaniji više od 10 godina. NPA je čvrsto opredeljen da svoje aktivnosti sprovodi u okviru dve tematske oblasti:

Demokratizacija

Dodatna obuka o ljudskim pravima za pravnike

Integrisanje interno raseljenih lica i izbeglica

Lokalne građanske inicijative

Razvoj medija

Rekonstrukcija za bezbedni povratak

Prava Roma

Glasačko pravo i nadgledanje izbornog procesa

Omladinske inicijative

Žene to mogu

Humanitarni rad na uklanjanju mina

Uklanjanje mina, popis oblasti koje još nisu raščišćene od mina, uspostavljanje veza sa lokalnim zajednicama, razvijanje stručnosti i sposobnosti.

Cilj programa/projekta

Doprinos demokratizaciji i izgradnji građanskog društva u regionu Jugoistočne Evrope. Program je namenjen NVO sektoru, medijima, mladima, Romima, ženama, interno raseljenim licima i izbeglicama, borcima za ljudska prava, izbornom telu .

Oblast podrške

Navedeno u gornjem tekstu (vidi Naziv programa)

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

NVO i mediji

Konkursna procedura i vremenski rok

Nije određeno.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije određen.

Trajanje projekta

Najduže 12 meseci.

Ograničenja

Ne postoje.

Posebni zahtevi

Ne postoje.

Kontakt

Regionalni predstavnik: Emil Jeremić

Norwegian People's Aid Southeast Europe

Alekse Nenadovica 7/II, 11 000 Belgrade

Tel/fax: +381 11 244 11 96

E-mail: npa@npa.org.yu

Web: www.npa.org.yu

35. Organizacija za međunarodnu humanitarnu pomoć i razvoj (IRD)

(print)

(povratak na vrh strane)

"International Relief and Development (IRD)", USAID partner u Srbiji

Naziv programa

"Revitalizacija zajednica kroz demokratsku akciju - ekonomski (CRDA-E) program. Do jula 2007. godine

Cilj programa/projekta

Podržavamo aktivnosti 6 pilot-opština (Šabac, Vladimirci, Krupanj, Užice, Arilje, Čajetina); Planovi za lokalni ekonomski razvoj (LED) i izgradnju kapaciteta za planiranje ekonomskog razvoja kao i saradnje u regionu. Cilj programa je pružanje pomoći u otvaranju novih radnih mesta, ekonomskom razvoju, otvaranju pristupa novim tržištima i ekonomskom rastu u Zapadnoj Srbiji.

Oblast podrške

Ekonomski razvoj, turizam, poljoprivreda, infrastruktura (koji su u direktnoj vezi i podržavaju lokalni ekonomski razvoj)

Geografska oblast

6 pilot Opština za lokalni ekonomski razvoj u zapadnoj Srbiji (Šabac, Vladimirci, Krupanj, Užice, Arilje i Čajetina) kao i ostale opštine sa područja zapadne Srbije

Ko može da konkuriše?

Grupe građana i nevladine organizacije, udruženja privrednika, poljoprivrednici, Privatne firme (MSP) i dr.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkursni formulari se mogu dobiti u jednoj od kancelarija IRD-a (Šabac, Valjevo ili Užice) u zavisnosti od toga kojoj opštini pripada onaj koji konkuriše

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

Nije navedeno

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Centrala: Takovska 45/IV, 11000 Beograd, tel.: +381 11 32 90 567; 32 90 568; fax: +381 11 32 90 580, e-mail: info@ird-bg.org.yu  

Sve informacije o našem radu mogu se naći na našoj web adresi: www.ird-bg.org.yu

Programske kancelarije:

Valjevo: Karadjordjeva 117-121/I, 14000 Valjevo, Tel: +381 14 290 456; 290 455 fax: +381 14 290 456; e-mail: info@ird-va.org;

Užice,Zelje Djurica bb, 31000 Užice, Tel: +381 31 510 077; 510 477; fax: +381 31 510 077; e-mail: info@ird-ue.org;

Šabac: Janka Veselinovića 23, 15000 Šabac, Tel: +381 15 360 060, 369 061; Fax: +381 15 345 451 e-mail: info@ird-va.org

36. Partnerstva u zdravlju

(print)

(povratak na vrh strane)

"Partnerships in Health"

Naziv programa

Program borbe protiv HIV/AIDS-a za Zapadni Balkan

Cilj programa/projekta

Prevencija: pomoć lokalnim nevladinim organizacijama (NVO) u u jačanju kapaciteta za primenu programa za prevenciju HIV/AIDS-a orijentisanih na rezultate.

Briga i podrška: razviti kapacitete u raznim zemljama za obuku specijalista i zdravstvenih radnika u primarnoj zaštiti da usavrše znanje, veštine i pristupe u vezi sa ranim dijagnosticiranjem i kliničkim lečenjem obolelih od HIV/AIDS-a; smanjiti negativan stav (stigma) okoline prema obolelima i diskrimainaciji; poboljšati prevenciju kroz stvaranje bezbednih uslova u radnoj sredini i sprovođenje kontrole zaraze u zdravstvenim ustanovama.

Oblast podrške

Zdravstvo

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Lokalne NVO angažovane u borbi protiv HIV/AIDS.

Konkursna procedura i vremenski rok

Standardizovana procedura ( objavljuje se konkurs sa navedenim rokom, podnose se predlozi projekata, vrši se uži izbor kandidata, Savetodavni odbor poziva kandidate koji su ušli u uži izbor na razgovor); vremenski rok varira.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nema posebnih ograničenja. Uglavnom iznos varira od 5.000 do 45.000 EUR.

Trajanje projekta 

Nije određeno. Najčešće godinu dana.

Ograničenja

Ne

Posebni zahtevi

Ne postoje.

Kontakt

Vesna Petkovic, Koordinatorka programa za Srbiju

Vojvode Milenka 50/17, 11000 Beograd

Tel: 011/361- 08-02, Tel/fax: 011/361-09-70

37. Program Ujedinjenih Nacija za razvoj (UNDP)

(print)

(povratak na vrh strane)

"United Nations Development Program (UNDP)"

Naziv programa

U Srbiji program UNDP-a preusmeren je sa odgovora na post-konfliktne situacije ka razvojnim pitanjima i agendi orijentisanoj prema EU integraciji. U skladu sa okvirima UNDAF-a, programskog dokumenta za Srbiju i akcionog plana programa za Srbiju za period 2005-2009, UNDP se fokusira na oblasti javne uprave i reforme pravosudja, zatim na bolji pristup uslugama i pravima, kao i na promovisanje lokalnog razvoja koji su usmereni ka postizanju Milenijumskih Ciljeva Razvoja.

Program UNDP-a sprovodi se kroz pet programskih klastera, pri čemu se vodi računa da različiti programi/projekti budu tematski povezani i da postoji saradnja klastera sa Odeljenjem UNDP-a  za sprovođenje politike razvoja. U kancelariji UNDP-a u Beogradu postoje sledeći programski timovi/klasteri (Programme Clusters):

 • Institucionalni razvoj 
 • Decentralizacija i lokalna uprava
 • Reforma pravosuđa i vladavina prava,
 • Smanjenje siromaštva i privredni razvoj,
 • Ljudska bezbednost[2]
 • Odeljenje za sprovođenje politike razvoja podržava rad svih timova i sarađuje podjednako sa osobljem UNDP-a koje radi u programu i sa partnerima UNDP-a u vezi sa pitanjima politike. Odeljenje priprema godišnje Izveštaje o nacionalnom humanom razvoju kao i druge izveštaje vezane za sprovođenje određene politike(Izveštaji o Milenijumskim Ciljevima Razvoja).

Treba imati u vidu da UNDP nije donatorska organizacija iako vladama zemalja domaćina pomaže u pitanjima razvoja i razvija partnerstva sa građanskim društvom i privatnim sektorom. UNDP je međuvladina organizacija koja dobija sredstva od zemalja članica UN kao i putem akcija za dobijanje sredstava na lokalnom nivou. Donatori na lokalnom nivou su bilateralni donatori u koje spadaju: Vlada Kraljevine Holandije, Norveška, Austrija, SIDA, CIDA, DflD. UNDP ima partnerske sporazume sa Evropskom agencijom za rekonstrukciju (EAR). 

Ciljevi programa/projekta

Pružanje pomoći za razvoj

Oblast podrške

Podrška se pruža raznim oblastima, u zavisnosti od toga kakvu vrstu pomoći traži vlada zemlje u kojoj UNDP radi. Glavne oblasti su obuhvataju; demokratsko upravljanje, smanjenje siromaštva, sprečavanje kriza i oporavak, energetika i zaštita životne sredine, HIV/AIDS, osnaživanje uloge žena. 

Geografska oblast

Srbija, lokalne kancelarije UNDP-a u Vranju, Prijepolju i u Crnoj Gori.

Ko može da konkuriše?

Državne/vladine institucije, parlament, organi lokalne samouprave, nevladine organizacije. Od aktera koji su uključeni u realizaciju projekata, očekuje se finansijska i nefinansijska podrška.

Konkursna procedura i vremenski rok

Podrška UNDP-a  uokvirena je Sporazumom izmedju vlade i UNDPa (Stand Basic Assistance Agreement). U skladu sa tematskim okvirom definisanim akcionim planom programa za Srbiju, podrška se obezbedjuje putem tehničke pomoći, kao i kroz programe i projekte koji podržavaju odredjenu aktivnost u zemlji.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos nije dostupan

Trajanje projekta

Od nekoliko meseci do nekoliko godina.

Ograničenja

Aktivnosti za koje se dodeljuju sredstva moraju da se uklapaju u okvire UNDAF/CPD/CPAP.

Posebni zahtevi

Odgovarajuća dokumentacija za posebne konkursne procedure.

Kontakt

Rastislav Vrbensky, Deputy Resident Representative  (rastislav.vrbensky@undp.org )

Radomir Burić, Assistant Resident Representative and Human Security Cluster Team Leader (radomir.buric@undp.org )

Jelena Tadžić, Programme Associate (jelena.tadzic@undp.org )

Internacionalnih brigada 69, 11000 Beograd

http://www.undp.org.yu/about/tenders.cfm

[2] Projekat razvoja održivosti spada pod "Ljudska bezbednost" zbog potreba menadžmenta iako tematski pokriva oblasti relevantne za ostale timove/klastere

38. Regionalni centar za životnu sredinu (REC), Kancelarija u Srbiji

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

SECTOR: Supporting Environmental Civil Society Organisations / Podrška nevladinim organizacijama za zaštitu živone sredine u Jugoistočnoj Evropi

Cilj programa/projekta

Cilj aktivnosti u ovom projektu jeste promocija razvoja vitalnog i demokratskog nevladinog sektora u zemljama Jugoistočne Evrope, koji bi mogao pozitivno da utiče na društvo u pravcu ostvarivanja principa održivog razvoja i pomogne unapređenju uslova života u urbanim područjima.

Oblast podrške

- Dodela finansijske pomoći na nacionalnom i regionalnom nivou

- Obezbeđivanje obuke za ključne veštine kojima bi se povećao broj aktivnosti ekoloških grupa u lobiranju, zastupanju i učešću u donošenju odluka.

Geografska oblast

Srbija, region Jugoistočne Evrope

Ko može da konkuriše?

Organizacije civilnog društva koje se bave pitanjima životne sredine u regionu.

Konkursne procedure i vremenski rok

Dodela grantova će se obaviti u tri godišnja ciklusa. Očekuje se da će prvi konkurs biti objavljen u poslednjem kvartalu 2006. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Grantovi na nacionalnom nivou iznosiće od 5.000 do 15.000 EUR, na regionalnom od 35.000 do 50.000 EUR.

Trajanje projekta

2006. do 2009. godine

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Uroš Miloradović, menadžer projekta
Regionalni centar za životnu sredinu, Kancelarija u Srbiji

Tel: 381 11 32 92 899
Fax: 381 11 32 93 020
E-mail: umiloradovic@recyu.org

39. Slovačka pomoć – Zvanična pomoć Republike Slovačke za razvoj

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Nacionalni program zvanične razvojne podrške, pod-program (05T0A) – Bilateralni Program podrške, Bratislava-Beograd Fund (BBF komponenta)

Cilj programa/projekta

Program je baziran na sporazumu Vlade Slovačke Republike i Saveta ministara Srbije i Crne Gore  potpisanog 2003. godine. Dopunjava se svake godine finansijskim memorandumom o dodeli bespovratne pomoći (grantovi) Srbiji i Crnoj Gori, u sklopu Okvirnog programa za saradnju na razvoju (CSP – "Country Strategy Paper")

Oblast podrške

Jačanje civilnog društva, razvoj i obnova bazične infrastrukture, podrška Srbiji (i Crnoj Gori) u pridruživanju međunarodnim grupacijama i organizacijama

Geografska oblast

Srbija (i Crna Gora) , od 2003 kao država u programu Slovačke Pomoći

Ko može da konkuriše?

Slovačka pravna lica (Državni, privatni, NVO, neprofitne organizacije) sa relevantnim lokalnim partnerima

Konkursne procedure i vremenski rok

Kao što je navedeno u Uslovima za prijavljivanje za pojedinačne konkurse

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Godišnji budžet SMN-a u 2006. godini je 50.000.000 SKK; maksimalno do 100-200 hiljada USD po projektu (ukoliko se odobri od strane upravnog odbora BBF-a)

Trajanje projekta

Od nekoliko meseci do maksimum 3 godine

Ograničenja

Kao što je već navedeno

Posebni zahtevi

Prema Uslovima angažovanja (Terms of references – TOR)

Kontakt

www.mzv.sk link preko logo-a SlovackePomoći i/ili www.npoa.sk

40. Spasimo decu

(print)

(povratak na vrh strane)

"Save the Children"

Naziv projekta

Smanjenje posledica siromaštva za decu sa posebnim  potrebama u Srbiji i Crnoj Gori i na Kosovu (projekat finansiraju Evropska komisija i Save the Children).

Cilj programa/projekta

Prekinuti ciklus siromaštva i poboljšati kvalitet života marginalizovanih grupa dece kroz njihovo uključivanje u relevantne obrazovne i društvene aktivnosti u njihovim lokalnim zajednicama.

Oblast podrške

Obrazovanje, zaštita dece. Program Evropske komisije obuhvata igraonice, aktivnosti u okviru lokalnih zajednica na rehabilitaciji dece i njihovih porodica, razmenu iskustava, monitoring i evaluaciju i sistem povezanih službi (u četiri grada, jedan grad godišnje),  kojim će se povezati sve opštinske službe koje se bave decom – zdravstvo, socijalna zaštita i obrazovanje.

Geografska oblast

Program koji finansira Evropska komisija "Aktivnosti  rehabilitacije u  lokalnoj zajednici" sprovodi se u 16 gradova na teritoriji cele zemlje. Programom su obuhvaćena po 4 grada svake godine. Za prvu godinu izabrani su gradovi: Topola, Leskovac, Lazarevac i Ivanjica.

Ko može da konkuriše?

Sva zainteresovana opštinska društva za pomoć MNRL se mogu prijaviti na konkurs, a  "Save the Children" će u saradnji sa Republičkim savezom MNRL izabrati po 4 društva svake godine.

Takodje,  mogu se prijaviti svi gradovi koji su zainteresovani za povezivanje službi sistema u lokalnoj zajednici (zdravstvo, socijalna zaštita i obrazovanje) i to dinamikom svake godine po jedan grad (za 2006. godinu  je izabrana Subotica).

Konkursna procedura i vremenski rok

Ne postoji formalna prijava za dodeljivanje sredstava. Sva zainteresovana MNRL društva treba da pošalju pismo namere na adresu SC UK ili Republičkom savezu MNRL do januara 2007. godine.

Zainteresovana društva za pomoc MNRL moraju da ispunjavaju sledeće uslove:

 1. članstvo u  Republičkom MNRL
 2. prostor za rad biblioteka igračaka koji su obezbedile opštinske vlasti
 3. kapacitet i motivacija za realizovanje projektnih aktivnosti
 4. podršku lokalnih organa vlasti

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

- za MNRL organizacije koje ispunjavaju kriterijume definisane projektom  iznos se krece do   10. 000 EUR po gradu.

- za gradove koji ispujavaju kriterijume definisane delom projekta koji se odnosi na povezivanja sluzbi sistema podrska iznosi do 5.000 EUR.

Trajanje projekta

Projekat  koji finasira Evropska komisija traje 4 godine.

Ograničenja

Navedeno u prethodnom delu

Kontakt

Save the Children UK - South East Europe Programme

Serbia Country Programme

Ljutice Bogdana 20, 11000 Beograd - Srbija

Tel: +381 11 36 71 476, 36 71 477, 36 72 561

E-mail: office@scfukbgd.org.yu

www.scfukbgd.org.yu

41. Svetska banka

(print)

(povratak na vrh strane)

"The World bank"

Naziv programa

"Tržište razvoja Svetske banke" (The World Bank’s Development Marketplace)

Ciljevi programa/projekta

Program teži da prepozna i podrži inovativne pristupe koji vode ka boljoj zdravstvenoj zaštiti i boljim zdravstvenim uslugama za siromašno stanovništvo.

Oblast podrške

Ovogodišnja tema "Tržišta globalnog razvoja" " Poboljšanje rezultata u zaštiti zdravlja i ishrane siromašnih stanovnika" će razmatrati i podržati napore u poboljšanju zdravlja, ishrane siromašnih stanovnika u zemljama u razvoju.

Svetska banka podržava: inicijative koje koriste inovativne mehanizme za  približavanje ranjivim grupama stanovnika, partnerstva javnog i privatnog sektora u poboljšanju zdravstvenih usluga, medjusektorska saradnja u cilju prevencije bolesti, zaraza ili povreda. Svetska Banka takodje želi da identifikuje rentabiline (cost -effective) pristupe kao i tehnologije koje izgradjuju lokalni  kapacitet za prikupljanje i korišćenje informacija o zdravlju, ishrani i o stanovništvu u zemljama u razvoju

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše

Organizacije civilnog društva, nevladine organizacije, socijalne ustanove, vladine agencije, privatne fondacije, škole i fakulteti, privatne organizacije kao i razni donatori.

Konkursna procedura i vremenski rok

Rok za dostavu predloga projekata je 17. novembra 2006[3]

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

50.000 do 200.000 USD

Trajanje projekta

Predložene aktivnosti moraju biti završene dve godine po primanju sredstava

Ograničenja

/

Posebni zahtevi

Predlozi treba da se bave poboljšanjem rezultata u zaštiti zdravlja i ishrane ugroženih grupa i siromašnih stanovnika u sledećim oblastima:

- Postojanje partnerstva javnog i privatnog sektora u poboljšanju zdravstvenih usluga;

- Inovativna medju-sektorska saradnja na projektima koji će podrazumevati na primer: bolje snabdevanje vodom, bolje sanitarne usluge, bolji saobraćaj a sve u cilju smanjenja bolesti, ili povreda;

- Rentabilni načini skupljanja, analiziranja i primeni podataka o zdravstvu, ishrani i stanovništvu.

Kontakt

Formulari i više detalja o takmičenju mogu se naći na internet stranici www.developmentmarketplace.org.

Kancelarija Svetske banke

Bulevar Kralja Aleksandra 86-90

Beograd, Srbija

E-mail: vkostic@worldbank.org    

Tel.: 381 11 30 23 700

Fax: 381 11 3023 732

www.worldbank.org

[3] Rok za podnošenje prijava je istekao tokom izrade Vodiča. Međutim, sugerišemo da redovno proveravate kontakte donatora kako biste saznali o novim mogućnostima finansiranja.

42. Švajcarska agencija za razvoj i saradnju / Švajcarsko umetničko veće Pro Helvetia

(print)

(povratak na vrh strane)

"Swiss Agency for Development and Cooperation / Swiss Arts Council Pro Helvetia"

Naziv programa

Švajcarski kulturni program za Srbiju (SCP Srbija)

Cilj programa/projekta

Švajcarski kulturni program za Srbiju ima za cilj da podrži razvoj i/ili institucionalizaciju raznolikih i inovativnih kulturnih organizacija, inicijativa i produkta koji podržavaju dalji razvoj kulturno-umetničke scene.

Oblast podrške

Umetnost-Kultura

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

SCP se odnosi na umetnike, kulturne radnike i institucije (javne i nezavisne) iz Srbije

Konkursne procedure i vremenski rok

Prijave se primaju u toku cele godine; rokovi su navedeni na internet stranici SCP Srbije www. Phbelgrade.org.  Odluke o dostavljenim predlozima projekata se planiraju za za januar, maj i septembar svake godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Do 10.000 CHF u sklopu "Small Action" programske aktivnosti

Trajanje projekta

Kratkoročni do godinu dana, srednjeročni do tri godine

Ograničenja

Aktivnosti vezane za održavanje kulturne tradicije, tradicionalne umetnosti, stipendije, posete i/ili saradnja sa Švajcarskim umetnicima/kulturnim ustanovama

Posebni zahtevi

Aktivnosti moraju da se odvijaju u Srbiji ili da budu preduzete od strane stanovnika Srbije; prihvatanje uslova SCP za dobijanje donacija

Kontakt

Švajcarski kulturni program za Srbiju

Simina 21, 11000 Beograd

Tel/faks: +381 11 303 4970; +381 11 2183 660

E-mail: phbelgrade@phbelgrade.org

www.phbelgrade.org

43. Švedski Helsinški komitet za ljudska prava

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Švedski Helsinški Komitet za ljudska prava je nevladina organizacija za ljudska prava bez ikakvih političkih i religijskih usmerenja. Uloga ovog komiteta je da u skladu sa  Medjunarodnim Sporazumom o Civilnim i Političkim pravima iz 1966. godine i Helsinškim Aktom iz 1975. godine  poveća poštovanje ljudskih prava i sloboda i da pomogne u demokratskom razvoju državama koje su potpisale gore navedene sporazume.

Cilj programa/projekta

Švedski Helsinški Komitet za ljudska prava ima za cilj da doprinese povećanju poštovanja ljudskih prava i time doprinese razvoju demokratskih vrednosti. Osnovno za postizanje ovog cilja jeste promocija državnih sistema zasnovanih na vladavini prava.

Oblast podrške

1. Vladavina prava

 • Monitoring i javno zastupanje za civilna i politička prava 
 • Implementacija zakonodavstva
 • Pravna pomoć građanima ili grupi građana

2. Sloboda izražavanja

 • Edukacija u oblastima novinarstva, novih tehnologija i upravljanju medijima 
 • Jačanje asocijacija novinara i medija centara
 • Saradnja sa medijskim mrežama sa ciljem unapređenja malih i nezavisnih medijskih kuća u onim oblastima gde ne postoje alternativni izvori informacija

3. Anti-diskriminacija

 • Saradnja sa grupama za zaštitu ljudskih prava koje su aktivne u nadgledanju situacije manjinskih grupa sa ciljem zastupanja i promovisanja njihovih prava
 • Zajednički rad sa medijima na jezicima manjina, naročito u sredinama sa velikom zastupljenošću odredjene etničke manjine; sa medijskim kućama posvećenim pravima određene diskriminisane grupe
 • Saradnja na projektima vezanim za kulturu, koji su osnovni instrumenti za izražavanje određenih poteškoća sa kojima se manjinske ili diskriminisane grupe suočavaju, i služe kao važna veza sa većinom

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Sve organizacije koje dele ideje Švedskog Helsinškog Komiteta. Projekti treba da su u skladu sa strategijom zemlje u kojoj je ŠHK aktivan (aktivnosti navedene gore)

Konkursne procedure i vremenski rok

Aplikacije za sledeću godinu se predaju pre 1. Novembra za projekte koji traju 12 meseci. Konačnu odluku za aplicirana sredstva treba očekivati u toku 2-3 meseca nakon apliciranja. Za projekte kraće od 6 meseci, apliciranje je dozvoljeno tokom cele godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

/

Trajanje projekta

/

Ograničenja

Projektne ideje treba isključivo da se bave nekim od tema kojima se bavi ŠHK.

Posebni zahtevi

/

Kontakt

Regionalna kancelarija u Beogradu

Svetozara Markovića 5/II, 11 000 Beograd, Srbija

Tel/fax: +381 11 323 66 60; 334 44 50

E-mail: info@shc.org.yu

44. Unesko i Vlada Izraela

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Stipendije Uneska i Vlade Izraela u oblasti nauke i tehnologije

Cilj programa/projekta

Unesko i Vlada Izraela zajednički nude deset stipendija za jednogodišnja postdoktorska istraživanja u Izraelu u oblasti nauke i tehnologije kandidatima iz zemalja u razvoju. Dve od ovih stipendija su namenjene istraživanjima u oblasti vode

Oblast podrške

Stipendije imaju za cilj da unaprede i aktivno uključe najvrednije mlade naučnike u istraživanja koja će doprineti rešavanju aktuelnih problema u savremenom društvu i koji će, nakon završetka stipendije, pre svega doprineti razvoju sopstvene zemlje

Geografska oblast

Zemlje u razvoju

Ko može da konkuriše?

Talentovani mladi naučnici,  aktivni u istraživanju u oblasti nauke i tehnologije i vode.

Konkursne procedure i vremenski rok

Krajnji rok za prijavu kandidatura univerzitetima domaćinima je 30. novembar 2006. godine. Zainteresovani kandidati treba da se jave direktno Univerzitetima, odnosno Institutima u Izraelu koji se nalaze na listi u prilogu ovog saopštenja. Istraživački instituti i instituti za visoko obrazovanje treba da nominuju svoje kandidate putem Nacionalne komisije za saradnju sa Uneskom.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

/

Trajanje projekta

/

Ograničenja

/

Posebni zahtevi

Kandidati moraju da se bave istraživanjem na post-doktorskom nivou iz jedne ili više oblasti nauke i tehnologije ili istraživanja vode. Posebnu pažnju će dobiti kandidati žene, i najmanje-razvijene-zemlje (Least Developed Countries)

Kontakt

Na internet stranici možete pronaći više informacija o programu: http://portal.unesco.org/en/ev.php

Nacionalna komisija za saradnju sa Uneskom

Kneza Miloša 24, 11000 Beograd

tel: 381 11 306 8  306

45. Urban Institute

(print)

(povratak na vrh strane)

USAID partner u Srbiji

Naziv programa

Aktivnosti za ekonomski rast opština (MEGA)

Cilj programa/projekta

a) Stvaranje radnih mesta

b) Osnivanje novih poslovnih preduzeća

c) Privlačenje investicija

d) Uspostavljanje javnih i privatnih partnerstava

Oblast podrške

Lokalni ekonomski razvoj

Geografska oblast

U toku prve faze (Oktobar 2005 – Jul 2008) program MEGA biće sproveden u 10 opština u Srbiji (Subotica, Zrenjanin, Indjija, Novi Beograd, Loznica, Užice, Kragujevac, Kruševac, Prokuplje, Vranje). Druga faza programa (Jul 2008 – Septembar 2010), ako bude odobrena od USAID-a, obuhvataće dodatnih 14 opština (spisak opština još nije napravljen).

Ko može da konkuriše?

Lokalna samouprava.

Konkursna procedura i vremenski rok

Opštine koje uđu u uži izbor moći će da konkurišu za drugu fazu programa u leto 2008.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

MEGA je pre svega program za izgradnju kapaciteta (obuka i tehnička pomoć). Raspolaže fondom od 3 miliona dolara, od čega je 1,5 milion za fazu 1 a 1,5 milion za fazu 2. Sredstva će se koristiti za sprovođenje projekata opisanih u opštinskim Strateškim planovima za lokalni ekonomski razvoj.

Trajanje projekta

Ukupno trajanje ne sme da pređe 60 meseci (Faza 1- 33 meseca, Faza 2 – 27 meseci).

Ograničenja

Ne postoje

Posebni zahtevi

Ne postoje

Kontakt

Steven Rosenberg, Chief of Party, steven_rosenberg@ui-serbia.org;

Olga Popović, Deputy Chief of Party, olga_popovic@ui-serbia.org;

Ana Brnabić, Senior Program Coordinator, ana_brnabic@ui-serbia.org

Osmana Đikića 3, 11000 Belgrade, Serbia and Montenegro

Tel: + (381) 11 2071 900; Faks: + (381) 11 2071 950

E-mail: mega@ui-serbia.org

www.urban.org

46. USAID u Srbiji

(print)

(povratak na vrh strane)

Ekonomski i demokratski razvoj Srbije je centralan za budući prosperitet i političku stabilnost jugoistočne i centralne Evrope. Da bi odredio kako najbolje da pomogne Srbiji u narednih pet godina da ostvari cilj i postane demokratska i napredna zemlja koja je na putu ka Evro-Atlantskim Integracijama, USAID se konsultovao sa lokalnim i međunarodnim ekspertima, centralnim i lokalnim vladinim institucijama, civilnim društvom, privatnim sektorom i drugim donatorima. Na osnovu sugestija, nova strategija je formirana koja sadrži tri teme koje se bave pitanjima tranzicije i to su:

 • Izgradnja jake investicione klime
 • Pospešivanje rasta lokalne ekonomije
 • Jačanje demokratije i ekonomske sigurnosti

Strategija je zasnova na inovativnom pristupu koja integriše ključne komponente demokratije i ekonomskog rasta pokrivajući razne tematske oblasti, i kreirana je da odgovori na bilo kakve promene u socio-političkom okruženju. USAID radi sa vladinim institucijama, domaćim i međunarodnim nevladinim organizacijama i privatnim biznisima: da poboljša i ubrza rast privatnog sektora kroz reformu ekonomske politike i podršku biznisima; da poveća participaciju i informisanost građana u političkom i ekonomskom donošenju odluka; i da pomogne demokratskim institucijama na svim nivoima kako bi bili uspešni, osetljivi na potrebe gradjana i odgovorni.

U nameri da optimizuje resurse i uticaj programa, USAID će nastaviti da formira kreativne saveze sa ne-tradicionalnim partnerima kao što su dijaspora i lokalne finansijske institucije. USAID je uveren da će Srbija u narednih nekoliko godina dostići održiv nivo demokratske i ekonomske tranzicije, tako da tada više neće biti potrebe za nastavljanjem podrške. Planirano je da će poslednja godina podrške USAID-a Srbiji biti 2011, a programi će se postepeno gasiti u periodu od 1-2 godine.

USAID podstiče zainteresovane da posete internet stranicu http://serbia-montenegro.usaid.gov/code/navigate.php?Id=4, koja se redovno ažurira, i da prate napore USAID-a i predak koji je ostvaren. Komentare možete postali na: comments-belgrade@usaid.gov.

Napomena: USAID ne obavlja funkciju agencije koja daje direktnu finansijsku pomoć. Sredstva se raspodeljuju kroz partnerske organizacije koje su navedene u ovom Vodiču.

47. Vestminsterska fondacija  za demokratiju

(print)

(povratak na vrh strane)

"Westminster Foundation for Democracy"

Naziv programa

WFD dodeljuje sredstva raznim projektima koji se bave ključnim temama a sa ciljem izgradnje pluralističkih demokratskih institucija u stranim zemljama. U takve teme spadaju: rad političkih partija, lokalna uprava, građansko učešće, parlamenti, žene, omladina, izbori, vladavina prava, mediji i sindikati.

Cilj programa/projekta

U Srbiji, WFD će raditi na jačanju samopouzdanja građana i njihovom povećanom angažovanju u političkim procesima i institucijama.

Oblast podrške

Zanimaju nas projekti čiji je cilj jačanje uvida javnosti u rad državnih organa, standarda ponašanja u državnim telima, transparentnosti i odgovornosti. Podržaćemo takođe i pokušaje da se izgrade snažnije zastupničke institucije, na lokalnom i nacionalnom nivou, i podsticaćemo politike za uvođenje inkluzivnog građanskog i političkog učešća.

Uzimamo u razmatranje projekte koji mogu da pomognu razvijanju veština, sticanju znanja, stvaranju mogućnosti da ljudi dele iskustva i da, pre svega, preduzimaju konkretne akcije koje će dovesti do promena u lokalnim zajednicama. Zanimaju nas nove ideje ali i one stare koje su se pokazale uspešnim i koje ponovo mogu da se sprovedu u delo.

Pored toga što dodeljuje sredstva, WFD selektivno pomaže kod uspostavljanja kontakata sa odgovarajućim stručnjacima, iz Velike Britanije i/ili iz trećih zemalja, koji mogu da pruže korisne savete i profesionalnu podršku.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

U skladu sa svojim aktivnostima, WFD će podržati lokalne organizacije ( NVO, grupe građana, javne institucije, stručna udruženja, lokalna samouprava ženske  i omladinske organizacije) koje su u stanju da konkretno doprinesu povećanju uticaja građana na procese odlučivanja. Podržaćemo i slične aktivnosti koje se sa istim ciljem  obavljaju u drugim sektorima.

Konkursna procedura i vremenski rok

Imajte u vidu da će podnošenje predloga projekata određenom Odboru na razmatranje zavisiti od toga da li su WFD-u date sve potrebne informacije kako bi kompletan obrazac za prijavljivanje bio prosleđen članovima Odbora.

Datumi održavanja sastanka Odbora   Krajnji rok za podnošenje prijava

Utorak, 17/10/2006   9/08/2006

Utorak, 23/01/2007   22/11/2006

Namera nam je da kandidati budu obavešteni o odluci Odbora mesec dana po održavanju sastanka Odbora. Međutim, zbog velikog broja prijava često kandidate obaveštavamo kasnije.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije određen.

Trajanje projekta

Nije određeno.

Ograničenja

Pogledati strategiju za Srbiju na našem vebsajtu www.wfd.org

Posebni zahtevi

Pogledati strategiju za Srbiju na našem vebsajtu www.wfd.org        

Kontakt

Istočna i Jugo-istočna Evropa

Alex Romaniuc

Tel:+44 (0)20 7930 0427;

Fax:+44 (0)20 7930 0449

E-mail:  alex@wfd.org

www.wfd.org

Domaći izvori finansiranja

48. Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF)

(print)

(povratak na vrh strane)

BCIF je domaći fond koji podstiče ljude da se aktivno uključe u poboljšanje života u mestima u kojima žive. BCIF pruža podršku neprofitnim organizacijama i udruženjima kako formalnim tako i neformalnim, a deluje na području Srbije i Crne Gore.

 

Nazivi programa

 1. Aktivne zajednice
 2. Socijalna Tranzicija u Srbiji

Naziv programa

Program donacija "Aktivne zajednice"[4]

Cilj programa-projekta

Program donacija "Aktivne Zajednice" ima za cilj unapređenje i razvoj lokalnih zajednica u Srbiji kroz podršku inicijativama koje uključuju građane/ke u rešavanje zajedničkih problema u zajednici.

Oblasti kojima pružamo podršku

Program podržava inicijative koje imaju potencijal da donesu širu dobrobit za zajednicu radeći na problemima koji su zajednička briga.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše za donaciju?

Lokalne organizacije i neformalne grupe koje su:

 1. neprofitne
 2. osnovane i vođene od strane ljudi iz zajednice.

Nacionalne organizacije smeštene van zajednice na koju se prijava odnosi, međunarodne organizacije, državne institucije, vladina tela i profitne inicijative ne odgovaraju uslovima ovog konkursa, te se ne mogu ni prijaviti, ali mogu biti partneri u projektu pod uslovom da nemaju novčanu korist od donacije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijavni formular možete: naći na web sajtu, dobiti e-mailom ili poštom iz kancelarije. Prijavni formular treba poslati imejlom, poštom ili faksom na BCIF kancalariju. Prijave se primaju tokom cele godine; odluke o dodeljivanju donacije donose se pet puta godišnje.

Minimalna/maksimalna suma koja se dodeljuje

Do 350 000 CSD.

Trajanje projekta

Nema ograničenja.

Ograničenja

 • Pojedinci (putovanja, studije, učešće na konferencijama, ili slične aktivnosti)
 • Profitne inicijative i projekte usmerene na stvaranje prihoda
 • Čisto istraživačke projekte (anketiranje, evaluacija, monitoring, ispitivanje i sl.)
 • Političke organizacije ili aktivnosti koje zagovaraju političke programe
 • Vladine organizacije ili institucije
 • Organizacije/grupe koje promovišu netolerantnost i/ili nasilje
 • Iako religiozne organizacije i grupe mogu biti podržane neće se podržavati aktivnosti koje se odnose na propovedanje ili zagovarenje određene religije
 • Kupovinu medicinske opreme i/ili medicinske usluge
 • Humanitarnu pomoć i/ili kupovinu drugih dobara radi njihove podele
 • Treninge ili umrežavanje nevladinog sektora
 • Izgradnju zgrada i druge kapitalne investicije, osim građevinskih radova malih razmera koji će pomoći uključivanju zajednice u određene inicijative
 • Opremu (kompjutere, faksove, foto aparate, fotokopir mašine i drugu kancelarijsku opremu)
 • Projekte koji se odnose na međuopštinski ili republički nivo
 • Organizacije ili grupe koje nisu iz Srbije.

Posebni zahtevi

Projekat treba da:

 • Ohrabruje ljude da postanu aktivni učesnici u promenama u njihovim lokalnim zajednicama
 • Uključuje ljude iz zajednice u konkretene aktivnosti (kao učesnike/ce, organizatore/ke, volontere/ke)
 • Ima potencijal da donese pozitivne promene koje će trajati ili inspirisati nove promene u zajednici
 • Uvodi nove modele i primere dobre prakse u rešavanje zajedničkih problema

Prioritet će imati inicijative koje ohrabruju prepoznavanje i upotrebu lokalnih resursa uključujući stručnost, robu i davanje u naturi, vreme...

Kontakt

Balkanski fond za lokalne inicijativama (BCIF)

Gospodar Jevremova 45/III-8

11000 Beograd, Srbija 

Tel: +381.11.2622-511

      + 381. 11. 3288- 721

      +381. 11.3288-723

Fax: + 381. 11. 2629-374

E-mail: office@bcif.org

www.bcif.org

2. Socijalna tranzicija u Srbiji

Program se sprovodi u partnerstvu sa Kooperativom holandskih fondacija za Centralnu i Istočnu Evropu. Za više informacija pogledajte p. 10

[4] pomogao je američki narod putem Agencije Sjedinjenih država za međunarodni razvoj (USAID) kao deo programa Serbia Civil Society Advocacy Initiative koji u Srbiji sprovodi ISC (Institut za održive zajednice). 

49. Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA, Niš

(print)

Naziv programa

Jačanje kapaciteta omladinskih NVO u Srbiji

Cilj programa/projekta

Osnaživanje omladinskih lidera, grupa i organizacija u lokalnim zajednicama do 10.000 stanovnika (opštinama, delovima grada i opština i selima) radi uključenja mladih u rešavanje lokalnih problema.

Oblast podrške

Omladinski građanski aktivizam

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Registrovana udruženja građana i neformalne grupe koje se bave mladima 

Konkursna procedura i vremenski rok

Jednom godišnje se biraju grupe koje učestvuju u treningu i programu grantova. Sledeći planirani grant program biće otvoren sredinom 2007.

Trajanje projekta

2006 – 2008. godina

Ograničenja

Grupe ne smeju da imaju značajnijeg iskustva u prikupljanju sredstava i pisanju projekata. Ne smeju biti finansirani pojedinci

Posebni zahtevi

Finansiraju se samo direktni troškovi inicijativa. Projekat mora biti lokalan, realan, ostvarljiv i vidljiv

Kontakt

PROTECTA

Nenad Stojanović – Menadžer programa

TPC Kalča BI-43, 18000 Niš

Tel/faks: 018 522 788, 514 360, 514 361

E-mail: centar@protecta.org.yu

Web: www.protecta.org.yu

50. Ekumenska humanitarna organizacija EHO

(print)

Naziv programa

Fond za male projekte

Cilj programa/projekta

Cilj programa je osnaživanje lokalnih inicijativa koji se bave društvenim pitanjima, obrazovanjem, kulturnim i drugim potrebama ranjivih grupa, postavljanjem donacija koje će podržavati ove male projekte. Fond će podržavati praktične inicijative organizacija iz lokalnih zajednica (CBOs) i male nevladine organizacije koje uobičajeno nisu u stanju da obezbede finansijsku podršku.

Oblast podrške

Široki spektar podrške

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

NVO i CBO

Konkursne procedure i vremenski rok

Aplikacini formular može da se preda u prvoj polovini kalendarske godine ( do 30.juna[5]); Vodič i aplikaciona forma na raspolaganju

Minimalni / maksimalni iznos koji se dodeljuje

2.500 EUR

Trajanje projekta

12 meseci

Ograničenja

Fond neće podržavati: Inicijative koje stvaraju profit, kredite ili druge vrste zajmova, projekte koji će da koriste Fond u svrhe nabavke  opreme, za izgradnju itd; Projekte koje predaju i realizuju pojedinci, stipendije, troškove putovanja ili slične aktivnosti sa niskom efikasnošću, političke organizacije ili partije, religiozne sekte i slične aktivnosti, organizacije ili grupe koje se zalažu za netoleranciju i nasilje.

Posebni zahtevi

Nije definisano

Kontakt

Ul. Ćirila i Metodije 21, 21 000 Novi Sad

Tel: 381 21 650 42 96

E-mail: ehofmp@eunet.yu

www.ehons.org

[5] Rok za podnošenje prijava je istekao tokom izrade Vodiča. Međutim, sugerišemo da redovno proveravate kontakte donatora kako biste saznali o novim mogućnostima finansiranja.

51. Fond za otvoreno društvo  – Srbija, Beograd

(print)

Nazivi programa

 1. Obrazovanje i omladina
 2. Vladavina prava i tranziciona pravda
 3. Evropske javne politike i Dobro upravljanje 
 4. Mediji i komunikacija u vezi sa kulturnim vrednostima
 5. Informativni program
 6. Romski program
 7. Program za javno zdravstvo
 8. Istok-Istok program

Cilj programa/projekata

Detaljan opis ciljeva svakog pojedinačnog programa nalazi se na sajtu Fonda.

Oblast podrške

Vidi nazive programa i detaljni opis ciljeva na sajtu Fonda za otvoreno društvo.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Projekte mogu podnositi pravna lica i pojedinci koji deluju na teritoriji republike Srbije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Predlozi projekata za koje se traži podrška Fonda za otvoreno društvo primaju se tokom cele godine. Podnete predloge projekata analizira podkomisija ili stručna komisija Fonda, u saradnji sa koordinatorom programa. Za vreme analiziranja projekta Fond može zatražiti na uvid dodatnu dokumentaciju ili informacije.

Odluku o pružanju podrške projektu ili njegovom odbacivanju donosi Izvršni odbor Fonda u roku od 60 dana od podnošenja predloga ili do isteka roka utvrđenog u javnom oglasu. U periodu u kojem se odluka donosi Fond neće pružati nikakve informacije podnosiocu projekta.

Minimalni-maksimalni iznos koji se dodeljuje

Zavisi od programa

Trajanje projekta

Zavisi od programa

Ograničenja

Zavise od programa. Fond neće razmatrati :

 • Predloge projekata koji nisu u skladu sa programskim ciljevima Fonda;
 • Predloge projekata koje podnose lica/organizacije kojima su sredstva Fonda već dodeljivana a koji nisu blagovremeno podnosili završni i finansijski izveštaj ili nisu ispunjavali druge obaveze;
 • Zahteve za finansijsku podršku projektima kojima se ostvaruje profit ili imaju komercijalni učinak;
 • Nepotpune predloge projekata i zahteve koji nisu podneti na zvaničnom formularu Fonda, a u skladu sa datim instrukcijama.

Posebni zahtevi

Zavise od vrste programa

Kontakt

Zmaj Jovina 34, 11000 Beograd, Srbija
Tel: + 381 11 30 25 800
Faks: + 381 11 32 83 602
E-mail: office@fosserbia.org; www.fosserbia.org

52. Fond za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine

(print)

Naziv Programa

Fond ima različite programe za civilno društvo, biznis sektor i vladine institucije

Cilj programa/projekta

Fond je osnovan radi stvaranja uslova za podsticanje razvoja neprofitnog sektora u AP Vojvodini.

Fond finansira programe kojima se ostvaruju ciljevi osnivanja Fonda na načelima javnosti, subsidijarnosti, ekonomičnosti i efikasnosti.

Oblast podrške

Radi stvaranja uslova za podsticanje razvoja neprofitnog sektora u AP Vojvodini, Fond naročito obavlja sledeće poslove:

 • podržava inicijative za društvene promene čiji je cilj izgradnja gradjanskog društva zasnovanog na vladavini prava, društvenoj solidarnosti, poštovanju različitosti i mirnom rešavanju konflikata u društvu;
 • organizuje donatorske konferencije i druge aktivnosti usmerene na prikupljanje sredstava, a u skladu sa zakonom i odlukama Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine;
 • osniva, samostalno ili u saradnji sa drugim zainteresovanim licima, informativno-dokumentacionu bazu podataka od značaja za promovisanje, delovanje I razvoj neprofitnog sektora u AP Vojvodini;
 • ogranizuje, samostalno ili u saradnji sa drugim zainteresovanim licima, stručne I obrazovne skupove (okrugli stolovi, tribine, seminari, itd) i izdaje publikacije o pitanjima od značaja za promovisanje, delovanje i razvoj neprofitnog sektora u AP Vojvodini;
 • podržava osnivanje i saradnju volonterskih centara, uključujući i stvaranje baze podataka o volonterskim organizacijama u APV;
 • podržava osnivanje i saradnju centara za pružanje besplatne pravne pomoći u AP Vojvodini u vezi sa osnivanjem, radom i prestankom rada neprofitnih organizacija;
 • podržava inicijative za poboljšanje zakonskih propisa o neprofitnim organizacijama
 • podržava istraživačke i naučne programe od značaja za promociju, delovanje I razvoj neprofitnog sektora u APV;
 • podržava programe medijskog obrazovanja i obuke neprofitnih organizacija;
 • vrši sve druge poslove kojima se ostvaruje cilj osnivanja Fonda.

Geografska oblast

Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Neprofitne i nevladine organizacije 

Konkursna procedura i vremenski rok

Na sajtu Fonda za razvoj neprofitnog sektora postoji aplikacioni formular za Konkurs

za dotacije nevladinim organizacijama. Konkurs se objavljuje dva puta godišnje.

Trajanje projekta

6 meseci

Ograničenja

Samo mogu konkurisati udruženja građana

Posebni zahtevi

Nije određeno

Kontakt

Ana Segedinski, v.d. direktor

Tel. 021 4874757

E-mail: office@fondrnps.org; info@fondrnps.org.yu

www.fondrnps.org.yu

53. Fond za razvoj Republike Srbije

(print)

Naziv programa

 1. Investicioni krediti
 2. Trajna obrtna sredstva
 3. Samostalne zanatske radnje 
 4. Program podsticanja i oživljavanja proizvodnje u gradu Kragujevcu, opštinama Bor i Vranje, 13 najnerazvijenijih opština i opštini Bujanovac
 5. Kratkoročni krediti za povremena obrtna sredstva za podsticanje konkurentnosti i likvidnosti domaće privrede
 6. Kratkoročni krediti za povremena obrtna sredstva - kreditna linija "Erste bank"
 7. Mikro krediti za lica koja su ostala bez posla
 8. Program kreditne podrške za početnike - Start-up - preduzetnici 
 9. Program kreditne podrške za početnike - Start-up - pravna lica 
 10. Program podsticanja investicija i zaposlenosti u nerazvijenim područjima - preduzetnici
 11. Program podsticanja investicija i zaposlenosti u nerazvijenim područjima - pravna lica

Cilj programa/projekta

Stvaranje uslova za podsticanje privrednog i regionalnog razvoja, za prestruktuiranje preduzeća i za razvoj tržišta kapitala

Oblast podrške

U 2006. godini, Fond za razvoj Republike Srbije će usmeriti svoju aktivnost na ostvarenje sledećih ciljeva:

 • Podsticanje privrednog razvoja;
 • Podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja;
 • Unapređenje konkurentnosti domaće privrede;
 • Podsticanje razvoja proizvodnog zanatstva i uslužnih delatnosti;
 • Podsticanje zapošljavanja, uključujući i programe za početnike ("start up" krediti.)

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Pravo na korišćenje sredstava Fonda imaće investitori na području Republike Srbije, i to:

 • pravna lica, mala i srednja i velika preduzeća u privatnom vlasništvu;
 • akcionarska društva, sa većinskim privatnim vlasništvom;
 • akcionarska društva sa većinskim vlasništvom domaćeg fizičkog, ili pravnog lica;
 • novoprivatizovana preduzeća, sa potpuno otplaćenim društvenim kapitalom;
 • samostalne zanatske radnje sa proizvodnom i uslužnom orjentacijom
 • fizička lica registrovana kao nezaposlena kod Nacionalne službe za zapošljavanje, zaposleni koji su utvrdjeni kao višak, pod uslovom da sredstva isplaćena na ime otpremnine ulože u sopstveni biznis odnosno obavljanje delatnosti, kao i inovatori

Napominjemo da različita lica (pravna i fizička) mogu konkurisati u odnosu na vrstu programa, te skrećemo pažnju da se pažljivo prouči svaki pojedinačni konkurs. Sugerišemo redovno praćenje informacija na sajtu Fonda za razvoj, www.fondzarazvoj.sr.gov.yu

Konkursne procedure i vremenski rok

Kreditni zahtevi se mogu podneti tokom cele godine.

 • Detaljna uputstva za pripremu zahteva i dokumentacije mogu se naći na web sajtu Fonda www.fondzarazvoj.sr.gov.yu a za dodatne informacije i stručnu pomoć na usluzi klijentima je stručna služba Fonda
 • Zahtev za kredit sa pratećom dokumentacijom predaje se lično stručnoj službi Fonda, Beograd, Knez Mihajlova 14
 • Stručna služba prihvata samo zahteve sa kompletnom dokumentacijom, obrađuje ih i ocenjuje finansijsko stanje i kreditnu sposobnost investitora, kao i investicione projekte i to prema kriterijumima i bodovnoj listi koja je sastavni deo godišnjeg programa
 • Pozitivno ocenjeni programi sa pratećim obrazloženjem predlažu se za prihvatanje Komisiji Upravnog odbora
 • Prihvaćena obrazloženja sa predlogom iznosa kredita, Komisija upućuje Upravnom odboru na konačno odlučivanje
 • Upravni odbor donosi konačnu odluku o odobrenju kredita
 • Odluke Upravnog odbora o svim odobrenim kreditima su javne
 • Podnosilac zahteva dobija odluku i obaveštenje o dokumentaciji koju treba da kompletira i dostavi u odredjenom roku radi zaključivanja ugovora o kreditu
 • Ugovor se zaključuje po dostavljanju kompletne dokumentacije i sredstva se potom namenski prenose korisniku u skladu sa odredbama ugovora i isplatnom dokumentacijom

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Zavise od vrste programa:

1.   Investicioni krediti – minimalna vrednost traženog kredita iznosi 1.800.000 dinara (oko 20.000 EUR). Postoje tri vrste programa:

a.) predračunska vrednost ulaganja je relativno manja (do 100.000 EUR) ili se radi o nabavci pojedinačne opreme.

b.) predračunska vrednost je manja od dinarske protivvrednosti od 500.000 EUR.

c.) predračunska vrednost prelazi dinarsku protivvrednost od 500.000 EUR.

2.   Trajna obrtna sredstva - minimalna vrednost traženog kredita iznosi 1.800.000 dinara (oko 20.000 EUR)

3.   Samostalne zanatske radnje - Maksimalni iznos kredita iznosi 1.500.000,00 dinara, a minimalni 300.000,00 dinara.

4.   Program podsticanja i oživljavanja proizvodnje u gradu Kragujevcu, opštinama Bor i Vranje, 13 najnerazvijenijih opština i opštini Bujanovac - Zavisno od karaktera konkretnog zahteva,  postoje tri vrste programa:

a)   predračunska vrednost ulaganja je relativno manja (do 100.000 EUR) ili se radi o nabavci pojedinačne opreme.

b)   predračunska vrednost je manja od dinarske protivvrednosti od 500.000 EUR.

c)   predračunska vrednost prelazi dinarsku protivvrednost od 500.000 EUR.

5.   Kratkoročni krediti za povremena obrtna sredstva za podsticanje konkurentnosti i likvidnosti domaće privrede – Iznos nije definisan. Kratkoročni krediti se odobravaju privrednim subjektima (preduzećima sa većinskim privatnim kapitalom) za povremena obrtna sredstva  za podsticanje konkurentnosti i likvidnosti domaće privrede.

6.   Kratkoročni krediti za povremena obrtna sredstva - kreditna linija "Erste bank" – Iznos nije definisan. Kratkoročni krediti se odobravaju privrednim subjektima (preduzećima sa većinskim privatnim kapitalom) za povremena obrtna sredstva  za podsticanje konkurentnosti i likvidnosti. Ovom kreditnom linijom je ukupno obezbeđeno 40.000.000,00 evra kredita za podsticanje konkurentnosti i likvidnosti srpske privrede.

7.   Mikro krediti za lica koja su ostala bez posla - u iznosima dinarske protivvrednosti od 8.000,00 do 30.000,00 EUR-a (1EUR=90.00din)

8.   Program kreditne podrške za početnike - Start-up – preduzetnici - Iznos kredita od 2.500,00-10.000,00€ (1€=90.00din.),

9.   Program kreditne podrške za početnike - Start-up - pravna lica - Iznos kredita od 5.000,00-30.000,00€ (1€=90.00din.),

10.  10. Program podsticanja investicija i zaposlenosti u nerazvijenim područjima – preduzetnici –

(a)  Maksimalni iznos  kredita za nove preduzetničke radnje iznosi 1.500.000,00 dinara a minimalni 300.000,00 dinara

(b)  Maksimalni iznos kredita za proširenje poslovanja postojećih preduzetničkih radnji iznosi 2.500.000,00 dinara a minimalni 500.000,00 dinara.

(c)  Maksimalni iznos po jednom novoosnovanom radnom mestu može iznositi do 300.000,00 dinara

11.  Program podsticanja investicija i zaposlenosti u nerazvijenim područjima - pravna lica – kreditna sredstva se odobravaju za otvaranje novih radnih mesta i maksimalan iznos na jednom novoosnovanom radnom mestu može iznositi do 2.000.000,00 dinara

Trajanje projekta

Zavisi od vrste programa

Ograničenja

Detaljnije informacije o vrstama ograničenja proveriti u tekstu uputstva za svaki pojedinačni program.

Posebni zahtevi

Kamatne stope, rokovi otplate, instrumenti obezbeđenja kredita te drugi posebni zahtevi su različiti po programima. Proveriti uputstva za pripremu dokumentacije svakog programa.

Kontakt

Fond za razvoj Republike Srbije
Knez Mihailova 14, Beograd
Tel/faks:011 / 2621-822, 2621-887, 631-239
E-mail: frrs@eunet.yu; office@fondzarazvoj.co.yu

www.fondzarazvoj.sr.gov.yu

54. Grad Beograd

(print)

Naziv programa

Predlog programa i projekata u oblasti rekreacije za 2007. godinu

Cilj programa/projekta

Predlozi programa i projekata koji su predmet ovog javnog poziva odnose se na organizaciju i sprovođenje :

1.   sportsko-rekreativnih takmičenja,

2.   sportsko-rekreativnih programa,

3.   sportsko-rekreativnih takmičenja Beograda (SPRET), od opštinskog do gradskog nivoa.

Oblast podrške

Sport i rekreacija

Geografska oblast

Beograd

Ko može da konkuriše?

Poziv se upućuje sledećim predlagačima:

 • beogradskim sportskim centrima, javnim preduzećima, ustanovama i drugim privrednim društvima registrovanim za obavljanje delatnosti u oblasti sporta;
 • beogradskim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima na teritoriji Beograda registrovanim za obavljanje delatnosti u oblasti sporta

Konkursne procedure i vremenski rok

Rok za dostavljanje predloga je 30. oktobar 2006. godine[6].

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

nije navedeno

Trajanje projekta

nije navedeno

Ograničenja

nije navedeno

Posebni zahtevi

Podnosioci predloga biće obavešteni o rezultatima konkursa u roku od 30 dana od dana usvajanja programa.

Uputstvo sa uslovima koje predlagač treba da ispuni za organizovanje programa i obrazac koji je sastavni deo predloga programa mogu se preuzeti u Sekretarijatu za sport i omladinu, Beograd, 27. marta 43-45 (soba 501, peti sprat).

Kontakt

www.beograd.org.yu

Naziv programa

Finansiranje programa i projekata za unapredjenje turizma i realizaciju turističko-kulturnih manifestacija na teritoriji grada

Cilj programa

Unapredjenje turizma i realizacija turističko-kulturnih manifestacija na teritoriji grada

Oblast podrške  

Turizam

Geografska oblast

Beograd

Ko može da konkuriše?

pravna i fizička lica, turističke organizacije, turistička društva, nevladine organizacije, strukovna udruženja i obrazovne institucije sa teritorije grada Beograda

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijavu dostaviti najkasnije do 01. novembra 2006[7]. godine, na adresu Sekretarijata za privredu

Komisija će izabrati programe, projekte i manifestacije na osnovu kriterijuma:

 • da doprinose unapređenju turističke ponude Beograda, kao perspektivne turističke destinacije;
 • da se realizuju na teritoriji grada Beograda;
 • da se realizacija završi najkasnije do 31. marta 2007. godine;
 • da utiču na podsticanje svesti kod lokalnog stanovništva o značaju Beograda;
 • da doprinose edukaciji zaposlenih u turizmu;
 • da doprinose unapređenju postojeće infrastrukture koja je u funkciji turističke ponude;
 • da doprinose revitalizaciji postojećih ambijentalnih celina;
 • izrada promotivnog materijala i sprovođenje aktivnosti kojima se promovišu pojedini vidovi turizma ili ambijentalne celine;
 • organizacija stručnih i naučnih skupova koji se odnose na turizam.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

Projekat se mora realizovati najkasnije do 31.marta 2007.

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Dokumentacija koja mora da se dostavi:

 • prijava za učestvovanje na javnom pozivu;
 • dokaz o registraciji;
 • detaljan plan i program (projekta – manifestacije) i finansijski plan za koji se konkuriše.

Podnosioci prijava biće obavešteni pisanim putem o rezultatima konkursa.

Kontakt

Sekretarijat za privredu

Masarikova 5/18

tel: 011/3061 522, 3061 638

[6], [7] Rok za podnošenje prijava je istekao tokom izrade Vodiča. Međutim, sugerišemo da redovno proveravate kontakte donatora kako biste saznali o novim mogućnostima finansiranja.

55. Građanske inicijative

(print)

Udruženje građana za demokratiju i civilno obrazovanje

Naziv programa

"Balkanski program za integraciju Roma"

Cilj programa

Razvoj jakog romskog civilnog društva kako bi se stvorilo okruženje za primenu jednakih mogućnosti i osnaživanje romske populacije, kroz:

 • Stimulisanje lokalnih inicijativa za razvoj, koje obezbeđuju veći uticaj i poboljšanje uslova života u romskim zajednicama;
 • Povećanje organizacionih, institucionalnih i implementacionih kapaciteta romskih organizacija;
 • Stimulisanje stvaranja uspešnih koalicija i umrežavanje na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.

Oblast podrške

Obrazovanje i zapošljavanje Roma

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Registrovane lokalne romske NVO sa najmanje 2 godine iskustva u pružanju usluga iz oblasti obrazovanja i zapošljavanja Roma, koje imaju  široku podršku u romskim zajednicama, utemeljene su na demokratskim principima rada i upravljanja, uvažavaju i u praksi primenjuju rodnu ravnopravnost, otvorene su za promene kroz jačanje kapaciteta u organizacionom i institucionalnom smislu.

Konkursne procedure i vremenski rok

Konkurs po pozivu, pri čemu svaka organizacija može da pošalje samo jedan predlog projekta u jednom konkursnom roku i niko drugi ne može da podnese zahtev u njeno ime;

Rok za dostavu predloga projekata je 21 dan, isključivo elektronskim putem na adrese programskog tima GI, na srpskom jeziku, prema dostavljenom aplikacionom formularu;

Novi konkurs će izaći do kraja godine. Detaljne informacije će biti na raspolaganju na web strani Gradjanskih inicijativa www.gradjanske.org

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Odobreni projekti mogu da dobiju do 20.000 €, s tim što indirektni troškovi ne smeju da pređu 25% totalnog iznosa

Trajanje projekta

2007 – 2009

Ograničenja

Do kraja programamože biti podržano do 12 lokalnih romskih organizacija.

Posebni zahtevi

Aktivno i odgovorno učešće članstva organizacije u programu edukacije za jačanje kapaciteta i u radu programske Romske Razvojne Mreže; saradnja sa drugim romskim organizacijama uključenim u program; redovno izveštavanje programskom timu GI o realizaciji projekta; revizija finansijskog izveštaja od strane nezavisne revizorske kuće po izboru Građanskih inicijativa.

Kontakt

Građanske inicijative,

Simina 9A, 11000 Beograd

Tel/Faks: 011 2623-980; 011 2623-974; 011 2625-942

Aleksandra Šanjević - koordinatorka Programa za poboljšanje međutničkih odnosa,  aleksandra@gradjanske.org;

Radojka Pavlović - menadžerka Programa za Rome, radojka@gradjanske.org; www.gradjanske.org

56. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

(print)

Programi:

1. Naziv programa

Kreditiranje proizvođača

Cilj programa/projekta

Kratkoročni krediti su krediti manjeg iznosa i sa kraćim rokom otplate i namenjeni su za nabavku semena, đubriva, stočne hrane i obavljanje proizvodnje. Ovi krediti su potrebni pred zasnivanje proizvodnje (pred setvu, đubrenje...) kada je i najveća potreba, ali i nestašica para u poljoprivredi.

Dugoročni krediti služe za nabavku mehanizacije i opreme koja se ne može isplatiti kroz jedan proizvodni ciklus. Oni su namenjeni poljoprivrednicima koji nameravaju da započnu određenu proizvodnju ili da postojeću proizvodnju unaprede ovim sredstvima.

Oblast podrške

Vidi tekst iznad

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Za kratkoročne kredite: Svaki registrovani poljoprivredni proizvođač.

Za dugoročne kredite: Da je individualni poljoprivredni proizvođač registrovan u Registru poljoprivrednih gazdinstava; Da iznos kredita koji potražuje bude srazmeran obimu njegove poljoprivredne proizvodnje, i željenoj investiciji; Da kod banke kod koje potražuju kredit ima

otvoren tekući račun na koji prima prinadležnosti od države.

Konkursna procedura i vremenski rok

Za kratkoročne kredite: Dovoljno je da poljoprivrednik podnese zahtev za kredit i potrebnu

dokumentaciju kod jedne od banaka i sredstva će mu biti isplaćena u najkraćem roku na njegov namenski račun.

Za dugoročne kredite: Kreditne linije odobrava poslovna banka sa kojom je ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede potpisalo ugovor o korišćenju kreditnih linija namenjenih poljoprivredi. Poslovna banka prima zahtev i vrši procenu kreditne sposobnosti klijenta. Ukoliko odluči da odobri kredit zahtev šalje Garancijskom fondu koji proverava ispunjenost kriterijuma i izdaje odobrenje o davanju kredita. Podnosilac zahteva za kredit tada obezbeđuje garancije i iznos kredita mu se uplaćuje na njegov namenski račun.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Za kratkoročne kredite:

Visina pozajmice: prema površini koju nosilac poljoprivrednog gazdinstva obrađuje:

· do 1 ha maksimalna visina pozajmice iznosi 12.000 dinara

· od 1 do 5 ha maksimalna visina pozajmice iznosi 60.000 dinara

· od 5 do 10 ha maksimalna visina pozajmice iznosi 120.000 dinara

· preko 10 ha maksimalna visina pozajmice iznosi 240.000 dinara

Kamatna stopa:

· 5% na godišnjem nivou i

· 1% provizija na godišnjem nivou koja se naplaćuje jednokratno pre puštanja kredita u tečaj

Za dugoročne kredite:

Najmanji iznos kredita koji se odobrava je 5.000 evra a najveći je 200.000 evra

Trajanje projekta

Rok otplate: 5 godina sa grejs periodom od 1 godine za kupovinu mehanizacije, plastenika i staklenika i 3 godine za ostale namene i dela stočarske proizvodnje. Kamatna stopa: 3% uz valutnu klauzulu (vezana za evro).

Ograničenja

Dugoročni kredit ne može ostvariti: 1. poljoprivredno gazdinstvo - fizičko i pravno lice kome je pušten dugoročni kredit u tečaj u 2004. odnosno 2005. godini, ili koje nije izmirilo sve obaveze po kratkoročnom kreditu odobrenom u 2004. odnosno 2005. godini; 2. povezana lica u smislu člana 34. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS," broj 125/2004) ukoliko je neko od njih koristilo dugoročni kredit u 2004, 2005. ili 2006. godini.

2. Naziv programa

Podrška izgradnje dugoročnog tržišta zakupa zemljišta

Cilj programa-projekta

Ministarstvo poljoprivrede nastoji da preko svojih mera poveća posede poljoprivrednika. Proširenje zemljoradničkog gazdinstva je moguće na dva načina: kupovinom zemlje i zakupom zemlje. Zakup zemljišta je povoljniji način proširenja poseda od kupovine zemljišta, jer je dinamičniji i iziskuje manje sredstava.

Zato se ovom merom podstiče: izgradnja tržišta zakupa zemljišta koja podrazumeva da zemljište obrađuje onaj koji je u mogućnosti da to radi na uspešniji način; ukrupnjavanje poseda koji se obrađuje; podršku domaćinstvima koji usled starosti nisu više u mogućnosti da obrađuju svoje zemljište.

Oblast podrške

Vidi tekst iznad

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Subvencioniranje zakupa zemljišta vrši se u sledećim slučajevima:

  1. Kada registrovani poljoprivrednik stariji od 60 godina izdaje zemlju u zakup na najmanje 5 godina registrovanom poljoprivredniku mlađem od 40 godina. Iznos podsticaja koji prima onaj koji daje u zakup iznosi 4,000.00 dinara po hektaru godišnje.
  2. Kada registrovani poljoprivrednik stariji od 60 godina izdaje zemlju na najmanje 5 godina vlasniku susedne parcele. Iznos podsticaja koji prima onaj koji daje u zakup zemljište iznosi 4.000,00 dinara po hektaru godišnje.

Moguće je ostvariti naknadu u oba slučaja, kada je nosilac gazdinstva mlađi od 40 godina i njegovo zemljište se graniči sa zemljištem koje se izdaje u zakup, naknada je 8.000,00 dinara po hektaru godišnje.

Konkursna procedura i vremenski rok

Popunjava se zahtev koji će biti objavljen na sajtu Ministarstva poljoprivrede. Zahtev mora da sadrži: adresu, telefon, jedinstveni matični broj, broj registrovanog gazdinstva korisnika sredstava i zakupca zemljišta, broj i datum overe ugovora, brojeve i površine katastarskih parcela koje se daju u zakup i napomenu da li se zemljište zakupodavca graniči sa zemljištem zakupca.

Uz zahtev korisnik sredstava podnosi:

 • dokaz o vlasništvu obradivog poljoprivrednog zemljišta koje se daje u zakup;
 • overen ugovor o zakupu obradivog poljoprivrednog zemljišta;
 • legitimaciju poljoprivrednog gazdinstva korisnika sredstava i zakupca, odnosno potvrdu o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava;
 • dokaz sa brojem otvorenog tekućeg računa u banci;
 • kopiju plana zemljišta koje se daje u zakup, u slučaju kada se zemljište graniči sa zemljištem datim u zakup;
 • vlasnički list zakupca zemljišta, u slučaju kada se zemljište zakupca graniči sa zemljištem datim u zakup.

Zahtevi se mogu predati do 31.10.2006. godine.

Minimalni-maksimalni iznos koji se dodeljuje

Videti pod "Ko može da konkuriše?"

Trajanje projekta

Nije određeno

Ograničenja i posebni zahtevi

Uslovi koji će biti ispunjeni da bi se ostvarilo pravo na naknadu:

1) Obe strane u ugovoru moraju biti registrovani poljoprivredni proizvođač (zemljište može dati u zakup i član gazdinstva koji je stariji od 60 godina, ali mora dati punomoć, overenu u sudu, opunomoćniku da ga može zastupati u zaključenju ugovora sa Ministarstvom).

2) U zakup se može izdati samo obradivo zemljište i to isključivo u onoj površini kako je evidentirano u vlasničkom listu, izvodu iz lista nepokretnosti katastra ili vlasničkom listu iz zemljišne knjige (nije moguće ostvariti pravo na naknadu za izdavanje pašnjaka, šuma, trstika, bara...). Važno je napomenuti da i zemljište zakupoprimca mora biti u kategoriji obradivog (u slučajevima kada se neposredno graniče).

3) Obavezno je potpisivanje ugovora o zakupu na najmanje 5 godine i njegova overa u sudu. Ugovor o davanju u zakup zemljišta potpisuje isključivo vlasnik zemljišta ili punomoćnik (overeno punomoćje u sudu).

4) Ugovorne strane ne smeju biti članovi istog porodičnog gazdinstva.

5) Površina koja se uzima u zakup ne može biti manja od 0,5 hektara.

3. Naziv programa

Podrška nekomercijalnim gazdinstvima

Cilj programa-projekta

Podela poljoprivrednih domaćinstva na komercijalna i nekomercijalna je jedna od najvećih novina koju Ministarstvo poljoprivrede priprema za 2006. godinu. Prema prvima, agrarna politika će se zasnivati na investicionoj podršci, a to znači da će im država pomagati u nabavci opreme, hladnjača, sušara, kupovini sadnog materijala ili priplodnih grla, dok je za nekomercijalna domaćinstva, predviđena podrška dohotku. Stategijom razvoja poljoprivrede definisani su ciljevi koje poljoprivreda Srbije treba da dostigne u narednom periodu. Najvažniji među njima je povećanje konkurentnosti. Međutim, mnogi proizvođači nisu u stanju da se, zbog svojih fizičkih nemogućnosti ili zbog toga što se nalaze u područjima manje pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju, ravnopravno takmiče sa konkurencijom. Strategijom je, iz tog razloga definisan cilj:

- osigurati podršku životnom standardu za ljude koji zavise od poljoprivrede, a nisu u stanju da svojim razvojem prate ekonomske reforme. Definisanjem ovog cilja predviđeno je uvođenje mere podrške nekomercijalnim gazdistvima u ukupnom iznosu od 1,8 milijardi dinara.

Geografska oblast   

Srbija

Ko može da konkuriše?

Nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva koji u 2006. godini navršava najmanje 55  godina života ima pravo na korišćenje sredstava podrške, ukoliko ima svojstvo osiguranika

Republičkog fonda penzijskog i invalidskog osiguranja poljoprivrednika (Fond) i ima najmanje 10

godina staža osiguranja navršenog u Fondu ili je korisnik penzije ostvarene kod tog Fonda. Pravo pod istim uslovima imaju i članovi nekomercijalnog poljoprivrednog gazdinstva. Nosilac poljoprivrednog gazdinstva koji je ostvario pravo na kratkoročni kredit u 2005. godini

može ostvariti sredstva podrške nekomercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima po isplati svojih

obaveza po osnovu kratkoročnog kredita.

Konkursna procedura i vremenski rok

Zahtev se podiže u Upravi za trezor (bivša Uprava za javna plaćanja), poljoprivrednoj stanici,

Ministarstvu poljoprivrede ili na web sajtu Ministarstva. Zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje sredstava podrške nekomercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede preko organizacione jedinice Ministarstva finansija - Uprava za trezor (bivša Uprava za javna plaćanja) na kojoj se nalazi sedište poljoprivrednog gazdinstva, do 30. aprila 2006. godine. Uz zahtev nosilac nekomercijalnog poljoprivrednog gazdinstva, koji je osiguranik Fonda, podnosi overenu potvrdu Fonda kojom se za nosioca odnosno članove nekomercijalnog poljoprivrednog gazdinstva potvrđuje svojstvo osiguranika Fonda i ostvareni staž osiguranja u Fondu. Kada je nosilac odnosno član  nekomercijalnog poljoprivrednog gazdinstva korisnik penzije kod Fonda, uz zahtev podnosi se i ček od penzije.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos sredstava podrške iznosi 40.000,00 dinara godišnje po članu gazdinstva koje ostvaruje pravo. Takođe, neophodno je da nosilac nekomercijalnog gazdinstva u 2006. godini ne ostvaruje  podsticaje po osnovu kredita, regresa, subvencija i premija, osim po osnovu premije za mleko i korišćenja sredstava za davanje obradivog poljoprivrednog zemljišta u zakup.

Trajanje projekta

Nije određeno

Ograničenja  

Nije određeno

Kontakt

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Nemanjina 22 – 26, IX sprat, kancelarija broj 19, 11 000 Beograd

Tel: 011/3616-285, 3616-580, 3631-878

Faks: 011/3616-285

E-mail: office@minpolj.sr.gov.yu

www.minpolj.sr.gov.yu

57. Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike

(print)

Programi:

Naziv programa

Unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

Cilj programa/projekta

Unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji kroz pružanje podrške

Oblast podrške

Usluge dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici (stimulativni i inkluzivni programi i dnevni boravci)

Promocija prava osoba sa invaliditetom i principa jednakih mogućnosti (kampanje, izdavaštvo, istraživanja)

Samostalno stanovanje uz podršku

Ostali inovativni servisi

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Udruženja osoba sa invaliditetom, kao i druga udruženja čiji programi predlažu rešavanje konkretnih problema u gore navedenim oblastima

Konkursna procedura i vremenski rok

Zainteresovane organizacije, su dužne da predloge projekta dostave do 30 oktobra 2006[8] godine u 16 časova.

Ostala pravila konkursa, kompletno uputstvo kaoi dodatne informacije za podnosioce prijava, mogu se preuzeti isključivo u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike http://www.minrzs.sr.gov.yu

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

Nije navedeno

Ograničenja

videti gore navedeno

Posebni zahtevi

Način pisanja predloga projekta: Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Kontakt

Republika Srbija

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike

Nemanjina 22-24, 11000 Beograd

Tel +381 11 3613-734

www.minrzs.sr.gov.yu

Naziv programa

Fond za socijane inovacije

Cilj programa/projekta

Ciljevi fonda su: povećanje kvaliteta i pristupačnosti usluga socijalne zaštite; unapređenje partnerstva između javnog i nevladinog sektora u koncipiranju i pružanju usluga iz oblasti socijalne zaštite; smanjenje vulnerabilnosti, socijalne isključenosti i siromaštva ciljnih grupa, kao i unapređenje njihovih kapaciteta; učešće u razvoju održivih usluga, koje su participativno koncipirane i usmerene na potrebe  korisnika, s fokusom na promociju raspoloživih lokalnih resursa.

Oblasti podrške

Prioriteti Trećeg konkursa Fonda za socijalne inovacije su podeljeni u dve prioritetne celine:

 1. Povezivanje Trećeg konkursa sa programom transformacije ustanova koji sprovodi MRZSP, odnosno, razvoj usluga socijalne zaštite koje podržavaju transformaciju ustanova za smeštaj korisnika
 2. Razvoj ostalih inovativnih  usluga socijalne zaštite u lokalnoj zajednici

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Registrovana domaća udruženja građana (nevladine organizacije); javne službe iz oblasti socijalne zaštite (centri za socijalni rad, ustanove za smeštaj korisnika i druge ustanove socijalne zaštite); druge lokalne i regionalne javne službe; preduzeća, privatna ili javna; privatni preduzetnici; organi lokalne samouprave, svi sa sedištem u Srbiji.

Konkursna procedura i vremenski rok

Zainteresovane organizacije su dužne da predloge projekata dostave do 22. septembra 2006.[9] godine

Trajanje projekta

Trajanje projekta ne može biti duže od 12 meseci.

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Zainteresovane organizacije moraju se prijaviti u konzorcijumu. Podnosioci koji prijavljuju projekte u okviru prve celine (povezivanje sa transformacijom ustanova) javljaju se u konzorcijumu koji sadrži najmanje jednu ustanovu za smeštaj korisnika, jedan centar za socijalni rad, jednu nevladinu organizaciju i jednu lokalnu samoupravu. Podnosioci koji prijavljuju projekte u okviru druge celine (razvoj ostalih usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou) javljaju se u konzorcijumu koji sadrži najmanje jednu nevladinu organizaciju i jednu instituciju iz sistema socijalne zaštite.

Kontakt

Fond za socijalne inovacije, 11 000 Beograd, Terazije 41

Tel: 011/3242 – 262; 011/ 3241 – 463

E-mail:sif@minrzs.sr.gov.yu

www.sif.minrzs.sr.gov.yu

[8], [9] Rok za podnošenje prijava je istekao tokom izrade Vodiča. Međutim, sugerišemo da redovno proveravate kontakte donatora kako biste saznali o novim mogućnostima finansiranja.

58. Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu

(print)

Programi:

Naziv programa

Monitoring i evaluacija projekta koji su odobreni konkursom za realizaciju akcionog plana politike za mlade u Vojvodini u 2006. godini

Cilj programa/projekta

Izbor organizacije za monitoring i evaluaciju projekta koju su odobreni konkursom za realizaciju akcionog plana politike za mlade u Vojvodini u 2006. godini

Oblast podrške

Monitoring i evaluacija

Geografska oblast

AP Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Konkurs je namenjen finansiranju i/ili sufinansiranju: udruženja građana, institucija, organa lokalnih samouprava.

 

Konkursne procedure i vremenski rok

Rok za podnošenje prijava je 25.oktobar 2006[10]. Predlozi projekta podnose se isključivo na formularu koji se može dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu ili preuzeti na sajtu www.sio.vojvodina.sr.gov.yu  ili www.omladina.info. Na istim strana se nalazi tekst Akcionog plana politike za mlade u Vojvodini;

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Ukupan iznos sredstava na ovom konkursu je 490.000,00 dinara i biće dodeljen u ukupnom iznosu organizaciji čiji projekat u najvećoj meri, kvalitativno i tehnički, ispuni uslove Konkursa;

Trajanje projekta

Rok za realizaciju projekta je 15. mart 2007. kao i za za podnošenje punog izveštaja o:

uspešnosti realizacije svakog od projekata u procesu realizacije Akcionog plana politike za mlade; ukupnim rezultatima prve faze realizacije, preporuka za unapređenje i

programskih preporuka za narednu fazu realizacije Akcionog plana politike za mlade u Vojvodini;

Ograničenja

Nosioci projekta moraju imati sedište na području AP Vojvodine, dok saradnička (partnerska) organizacija može biti sa sedištem van teritorije AP Vojvodine.

Posebni zahtevi

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 021/487-487-1 ili putem elektronske pošte na mladi@nscable.net svaki radni dan od 10.00 - 15.00 časova u periodu od 4. oktobra 2006 – 24. oktobra 2006. godine kada možete i preuzeti formulare.

Kontakt

Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad

Tel: 381 21 487 4871; Fax: 381 21 456 015

Sektor za sport: sportiv@nscable.net

Sektor za omladinu: mladi@nscable.net

Pravni odsek: pravnici@nscable.net

http://www.sio.vojvodina.sr.gov.yu

Naziv programa

Izbor organizacije koja će tehnički podržati formiranje tima stručnih saradnika/ca

Cilj programa/projekta

Izbor organizacije koja će tehnički podržati formiranje tima stručnih saradnika/ca

Oblast podrške

Tehnička podrška i formiranje tima stručnih saradnika/ca

Geografska oblast

AP Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Konkurs je namenjen finansiranju i/ili sufinansiranju: udruženja građana, institucija, organa lokalnih samouprava 

Konkursne procedure i vremenski rok

Rok za podnošenje prijava je 25. oktobar 2006[11].Predlozi projekta podnose se isključivo na formularu koji se može dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu ili preuzeti na sajtu www.sio.vojvodina.sr.gov.yu ili www.omladina.info . Na istim strana se nalazi tekst Akcionog plana politike za mlade u Vojvodini;

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Ukupan iznos sredstava na ovom konkursu je 3.100.000,00 dinara i biće dodeljen u ukupnom iznosu organizaciji čiji projekat u najvećoj meri, kvalitativno i tehnički, ispuni uslove Konkursa;

Trajanje projekta

Rok za realizaciju projekta je 1. april 2007.

Ograničenja

Nosioci projekta moraju imati sedište na području AP Vojvodine, dok  saradnička (partnerska) organizacija može biti sa sedištem van teritorije AP Vojvodine.

Posebni zahtevi

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 021/487-487-1 ili putem elektronske pošte na mladi@nscable.net svaki radni dan od 10.00 - 15.00 časova u periodu od 4. oktobra 2006 – 24. oktobra 2006. godine kada možete i preuzeti formulare

Kontakt

Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad

Tel: 381 21 487 4871; Fax: 381 21 456 015

Sektor za sport: sportiv@nscable.net

Sektor za omladinu: mladi@nscable.net

Pravni odsek: pravnici@nscable.net

http://www.sio.vojvodina.sr.gov.yu

[10], [11] Rok za podnošenje prijava je istekao tokom izrade Vodiča. Međutim, sugerišemo da redovno proveravate kontakte donatora kako biste saznali o novim mogućnostima finansiranja.

59. Rekonstrukcija ženski fond

(print)

Naziv programa

Ženske inicijative

Cilj programa/projekta

Podrška ženskim grupama koje rade na zaštiti ženskih ljudskih prava

Oblast podrške

Ženska ljudska prava  i višestruka diskriminacija, stipendije

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Ženske grupe, LGBT grupe, studenti/kinje

Konkursna procedura i vremenski rok

Formulari za prijavljivanje mogu se naći na sajtu www.rwfund.org; rok ne postoji, konkursi se objavljuju u ciklusima od 60 dana.

Minimalni-maksimalni iznos koji se dodeljuje

Max. 250.000 CSD

Trajanje projekta

Nije određeno.

Ograničenja

Ne postoje.

Posebni zahtevi

Ne postoje.

Kontakt

Narodnog Fronta 66, 11 000 Beograd

Tel: + 381 11 362 0 592, fax + 381 11 306 5 918

E-mail: office@rwfund.org, www.rwfund.org